372/1985

Given i Helsingfors den 3 maj 1985

Lag om ändring av kommunala vallagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 70 § 4 mom. och 74 § 4 mom. kommunala vallagen av den 12 maj 1972 (361/72),

ändras 3 § 1 och 2 mom., 4 § 1 mom., 5 § 1 mom., 6 § 2 och 3 mom., 8 §, 9 § 1, 2 och 3 mom., 10 och 11 §§, 12 § 1 mom., 13―17 §§, 18 § 3 mom., 24 § 1 och 3 mom., 25 § 3 mom., 32 och 33 §§, 34 § 1 mom., 39 § 2 mom., 41 och 42 §§, 44 § 2 mom., 48 § 1 och 3 mom., 51 § 2 mom., 52 §, 53 § 1 mom., 55 §, 56 § 3 och 4 mom., 57 § 1 mom. 3 punkten och 3 mom., 58 och 59 §§, 60 § 1 mom., 61 § 1 mom., 62 §, 63 § 1 mom., 64 och 66 §§, 68 § 3 mom., 70 § 2 och 3 mom., 71 § 1 och 2 mom., 72 §, 74 § 1 och 2 mom., 75 § 1 mom., 76 § 1 mom., 82 § 1 och 2 mom., 88 § 2 mom., 90 och 91―95 §§ samt 100 § 2 mom.,

av dessa lagrum 8 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 23 april 1976 (336/76), 9 § 1 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag, 9 § 2 mom., 12 § 1 mom., 13 §, 24 § 1 mom., 33 och 41 §§ sådana de lyder i lag av den 12 december 1975 (935/75), 10, 11, 14 och 15 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom sistnämnda lag samt 24 § 3 mom., 25 § 3 mom., 39 § 2 mom. och 82 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag av den 23 april 1976 (332/76), samt

fogas till lagen en ny 3 a §, till 12 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag av den 12 december 1975, ett nytt 5 mom., till lagen nya 19 a, 46 a, 57 a, 91 a, 91 b och 92 a §§ samt till 100 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 kap.

Röstningsområden och valmyndigheter

3 §

Kommun med färre än 3 000 invånare bildar ett enda röstningsområde, om det inte med hänsyn till trafiken eller av andra särskilda orsaker är nödvändigt att indela kommunen i flera röstningsområden. Kommun med större invånarantal skall på motsvarande sätt indelas i två eller flera röstningsområden. Kommunfullmäktige skall vid behov varje år i januari fatta beslut om indelning i röstningsområden och om ändring av den. På samma sätt skall bestämmas till vilket röstningsområde de i kommunen mantalsskrivna personer hör som inte har antecknats vid någon fastighet.

Vid indelningen i röstningsområden skall beaktas de ändringar i kommunindelningen som bestämts att träda i kraft vid ingången av följande kalenderår. Har beslut om ändring i kommunindelningen utfärdats efter det indelningen i röstningsområden skett, skall kommunfullmäktige med anledning härav utan dröjsmål justera indelningen i röstningsområden. Har inrikesministeriet fattat beslut om ändringen i kommunindelningen, justeras indelningen i röstningsområden, då ändringen det förutsätter, dock av kommunstyrelsen.


3 a §

Kommunstyrelsen skall underrätta befolkningsregistercentralen om var röstningsstället i vart och ett röstningsområde för tiden finns och var vallängderna kommer att vara framlagda till granskning.

4 §

Kommunfullmäktige skall i kommunen tillsätta en kommunal centralvalnämnd, bestående av fem medlemmar och behövligt antal, dock minst fem, suppleanter. Suppleanterna skall uppställas i den ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna.


5 §

Kommunfullmäktige skall i god tid före val för varje röstningsområde tillsätta en valnämnd, bestående av fem medlemmar och behövligt antal, dock minst fem, suppleanter samt för anstalter som avses i 59 § en eller flera valbestyrelser, bestående av tre medlemmar och behövligt antal, dock minst tre, suppleanter. Suppleanterna skall uppställas i den ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna.


6 §

Har suppleant i kommunal centralvalnämnd, valnämnd eller valbestyrelse avlidit eller är han jävig eller har han förhinder, får kommunstyrelsen vid behov förordna tillfällig suppleant.

