392/1985

Given i Helsingfors den 16 maj 1985

Fastighetsregisterlag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Över fastigheter samt andra jord- och vattenområdesenheter förs fastighetsregister i enlighet med vad som stadgas i denna lag.

Fastighetsregistret är en del av fastighetsdatasystemet.

2 §

I fastighetsregistret införs sådana fastigheter som nämns i 284 § 1 mom. lagen om skifte och i 115 § 1 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde samt sådana enheter som nämns i 284 § 2 och 3 mom. lagen om skifte.

3 §

Fastigheterna och de övriga registerenheterna införs i fastighetsregistret kommunvis.

Registerenheterna införs i fastighetsregistret så grupperade att i en kommun enheter som hör till samma by bildar en egen grupp.

Fastigheter som avses i 115 § 1 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde grupperas likväl så att enheter som hör till samma stadsdel bildar en egen grupp. Av särskilda skäl kan andra grunder iakttas vid grupperingen.

4 §

Varje registerenhet tilldelas en fastighetsbeteckning som består av beteckningar för kommunen, för den grupp som avses i 3 § 2 mom. och för registerenheten.

Fastighetsbeteckning ges och ändras av den som för fastighetsregistret. Sådant beslut om ändring av fastighetsbeteckning som innebär ändring av registerenhets registerbeteckning skall delges den som äger eller besitter enheten. Ägs enhet gemensamt av flera eller gäller ändring av registerbeteckning lägenheters samfällda område, är det tillräckligt att delgivning sker till någon av dem som äger eller besitter enheten eller till någon av delägarna i det samfällda området.

5 §

Fastighetsregistret förs av lantmäterikontoret. över fastigheter som avses i 115 § 1 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde förs fastighetsregister likväl av fastighetsingenjören under byggnadsnämndens tillsyn. Finns i kommun fler än en fastighetsingenjör, utfärdas i instruktion behövliga bestämmelser om hur fastighetsregisterförare skall förordnas.

6 §

Angående förutsättningarna för införande av fastigheter och andra registerenheter i fastighetsregistret gäller vad som är särskilt stadgat om förutsättningarna för införande av registerenheter i jordregistret och tomtboken.

7 §

Såsom uppgifter om registerenhet antecknas i fastighetsregistret kommunens namn samt namnet på registerenheten och kvarteret ävensom på grupp som avses i 3 § 2 mom., om sådana namn har getts.

I fastighetsregistret antecknas dessutom såsom uppgifter om registerenhet tidpunkten för registreringen av enheten samt dess areal, art, servitut och andel i samfällt område ävensom andra fakta i fråga om enheten, i enlighet med vad som närmare stadgas genom förordning.

8 §

Avviker i fastighetsregistret införd uppgift från uppgift i den förrättningshandling som legat till grund för anteckningen eller är denna bristfällig, är uppgift i fastighetsregistret oriktig eller fattas i registret sådan på annat än förrättningshandlingar grundad uppgift som skall införas i registret, skall registerföraren rätta felet i registret.

Om rättelsen skall den som äger eller besitter fastigheten underrättas, såvida den uppgift som rättelsen gäller är av väsentlig betydelse för ägaren eller besittaren. Ägs fastigheten gemensamt av flera eller gäller rättelse lägenheters samfällda område, är det tillräckligt att någon av fastighetens ägare eller besittare eller någon av delägarna i det samfällda området underrättas.

9 §

Fastighetsregistret är offentligt. Var och en har rätt att hos den som för fastighetsregistret få läsa i fastighetsregistret införda uppgifter och själv kopiera dem.

Den som för fastighetsregistret skall på begäran utfärda utdrag ur registret. För utdrag uppbärs till staten eller kommunen en avgift, som fastställs genom förordning i enlighet med de grunder som stadgas i lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73).

Angående justitieförvaltningsmyndighets och lantmäteribyrås rätt att utfärda utdrag ur fastighetsregistret stadgas genom förordning.

10 §

Myndighet har rätt att ur fastighetsregistret få de uppgifter den behöver.

Till andra än myndigheter kan den som för fastighetsregistret på lämpligt sätt lämna uppgifter ur registret.

För lämnande av uppgifter som avses i 1 och 2 mom. uppbärs till staten eller kommunen en avgift, på vilken tillämpas vad som i 9 § 2 mom. stadgas om avgift för utdrag. Till myndigheter som handhar fastighetsbildningsuppgifter, justitieförvaltningsmyndigheter och kommuner lämnas likväl uppgifter avgiftsfritt. Om andra myndigheters rätt att få uppgifter avgiftsfritt stadgas genom förordning.

