427/1985

Given i Helsingfors den 24 maj 1985

Steriliseringsförordning

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 3 § 2 mom. och 13 § steriliseringslagen av den 24 april 1970 (283/70), av dessa lagrum 3 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 31 januari 1985 (125/85):

1 §

Tillstånd till sterilisering skall sökas av vederbörande själv

1) i de fall som avses i 1 § 1 och 2 punkterna steriliseringslagen hos den i 8 § av lagen nämnda läkare som utför steriliseringen;

2) i de fall som avses i 1 § 3 och 4 punkterna steriliseringslagen hos någondera av de läkare som nämns i 4 § 2 mom. av lagen; samt

3) i de fall som avses i 1 § 5 och 6 punkterna och 4 § 3 mom. steriliseringslagen hos medicinalstyrelsen.

Om tillstånd till sterilisering skall förmyndare, vårdnadshavare eller god man ansöka i de i 2 § 1 mom. steriliseringslagen avsedda fallen hos medicinalstyrelsen.

2 §

Hos medicinalstyrelsen skall om tillstånd ansökas genom en egenhändigt undertecknad ansökan på blankett, som är uppgjord enligt fastställt formulär, varvid sökandens namnteckning skall vara styrkt av två ojäviga personer.

Till ansökan skall fogas:

1) av vederbörande registermyndighet utfärdat ämbetsbetyg, som utvisar sökandens civilstånd samt makens, barns, makes barns och, såvida vederbörande är minderårig, föräldrarnas namn och födelsedatum;

2) utredning angående vårdnadshavaren, när någon annan än föräldrarna eller den ena av dem har utsetts till vårdnadshavare;

3) utredning angående förmyndare eller god man;

4) på blankett, som är uppgjord enligt fastställt formulär, avfattat utlåtande, som grundar sig på ojävig läkares undersökning, beträffande steriliseringens erforderlighet och övriga omständigheter, som inverkar på saken, eller, om det är fråga om fall, som avses i 4 § 3 mom. steriliseringslagen, utlåtanden och beslut av de läkare som tidigare har fattat ett negativt avgörande i saken;

5) om möjligt, de utlåtanden som avses i 7 § steriliseringslagen; samt

6) utredning om andra omständigheter, som möjligen inverkar på ärendets avgörande.

3 §

Av det läkarutlåtande som avses i 2 § 2 mom. 4 punkten skall framgå, att läkaren för vederbörande, såvida denne är förmögen att förstå åtgärdens innebörd, har utrett steriliseringens innebörd och verkningar samt andra möjligheter att förhindra graviditet.

Såvida vederbörande lever i äktenskap, skall av utlåtandet framgå, att maken i mån av möjlighet har beretts tillfälle att närvara vid nämnda rådgivning och att läkaren, när han har ansett att därtill har funnits orsak, har utrett för makarna vilkenderas sterilisering som, med beaktande av stadgandena i 1 § steriliseringslagen, är ändamålsenligare, och vid behov gett dem tillfälle att ytterligare överväga vilkendera som skall begära sterilisering.

Har make inte deltagit i den rådgivning som avses i 1 mom. skall orsaken därtill framgå av läkarutlåtandet. Makens skriftliga utlåtande skall härvid, om möjligt, bifogas läkarutlåtandet.

4 §

I läkarutlåtande skall ingå en egenhändigt undertecknad försäkran av den som begär sterilisering, i vilken han förklarar sig vara medveten om de omständigheter rörande steriliseringen som nämns i 3 § 1 och 2 mom. och förklarar sig begära sterilisering av egen fri vilja.

Har till ansökan om sterilisering inte fogats utredning som avses i 2 §, skall medicinalstyrelsen vid behov ålägga sökanden att inom utsatt tid förete den utredning som saknas.

6 §

De beslut som avses i 4 § 1 mom. 1 och 2 punkterna steriliseringslagen skall avfattas på blankett, som är uppgjord enligt fastställt formulär.

Läkare, som med stöd av steriliseringslagen har utfört sterilisering, skall inom en månad därefter på blankett, som är uppgjord enligt fastställt formulär, underrätta medicinalstyrelsen om åtgärden.

I 4 § 2 mom. steriliseringslagen nämnt, på blankett, som är uppgjord enligt fastställt formulär, avfattat beslut skall undertecknas av vardera läkaren, och den läkare som avses i 1 mom. skall insända beslutet jämte anmälan om åtgärden till medicinalstyrelsen inom en månad från det åtgärden har vidtagits.

Då läkare har utfört sterilisering i det fall som förutsätts i 6 § steriliseringslagen, skall likaså en på blankett, som är uppgjord enligt fastställt formulär, fastställt avfattad redogörelse för saken insändas till medicinalstyrelsen inom en månad efter det åtgärden har utförts.

8 §

Hälsovårds- och socialnämnderna är skyldiga att bedriva upplysnings- och rådgivningsarbete i frågor rörande sterilisering.

9 §

Medicinalstyrelsen utfärdar närmare anvisningar om tillämpningen av stadgandena i denna förordning och om behandlingen av ärenden angående sterilisering.

Formulären för de blanketter som avses i denna förordning fastställs av medicinalstyrelsen.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1985. Genom densamma upphävs steriliseringsförordningen av den 29 maj 1970 (360/70).

Helsingfors den 24 maj 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.