Vad som i 70 § 1 mom. kommunallagen stadgas om företrädare för kommunstyrelse gäller inte kommunal centralvalnämnd, valnämnd eller valbestyrelse.

2 kap.

Vallängder

8 §

Såsom underlag för vallängderna utskrivs basförteckningar enligt den indelning i röstningsområden som var gällande i slutet av juni under valåret. I basförteckningarna skall upptas varje person som enligt uppgifter i centrala befolkningsregistret är valberättigad vid de förestående valen och som under valåret har blivit mantalsskriven eller hade bort bli mantalsskriven i kommunen inom vederbörande röstningsområde. Basförteckningarna skall uppgöras i alfabetisk ordning enligt personernas namn, och i dem skall upptas vars och ens fullständiga namn och personbeteckning. I basförteckningarna skall för dansk, isländsk, norsk och svensk medborgare göras anteckning om de kommuner i vilka dessa medborgare mantalsskrivits i Finland under de två åren närmast före valåret.

Till varje basförteckning skall fogas ett alfabetiskt kortregister över de förtecknade och deras adresser vid den tidpunkt då förteckningarna skrivs ut (registerkartotek). Till förteckningen skall också för var och en fogas ett meddelande på kort, på vilket skall upptas hans fullständiga namn, de två sista siffrorna i hans födelseår och den adress för honom som finns upptagen i registerkartoteket samt uppgift om i vilket röstningsområde han har upptagits i vallängden, var och när vallängden hålls framlagd samt var och när valförrättningen äger rum. Härutöver får kortet inte innehålla annat än anvisningar om dess användning och om rättelse av fel som möjligen framgår av kortet samt om tillvägagångssättet vid röstningen.

Basförteckningarna, registerkartoteken och meddelandena på kort uppgörs på blanketter för vilka formulären fastställs av justitieministeriet. Befolkningsregistercentralen skall sända basförteckningarna, registerkartoteken och meddelandena på kort till vederbörande mantalsskrivningsmyndighet, vilken skall rätta dem och mot stadgad avgift vidarebefordra dem till den kommunala centralvalnämnden senast den 10 augusti under valåret.

9 §

Kommunal centralvalnämnd skall före den 20 augusti granska basförteckningarna. Till dem skall fogas sådan valberättigad som inte har blivit införd i basförteckning, trots att han enligt intyg av mantalsskrivningsmyndighet hade bort bli införd i den, samt den som har mantalsskrivits såsom utländsk medborgare och har blivit valberättigad innan vallängderna undertecknades. Den som inte är valberättigad skall uteslutas ur basförteckningarna genom att hans namn stryks över och orsaken till uteslutningen antecknas i förteckningen.

Sedan basförteckning har blivit granskad och rättad på ovan nämnt sätt, skall däri antecknas att den utgör vallängd för röstningsområde, varefter den skall undertecknas på den kommunala centralvalnämndens vägnar. Registerkartotek och meddelanden på kort skall rättas på motsvarande sätt.

Den kommunala centralvalnämnden skall omedelbart skriftligen underrätta befolkningsregistercentralen om de ändringar i basförteckningarna som gäller valrätten.


10 §

Kommunal centralvalnämnd skall till varje röstberättigad vars adress är känd sända i 8 § 2 mom. nämnt meddelande på kort. Meddelandet på kort sänds till den röstberättigade efter det basförteckningen jämte kartotek har granskats för hans del, dock senast den 20 augusti.

11 §

Kommunal centralvalnämnd skall framlägga vallängderna till granskning inom kommunen under tre vardagar, dock inte helgfri lördag, från och med den 26 augusti. Vallängderna hålls framlagda varje dag klockan 9―20 under behörig tillsyn.

Vallängderna skall vid behov framläggas på flera platser inom kommunen. Om synnerliga skäl påkallar det och om det inte medför oskäligt men för de röstberättigade, kan vallängderna hållas framlagda även utanför kommunen.

Meddelande om när och var vallängderna hålls framlagda skall lämnas i god tid på förhand på det sätt varpå kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen.

12 §

Den som anser att han obehörigen utelämnats ur vallängden eller att anteckning om honom i längden är oriktig kan framställa skriftligt yrkande på rättelse hos den kommunala centralvalnämnden senast den 9 september före klockan 16.


