385/1985

Given i Helsingfors den 10 maj 1985

Lag om ändring av 18 § lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 maj 1954 om andelslag 18 § 1―3 mom., sådana de lyder i lag av den 19 december 1980 (861/80), samt

fogas till nämnda 18 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

18 §

Tillsyn över sparkasseverksamheten utövas av vederbörande centralaffär för andelslag. Saknar andelslag centralaffär, utövas tillsyn över sparkasseverksamheten av en av Centralhandelskammaren eller handelskammare godkänd revisionssammanslutning som finansministeriet har godkänt på framställning av andelslaget. Tillsynen styrs och övervakas av finansministeriet.

Av finansministeriet tillsatta inspektörer har även rätt att förrätta inspektioner av sparkassor.

Centralaffär, revisionssammanslutning och andelslag som bedriver sparkasseverksamhet är skyldiga att för finansministeriet förete de för inspektionen och övervakningen av sparkassorna erforderliga handlingarna samt att lämna finansministeriet de upplysningar och utredningar som ministeriet behöver för ändamålet.

Centralaffär och sådan sammanslutning som har utsetts att utöva tillsyn skall meddela finansministeriet vem som är huvudansvarig för tillsynen. Den huvudansvarige skall vara av Centralhandelskammaren eller handelskammare godkänd revisor.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Regeringens proposition 257/84
Lagutsk. bet. 1/85
Stora utsk. bet. 17/85

Helsingfors den 10 maj 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.