469/1985

Given i Helsingfors den 14 juni 1985

Lag om ändring av 1 och 2 §§ lagen om kommunala hamnordningar och trafikavgifter

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 10 december 1976 om kommunala hamnordningar och trafikavgifter (955/76) 1 § 3 mom. och 2 §,

av dessa lagrum det sistnämnda sådant det lyder i lag av den 20 maj 1983 (448/83), som följer:

1 §

Beslut om godkännande eller ändring av hamnordning skall underställas länsstyrelsen för fastställelse.

2 §

Kommunfullmäktiges beslut, enligt vilket till kommun skall erläggas nya eller ändrande avgifter för allmän trafik, skall endast i fråga om avgifter för allmän trafik i hamn underställas inrikesministeriet för fastställelse. Underställningsskyldigheten upphör vid ingången av år 1987.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

När tillämpningen av ett stadgande i annan lag förutsätter att annan avgift än i 2 § nämnd avgift för allmän trafik i hamn är fastställd, skall vid tillämpningen av nämnda stadgande, sedan denna lag trätt i kraft, i stället för vad som är stadgat om fastställelse av avgift iakttas vad som är stadgat om godkännande av avgift.

Regeringens proposition 267/84
Lag- och ekonomiutsk. bet. 4/85
Stora utsk. bet. 35/85

Helsingfors den 14 juni 1985

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Matti Luttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.