Sådant yrkande på rättelse som avses i 1 och 3 mom. kan framställas på en för ändamålet uppgjord blankett för vilken justitieministeriet fastställer formulär. Den kommunala centralvalnämnden skall dra försorg om att tryckta eller duplicerade blanketter tillhandahålls på de ställen där vallängderna hålls framlagda samt efter behov även annorstädes inom kommunen.

13 §

Avser yrkande på rättelse att någon skall uteslutas ur vallängden på en grund som avses i 12 § 3 mom. eller 17 §, skall den kommunala centralvalnämndens ordförande underrätta den som rättelseyrkandet gäller om yrkandet och om dess innehåll. Denne skall samtidigt underrättas om att han är i tillfälle att på uppgivet ställe ta del av yrkandet och senast den 11 september före klockan 16 med anledning av yrkandet till den kommunala centralvalnämnden avge förklaring. Dessutom skall meddelas att saken avgörs även om förklaring inte avges.

Meddelande om rättelseyrkande skall senast den 4 september sändas med posten såsom rekommenderad försändelse, men kan även frambefordras på annat bevisligt sätt, om det inte medför dröjsmål. Är mottagarens postadress okänd, skall meddelandet utan dröjsmål offentliggöras på det sätt varpå kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen, dock utan angivande av grunden för yrkandet.

14 §

Yrkandena på rättelse av vallängd handläggs och avgörs vid den kommunala centralvalnämndens sammanträde den 14 september. Centralvalnämnden skall i varje ärende meddela beslut, vilket jämte motivering skall antecknas i protokollet.

Centralvalnämndens beslut är slutligt. Har emellertid yrkande på rättelse förkastats eller inte upptagits till prövning eller godkänns rättelseyrkande som har framförts i den ordning som stadgas i 12 § 3 mom., skall beslutet utan dröjsmål underställas länsrättens prövning. Till beslutet, som skall tillställas länsstyrelsen, skall fogas de handlingar som ligger till grund för det.

15 §

Länsrätt skall om sitt utslag i ärende, som gäller rättelse av vallängd, utan dröjsmål underrätta den kommunala centralvalnämnden, vilken omedelbart skall anslå utslaget på anslagstavlan för offentliga kommunala kungörelser för en tid av sju dagar. Centralvalnämnden skall, på det sätt som stadgas i 13 § 2 mom., om utslaget underrätta den som har yrkat på rättelse och den vars rösträtt utslaget gäller.

16 §

I länsrätts utslag i ärende som angår rättelse av vallängd får ändring inte sökas genom besvär, om inte högsta förvaltningsdomstolen beviljar sakägaren besvärstillstånd. Besvärstillstånd kan beviljas endast om det med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall eller med hänsyn till en enhetlig rättstillämpning är av vikt att ärendet prövas av högsta förvaltningsdomstolen.

Ansökan om besvärstillstånd skall göras senast den fjortonde dagen från det att den kommunala centralvalnämnden har anslagit länsrättens utslag på anslagstavlan för offentliga kommunala kungörelser. Ansökan får tillställas länsrätten för att genom dennas försorg sändas till högsta förvaltningsdomstolen. Ansökan om besvärstillstånd skall i övrigt göras och besvär anföras i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Högsta förvaltningsdomstolen skall utan dröjsmål om sitt utslag underrätta sökanden, länsrätten, den kommunala centralvalnämnden och den vars rösträtt utslaget gäller.

17 §

Anser mantalsskrivningsmyndighet att någon obehörigen har utelämnats ur vallängd eller att däri obehörigen har antecknats att någon är röstberättigad eller att anteckning annars är oriktig, har den på tjänstens vägnar rätt att hos den kommunala centralvalnämnden framställa rättelseyrkande i den ordning som stadgas i antingen 12 § 1 mom. eller 3 mom., beroende på grunden för yrkandet, och att söka ändring i beslut, som har givits med anledning av detta eller av andra rättelseyrkanden, i den ordning som stadgas i 16 §,

18 §

Vallängd som vunnit laga kraft skall vid valen följas oförändrad. Vallängd anses ha laga kraft utan hinder av att slutligt beslut om yrkande på rättelse av längden inte givits eller bragts till den kommunala centralvalnämndens kännedom före valen. Den som för valnämnden företer underställnings- eller besvärsmyndighets beslut, enligt vilket han är röstberättigad, skall dock få rösta.