11 §

Utöver vad som i skadeståndslagen (412/ 74) är stadgat om offentliga samfunds skadeståndsansvar är staten eller, om registret förs av fastighetsingenjör, kommunen skyldig att ersätta skada som orsakats av oriktig uppgift i fastighetsregistret, även om fel eller försummelse som avses i 3 kap. 2 § skadeståndslagen inte skulle föreligga, såvida uppgiften grundar sig på förrättning som avslutats efter det denna lag trätt i kraft. Förutsättning för att skada skall bli ersatt är likväl att den inte är ringa och att den skadelidande varken vetat eller bort veta att anteckningen var felaktig.

Staten eller kommunen är dock enligt 1 mom. skadeståndsskyldig endast om den oriktiga registeruppgiften gäller

1) lägenhets andelstal och mantal,

2) tomts, allmänt områdes, vid styckning av outbrutet område bildad lägenhets eller vid skifte bildad lägenhets areal eller arealen av registerenhet som berörs av förrättningen och vars område vid denna har mätts på nytt,

3) vid förrättning stiftade, flyttade eller upphävda servitut eller andra motsvarande nyttjanderätter, eller

4) lägenhets andel i samfällt område eller gemensam förmån, om angående andelen eller förmånen träffats sådant avgörande vid förrättningen som har rättskraft.

I övrigt skall på sådant ersättande av skada som avses i denna paragraf tillämpas vad som är stadgat i skadeståndslagen.

12 §

Har den skadelidande med stöd av avtalsförhållande eller på annan särskild grund rätt att av någon få ersättning för skada som avses i 11 §, övergår hans rätt till skadestånd på staten eller kommunen i den mån staten eller kommunen enligt 11 § har betalt ersättning för skadan.

Statens eller kommunens rätt till ersättning med stöd av 1 mom. begynner den dag då staten eller kommunen till den skadelidande betalt skadestånd eller genom laga kraft vunnet domstolsutslag ålagts att betala skadestånd. Om utkrävande av ersättning beslutar för statens vidkommande lantmäteristyrelsen och för kommunens vidkommande kommunstyrelsen. Staten eller kommunen kan helt eller delvis avstå från ersättning, om det med beaktande av skadans storlek och omständigheterna i övrigt vore oskäligt att kräva sådan.

Är två eller flera skadeståndsskyldiga enligt 1 mom. eller på annan grund skyldiga att till staten eller kommunen erlägga skadestånd som denna betalt med stöd av 11 §, ansvarar de solidariskt för skadeståndet. Den som inte ålagts att betala fullt skadestånd svarar dock endast intill det utdömda beloppet. På fördelningen av ersättningsbeloppet mellan de skadeståndsskyldiga tillämpas dessutom vad som stadgas i 6 kap. 3 § skadeståndslagen.

13 §

Vad som i 11 och 12 §§ stadgas om skadeståndsskyldighet på grund av oriktig uppgift i fastighetsregistret tillämpas även på skada som orsakats av oriktig uppgift i utdrag ur fastighetsregistret.

14 §

Den som för fastighetsregistret skall i anslutning till detta upprätta en fastighetsregisterkarta som utvisar gällande registerenheter. Dessutom skall på kartan anges andra omständigheter i enlighet med vad som stadgas genom förordning.

I fråga om fastighetsregisterkartan skall registerföraren på begäran utfärda utdrag. På den avgift som uppbärs för dessa utdrag tillämpas vad som i 9 § 2 mom. stadgas om den avgift som uppbärs för utdrag ur fastighetsregistret.

15 §

Verkställigheten av denna lag övervakas av lantmäteristyrelsen.

16 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

17 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

18 §

När denna lag har trätt i kraft, skall lantmäteristyrelsen och berörda kommuner utan dröjsmål vidta åtgärder för att få till stånd och ta i bruk fastighetsregister. Om ibruktagande av fastighetsregister i kommun stadgas genom förordning.

Efter det fastighetsregistret tagits i bruk förs inte jordregister eller tomtbok över fastigheterna i kommunen.

19 §

På fastighetsregistret och på anteckningar däri skall efter det fastighetsregistret tagits i bruk tillämpas vad som på andra ställen i lagstiftningen stadgas om jordregister, tomtbok, registerkarta och tomtbokskarta samt om anteckningar i dessa. Vad som på andra ställen i lagstiftningen stadgas om utdrag ur jordregistret och tomtboken samt om utdrag ur registerkarta och tomtbokskarta gäller, efter det fastighetsregistret tagits i bruk, utdrag ur fastighetsregistret och i fråga om fastighetsregisterkartan.

Lantmäteristyrelsen kan bestämma att uppgifter som avses i denna lag och i stadganden som utfärdats med stöd av lagen skall införas även i jordregistret och tomtboken.

Regeringens proposition 6/85
Lag- och ekonomiutsk. bet. bet. 2/85
Stora utsk. bet. 24/85

Helsingfors den 16 maj 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo Yläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.