19 a §

Då till annan än den som är i fråga eller i denna lag nämnd myndighet ges avskrift av eller utdrag ur vallängd eller de handlingar som utgör basen för eller bilagor till den, skall personbeteckning utelämnas.

3 kap.

Uppställande av kandidater samt ingående av valförbund

24 §

Ansökan om offentliggörande av valmansförenings kandidatlista skall av ombudet för valmansföreningen eller av den som bemyndigats av honom inges till den kommunala centralvalnämnden senast den 2 september före klockan 16. Ansökan kan även inges till nämnden av det i 28 § nämnda ombudet för de valmansföreningar som ingivit gemensam lista.


Till ansökan skall fogas stiftelseurkunden och särskilt för sig utskrivet förslag till kandidatlista, som skall innehålla de i 21 § 1 mom. nämnda uppgifterna om kandidaten. Vid sidan av eller i stället för förnamnet kan likväl användas allmänt känt tilltalsnamn eller även förkortat förnamn. Kandidatlista får ej innehålla andra anteckningar, utom då sådana behövs för precisering av vederbörandes identitet. Till ansökan skall ytterligare fogas av kandidaten egenhändigt undertecknat samtycke till att ta emot fullmäktiguppdrag och försäkran att han inte samtyckt till att bli uppställd som kandidat för annan valmansförening eller för något parti.

25 §

Till ansökan skall fogas förslag till kandidatlista för partiet, på vilken kandidaterna skall uppräknas under partibeteckningen i den ordning vari de skall upptas i den i 40 § nämnda sammanställningen av kandidatlistor. Uppgifterna om kandidaterna skall lämnas på det sätt som stadgas i 24 § 3 mom. Till ansökan skall även fogas av partiet gjord anmälan om att förening, på vars vägnar partiets valombud uppträder, representerar partiets medlemmar i kommunen samt fullmakten för valombudet. Till ansökan skall ytterligare fogas av var och en av dem som uppställts såsom kandidater egenhändigt undertecknat samtycke till att ta emot fullmäktiguppdrag och försäkran att han inte samtyckt till att bli uppställd som kandidat för annat parti eller för valmansförening.

32 §

Stiftelseurkund, ansökan, förslag till kandidatlista, samtycke och försäkran, partis anmälan samt anmälningarna om gemensam lista och om valförbund, vilka avses i 21, 24, 25, 28 och 29

§§, skall avfattas enligt formulär som justitieministeriet fastställer.

4 kap.

Kommunal centralvalnämnds förberedande åtgärder för val

33 §

Kommunal centralvalnämnd sammanträder på kallelse av ordföranden i god tid före valen, dock senast den 19 augusti och därefter den 3, 11 och 14 september, fredagen före valen, den andra valdagen samt dagen efter valen och den femte dagen efter valen samt vid annan tid, om ärendenas handläggning påkallar det.

34 §

Vid det första sammanträdet som avses i 33 § fattas beslut om kungörelse, i vilken skall nämnas hur många fullmäktige som skall väljas, till vem, vilka dagar och vid vilka klockslag samt var för den kommunala centralvalnämnden avsedda handlingar angående valet skall inges.


39 §

Har ombud i fall som avses i 36 § 2 mom. inte inom utsatt tid anmält strykning av kandidat eller har kandidat avlidit, skall kandidatens namn uteslutas från sammanställningen av kandidatlistorna.


41 §

Kommunal centralvalnämnd skall bringa sammanställningen av kandidatlistorna eller däri ingående uppgifter eller uppgift om var sammanställningen hålls framlagd, till de röstberättigades kännedom på det sätt varpå kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen samt dessutom genom tillkännagivande som anslås i centralvalnämndens möteslokal. Av sammanställningen skall ett tillräckligt antal före den 24 september tillställas kommunstyrelsen och i god tid före valet de kommunala valnämndernas samt valbestyrelsernas ordförande ävensom valförrättarna vid de post- och televerksanstalter inom kommunen vilka bestämts att utgöra förhandsröstningsställen. Sammanställningarna skall även hållas tillgängliga för kommunens medlemmar.

42 §

I sådant beslut av kommunal centralvalnämnd som avses i detta kapitel får ändring inte sökas särskilt för sig.

6 kap.

Valförrättning

44 §

Valförrättningen skall den kommunala centralvalnämnden tillkännage på det sätt varpå kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. I tillkännagivandet skall valtiderna och röstningsområdenas röstningsställen anges. Tillkännagivandet kan utfärdas i samband med det meddelande som avses i 11 § 3 mom.

46 a §

Röstsedel för val skall tryckas på vitt papper. Av röstsedeln skall tydligt framgå hur den viks ihop och den skall vara sådan att bevarandet av valhemligheten tryggas.

Röstsedeln skall vara av standardformatet 148 x 210 mm och på inre sidan uppta en tryckt överskrift, vari anges vid vilka val den skall användas, samt dessutom en cirkellinje som har en diameter av 90 mm och som vid hopvikning av sedeln förblir oviken. Mitt i cirkeln skall tydligt utsatt finnas beteckningen N:o för antecknande av numret på den kandidat för vilken den röstande önskar avge sin röst. Röstsedeln får inte uppta annat än vad som stadgas ovan.

Justitieministeriet skall låta trycka röstsedlarna och sända ett behövligt antal av dem till de kommunala centralvalnämnderna för vidarebefordran till valnämnderna.

48 §

På varje röstningsställe skall finnas tillstädes ett av valnämnden utsett, med armbindel försett valbiträde, som på begäran av den röstande hjälper honom att göra anteckningen på röstsedeln.


Den vars förmåga att göra röstningsanteckning är väsentligt nedsatt får vid införandet av anteckningen på röstsedeln såsom biträde anlita en assistent som han själv utsett.


51 §

Den röstande skall på röstningsstället anmäla sig för valnämnden, som skall tillse att han inte får rösta förrän det konstaterats att han är röstberättigad.


52 §

Den röstande skall på röstsedeln anteckna numret på den kandidat för vilken han avger sin röst, så tydligt att tvivelsmål inte kan uppstå om vilken kandidat han avser. Anteckningen skall göras i valbåset så att valhemligheten bevaras.

53 §

Röstande som gjort sin anteckning på röstsedeln skall ge röstsedeln dubbelviken till valnämnden för avstämpling. Stämpeln skall slås i mitten på frånsidan av den hopvikta röstsedeln. Den röstande skall därefter lägga röstsedeln i valurnan.


55 §

Då valförrättningen den första valdagen avbryts, skall valurnan tillslutas genom försegling på det sätt som justitieministeriet har föreskrivit samt sättas i säkert förvar. Vallängden och registerkartoteket skall likaså, sedan antalet av dem som utövat sin rösträtt räknats, på samma sätt förseglas samt sättas i säkert förvar. Då förrättningen fortsätts skall valnämnden, innan förseglingen avlägsnas, granska att den är obruten.

56 §

Valnämnden skall utföra räkningen och ordnandet av röstsedlarna utan avbrott. Nämnden har rätt att vid behov anlita räkningspersonal.

Röstsedlarna, grupperade så som ovan sägs, skall därefter insättas i ett hållbart omslag, vilket omsorgsfullt tillsluts genom försegling på det sätt som justitieministeriet har föreskrivit. På omslaget skall antecknas den kommunala centralvalnämndens adress samt försändelsens innehåll och avsändare.


57 §

Valnämnden skall förordna någon av sina medlemmar att föra valprotokoll, i vilket antecknas:


3) valbiträdena och de assistenter som har utsetts och anlitats av personer som avses i 48 § 3 mom.;


Till protokollet skall fogas till valnämnden inlämnade fullmakter som avses i 1 mom. 7 punkten och som utfärdats av ombud.


57 a §

Kan det med fog antas att på röstningsstället för något av en kommuns röstningsområden kommer att rösta högst 50 personer och kan valhemligheten på denna grund äventyras, skall den kommunala centralvalnämnden i god tid före valen bestämma att röstsedlarna från sådant röstningsområde och från något av kommunens övriga röstningsområden inte skall granskas i valnämnden, utan i den kommunala centralvalnämnden. I detta syfte skall dessa valnämnder, sedan röstsedlarna med bevarande av valhemligheten har uttagits ur valurnan och deras antal har räknats, innesluta röstsedlarna i omslag så som det stadgas i 56 § 4 mom. I valprotokollet skall göras härav föranledda anteckningar.

58 §

Ordföranden eller viceordföranden och en annan medlem av valnämnden skall utan dröjsmål tillsammans föra i 56 eller 57 a § samt 57 § nämnda, till den kommunala centralvalnämnden adresserade försändelser till den kommunala centralvalnämnden. Den kommunala centralvalnämnden kan dock föreskriva att försändelser får tillställas den även på annat sätt.

7 kap.

Förhandsröstning

59 §

Röstberättigad som vårdas på sjukhus, i kommunalhem, ålderdomshem eller sjukhem eller i sådan specialvårdsanstalt, sådant servicehus eller sådan motsvarande servicebostadsgrupp som avses i lagen om invalidvård (907/46), eller som intagits i vårdanstalt för dem som missbrukar berusningsmedel eller i straffanstalt, vilka i denna lag benämns anstalter, eller som under de valdagar som avses i 44 § av annan orsak sannolikt kommer att vara förhindrad att utöva sin rösträtt vid valförrättningen inom det röstningsområde, i vars vallängd han är upptagen, får avge sin röst på förhand på det sätt som stadgas i detta kapitel.

60 §

Förhandsröstning äger rum i de av post- och televerkets anstalter som bestäms genom förordning samt i de i 59 § nämnda anstalterna (förhandsröstningsställen).


61 §

Anordnandet av röstning i post- och televerkets anstalter ombesörjs av en av postdistriktets chef härtill förordnad tjänsteman (valförrättare) och i övriga anstalter av valbestyrelse som avses i 5 §,


62 §

Förhandsröstningen börjar den 18 dagen före valen och avslutas den 5 dagen före valen.

63 §

Förhandsröstning försiggår i post- och televerkets anstalter varje vardag under den tid då anstalten är öppen för allmänheten eller under annan, av post- och telestyrelsen bestämd tid. I anstalt försiggår förhandsröstningen i enlighet med vad valbestyrelsen bestämmer den dag då förhandsröstningen avslutas eller föregående dag samt på en annan dag, på de tider som bestyrelsen bestämmer.

64 §

Till den kommunala centralvalnämnden skall 14 dagar före förhandsröstningens början anmälas namnet på valförrättaren vid sådan anstalt inom post- och televerket som bestämts att vara förhandsröstningsställe inom kommunen samt dennes tjänsteställning eller uppdrag ävensom de tider då förhandsröstningen äger rum. Anmälan skall göras av chefen för postdistriktet.

Meddelande om de av post- och televerkets anstalter som är förhandsröstningsställen inom kommunen samt om röstningstiderna i dem skall den kommunala centralvalnämnden tillkännage på det sätt varpå kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. Meddelandet kan utfärdas i samband med sådant meddelande som avses i 11 § 3 mom.

66 §

Vid förhandsröstning skall användas i 46 a § nämnd röstsedel samt valkuvert, följebrev och ytterkuvert, vilka justitieministeriet skall låta förfärdiga.

68 §

På den röstandes begäran skall valförrättaren och medlem av valbestyrelsen bistå honom vid röstningen. Den vars förmåga att göra röstningsanteckning är väsentligt nedsatt har rätt att vid röstningen så som biträde anlita en assistent som han själv utsett. Angående dessa biträden gäller vad som i 48 § 4 och 5 mom. stadgas om valbiträde.

70 §

Följebrevet skall innehålla

1) den röstandes förklaring att han personligen, med bevarande av valhemligheten, har ifyllt röstsedeln och inlagt denna avstämplad i valkuvertet som han därefter tillslutit;

2) uppgift om den röstandes fullständiga namn och, såvida namnet ändrats eller förändrats även om tidigare namn, om personbeteckning eller födelsetid, födelsehemkommun och nuvarande adress; samt

3) uppgift om den kommun där den röstande är upptagen i vallängd eller där han under valåret är mantalsskriven och adressen där.

Röstande som överlämnar i 8 § 2 mom. nämnt meddelande på kort att fogas till följebrevet, skall endast avge i 2 mom. 1 punkten nämnd förklaring.

71 §

Den röstande skall för valförrättaren, och i anstalt för valbestyrelsen, förete röstsedeln, hopviken för avstämpling, samt omedelbart därefter i valförrättarens eller valbestyrelsens åsyn innesluta den i valkuvertet. På valkuvertet får inga anteckningar göras. Den röstande skall i närvaro av valförrättaren, eller i anstalt valbestyrelsen, egenhändigt underteckna det ifyllda följebrevet samt lämna detta och meddelandet på kort, om han har sådant, till valförrättaren eller valbestyrelsen.

Såsom stämpel varmed röstsedeln skall stämplas används i 53 § 3 mom. nämnd valstämpel.


72 §

Valförrättare och ordförande för valbestyrelse skall i följebrevet intyga att röstningen försiggått på det sätt som stadgas i 68―71 §§. Intyget skall dateras samt undertecknas av valförrättaren eller valbestyrelsens ordförande och påtecknas uppgift om den kommun där röstningen har skett. Valkuvertet och följebrevet skall därefter inneslutas i ytterkuvertet.

På förhandsröstningsställe skall föras förteckning över de röstande. Justitieministeriet skall låta trycka blanketter för förteckningen och utfärda närmare anvisningar om uppgörandet av förteckning.

74 §

De förhandsröstningshandlingar som inkommit till kommunal centralvalnämnd granskas, utan att valkuverten öppnas, vid sammanträden som skall hållas så att de förhandsröstningshandlingar som inkommit före klockan 19 fredagen före valen hinner behandlas vid sammanträdena. Efter utgången av tidsfristen inkomna ytterkuvert öppnas ej och lämnas obeaktade.

Är den som deltagit i förhandsröstning inte upptagen i vallängd såsom röstberättigad eller framgår det att han har avlidit, är följebrevet så bristfälligt eller otydligt att säkerhet inte kan vinnas om vem den förhandsröstande är, eller är valkuvertet öppet eller upptar det obehörig anteckning om den röstande eller om kandidat eller annat obehörigt, skall röstningen lämnas obeaktade. Härom skall anteckning göras i protokollet för sammanträdet, vartill skall fogas sådant valkuvert jämte följebrev och ytterkuvert som lämnats obeaktade.


8 kap.

Rösträkning och fastställande av valresultatet

75 §

Kommunal centralvalnämnd skall den andra valdagen vid sammanträde som kan inledas tidigast klockan 16 börja granska de vid förhandsröstning avgivna röstsedlarna som finns i valkuvert vilka avses i 74 § 5 mom. De röstsedlar vilka såsom ogiltiga skall lämnas obeaktade avskiljs till en särskild grupp. Övriga röstsedlar ordnas så att sedlarna till förmån för varje kandidat bildar en särskild grupp. Antalet röstsedlar i varje grupp räknas.


76 §

Dagen efter valen klockan 9 skall centralvalnämnden påbörja granskningen av de vid valförrättningen ingivna röstsedlarna och av valnämndernas uträkningar samt härvid besluta vilka röstsedlar som skall lämnas obeaktade såsom ogiltiga. Om röstsedlarna i några röstningsområden i kommunen av en i 57 a § nämnd orsak lämnats ogranskade, skall centralvalnämnden med bevarande av valhemligheten förena dem samt därefter räkna och granska dem samt härom uppgöra ett protokoll som innehåller behövliga uppgifter och som skall fogas till valprotokollen för de nämnda röstningsområdena. Därefter skall centralvalnämnden räkna det sammanlagda antalet av de vid förhandsröstningen och vid valförrättningen avgivna godkända rösterna för varje kandidat särskilt för sig.


82 §

För fullmäktige utses suppleanter på det sätt som stadgas i 39 § kommunallagen.

Skall under tiden för fullmäktiges mandatperiod suppleant inkallas i fullmäktigs ställe, men finns utsedda suppleanter ej längre att tillgå, skall den kommunala centralvalnämnden på begäran av fullmäktiges ordförande i enlighet med 39 § kommunallagen förordna nya suppleanter.


88 §

De som valts till fullmäktige skall upptas i protokollet med angivande av namn och titel, yrke eller syssla samt jämförelsetal och röstetal.


90 §

Den kommunala centralvalnämnden skall inlägga röstsedlarna och ett exemplar av sammanställningen av kandidatlistorna i ett omslag som förseglas på det sätt som justitieministeriet har föreskrivit. De skall förvaras till dess följande kommunalval har förrättats. De slutliga uträkningarna skall förvaras såsom bilaga till protokollet.

9 kap.

Besvär över val

91 §

I val av fullmäktige får var och en söka ändring på den grund att hans rätt blivit kränkt.

Medlem av kommun får söka ändring i val av fullmäktige även på den grund att valen skett i oriktig ordning.

91 a §

Ändring i den kommunala centralvalnämndens beslut genom vilket valresultatet har fastställts söks genom skriftliga besvär hos länsrätten inom 14 dagar från den dag då valresultatet i enlighet med 85 § 2 mom. offentliggjordes.

Med anledning av besvär skall länsrätten av den kommunala centralvalnämnden inhämta utlåtande samt de uppgifter och utredningar som befinns erforderliga. Har det överklagade beslutet inte fogats till besvären, skall länsrätten skaffa beslutet av centralvalnämnden såsom en på tjänstens vägnar bestyrkt avskrift, i vilken skall antecknas dagen för offentliggörandet av valresultatet. Grundar sig besvären på beslut av centralvalnämnden om förberedande åtgärd för valen, skall länsstyrelsen på motsvarande sätt skaffa även detta beslut.

Besvär skall behandlas i brådskande ordning.

91 b §

Har valmyndighets beslut eller åtgärd varit stridande mot lag och lagstridigheten uppenbart kunnat inverka på valresultatet, skall förordnande utfärdas om förrättande av nya val i kommunen, om valresultatet inte kan rättas.

Har kommunal centralvalnämnd vid fastställandet av valresultatet förfarit lagstridigt och har lagstridigheren inverkat på valresultatet, skall detta rättas.

92 §

Länsrättens utslag skall särskilt för sig delges ändringssökanden, annan vars rätt utslaget kränker samt kommunstyrelsen och den kommunala centralvalnämnden.

Den kommunala centralvalnämnden skall utan dröjsmål tillkännage länsrättens utslag också för kommunens medlemmar genom att anslå utslaget på anslagstavlan för offentliga kommunala kungörelser för en tid av sju dagar.

92 a §

I länsrättens utslag får ändring sökas av dem som nämns i 91 § 1 och 2 mom. samt av kommunstyrelsen. Ändring söks hos högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från den dag då utslaget enligt lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) skall anses ha delgivits. Anförs besvär dock på den grund som nämns i 91 § 2 mom., räknas besvärstiden från den dag då utslaget anslogs.

93 §

Förordnas med anledning av besvär att nya val skall förrättas, skall den kommunala centralvalnämnden utan dröjsmål vidta åtgärder för förrättande av valen. Angående nya val gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om ordinarie val. Vid valen skall likväl i oförändrad form användas samma vallängder som vid de upphävda valen. De röstberättigade tillställs inte i 8 § 2 mom. nämnt meddelande på kort. Genom de upphävda valen utsedda fullmäktige kvarstår i sina uppdrag tills resultatet av de nya valen offentliggjorts.

10 kap.

Särskilda stadganden

94 §

Nedgår fullmäktiges antal så att det understiger tre fjärdedelar av stadgat antal, skall fullmäktiges ordförande genom länsstyrelsens förmedling bringa saken till justitieministeriets kännedom. Ministeriet kan härvid förordna om förrättande av kompletteringsval. Angående sådana val gäller vad som i denna lag stadgas om nya val.

95 §

Infaller annan än för valförrättningen eller fastställandet av valresultat stadgad eller i 43 § 1 mom. nämnd dag på helgdag eller helgfri lördag, anses följande vardag vara den föreskrivna dagen.

100 §

Justitieministeriet sköter om att de förseglingstillbehör som behövs vid de kommunala centralvalnämnderna och valnämnderna anskaffas med statens medel.

I ärenden som rör kommunalval har kommunal centralvalnämnd, valnämnd, valbestyrelse och valförrättare rätt att skicka tjänsteförsändelser.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. Skall kommunalval förrättas i någon kommun före den 1 september 1986, skall likväl tidigare lag tillämpas.

Regeringens proposition 17/84
Grundlagsutsk. bet. 35/84
Stora utsk. bet. 2/85

Helsingfors den 3 maj 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.