370/1985

Given i Helsingfors den 3 maj 1985

Lag om ändring av lagen om riksdagsmannaval

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 13 juni 1969 om riksdagsmannaval (391/69) 9, 11, 34, 43 och 62 §§ samt 74 § 5 mom.,

av dessa lagrum 9, 34 och 43 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom lag av den 16 ma) 1975 (319/75) samt 74 § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 12 maj 1972 (358/72),

ändras 1 § 1 mom. 3 och 4 punkten, 2 och 6 §§, 8 § 1 mom., 10 §, 2 kap. jämte senare vidtagna ändringar, 27―29 §§, 31 b § 1 mom., 31 d § 1 och 3 mom., 31 f och 32 §§, 35 § 1 mom., 36 § 1 mom., 37 § 5 mom., 37 a, 38, 40, 41 och 44 §§, 46 § 2 och 3 mom., 50 § 1 och 3 mom., 53 § 2 mom., 55 och 58 §§, 59 § 3, 4 och 5 mom., 60 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom., 61 och 63 §§, 64 § 1 mom., 65 § 1 mom., 66 § 1 och 2 mom., 67 § 1 mom., 68 och 70 §§, 71 § 1 och 4 mom., 72 § 3 mom., 74 § 2 och 4 mom., 75 och 76 §§, 78 § 1 och 2 mom., 79 § 1 mom., 81 §, 82 § 1 mom., 88 § 1 och 4 mom., 90 §, 95 § 2 mom., 96 § 2 mom., 98 och 99 a §§, 100 a § 1 och 2 mom. samt 102 och 103 §§,

av dessa lagrum 1 § 1 mom. 4 punkten sådan den lyder i lag av den 9 november 1973 (808/73), 2 §, 46 § 2 mom., 63 §, 64 § 1 mom., 74 § 2 och 4 mom. och 103 § sådana de lyder i ovan nämnda lag av den 12 maj 1972, 6, 10 och 29 §§, 31 b § 1 mom., 31 d § 1 och 3 mom., 31 f §, 35 § 1 mom., 36 § 1 mom., 37 § 5 mom., 37 a och 41 §§, 66 § 2 mom., 71 § 1 och 4 mom., 78 § 1 mom., 79 § 1 mom., 81 §, 82 § 1 mom., 99 a § samt 100 a § 1 och 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 16 maj 1975, 61, 75 och 98 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom sistnämnda lag, 67 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 15 december 1978 (967/78) och 76 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 12 maj 1972, samt

fogas till lagen nya 3 a, 48 a och 60 a §§ samt till 106 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 kap.

Valkretsar och valmyndigheter

1 §

För val av riksdagsmän är landet indelat i följande valkretsar:


3. Åbo läns södra valkrets, vartill hör Pyhäranta, Kodisjoki, Laitila, Mynämäki, Yläne, Alastaro och Loimaa kommuner samt de delar av Åbo och Björneborgs län som ligger söder om dem;

4. Åbo läns norra valkrets, vartill hör Raumo stad och Raumo landskommun, Lappi, Eura, Säkylä och Vampula kommuner, staden Huittinen och Punkalaidun kommun samt de delar av Åbo och Björneborgs län som ligger norr om dem;


2 §

Fördelningen mellan valkretsarna av riksdagsmannamandaten verkställs, utom i fråga om landskapet Ålands valkrets, enligt mantalsskrivningen för året före valåret. Fördelningen verkställs av statsrådet i god tid före valet genom beslut som publiceras i Finlands författningssamling.

3 a §

Valkretscentralnämnds mandatperiod varar till dess ny nämnd är vald.

Valkretscentralnämnd är beslutför med fem medlemmar.

Avlider medlem eller suppleant i valkretscentralnämnd eller befrias han från sitt uppdrag, skall ny medlem eller suppleant utses i hans ställe för den återstående mandatperioden.

6 §

Angående indelning av kommun i röstningsområden gäller vad som stadgas i 3 § kommunala vallagen.

8 §

Kommunfullmäktige skall i god tid före val för varje röstningsområde tillsätta en valnämnd bestående av fem medlemmar och behövligt antal, dock minst fem, suppleanter, samt för anstalter som avses i 63 § en eller flera valbestyrelser bestående av tre medlemmar och behövligt antal, dock minst tre, suppleanter. Suppleanterna skall uppställas i den ordning de skall träda i stället för medlemmarna.


10 §

Valnämnderna är beslutföra med fem och valbestyrelserna med tre medlemmar.

Har suppleant avlidit eller är han jävig eller har han förfall, får kommunstyrelsen vid behov förordna en tillfällig suppleant.

2 kap.

Vallängder

12 §

Vallängder vid riksdagsmannaval är vallängderna för röstningsområdena och vallängderna för valkretsarna.

Vallängderna för röstningsområdena består av förteckningarna över de valberättigade som mantalsskrivits i Finland året före valåret. Avslutas valförrättningen den 1 september eller därefter uppgörs vallängderna dock över de valberättigade som mantalsskrivits i Finland under valåret.

Vallängderna för valkretsarna består av förteckningarna över andra valberättigade än de som avses i 2 mom.

13 §

Såsom underlag för vallängderna för röstningsområdena utskrivs basförteckningar kommunvis särskilt för varje röstningsområde enligt den indelning i röstningsområden som var gällande i slutet av juni året före valåret. Avslutas valförrättningen den 1 september eller därefter, utskrivs basförteckningarna dock enligt den indelning i röstningsområden som var gällande vid utgången av juni under valåret. I basförteckningarna skall upptas var och en som enligt uppgifter i centrala befolkningsregistret är val berättigad vid de förestående valen och som under året före valåret eller, om valförrättningen avslutas den 1 september eller därefter, under valåret har blivit mantalsskriven i kommunen inom vederbörande röstningsområde. Basförteckningarna skall uppgöras i alfabetisk ordning enligt personernas namn, och i dem skall upptas vars och ens fullständiga namn och personbeteckning.

Till varje basförteckning skall fogas ett alfabetiskt kortregister över de förtecknade och deras kända adresser vid den tidpunkt då förteckningarna skrivs ut (registerkartotek). Till förteckningen skall också för var och en fogas ett meddelande på kort, på vilket skall antecknas hans fullständiga namn, de två sista siffrorna i hans födelseår och den adress för honom som finns upptagen i registerkartoteket samt uppgift om i vilken valkrets han är valberättigad, i vilket röstningsområde han har upptagits i vallängden, var och när vallängden hålls framlagd samt var och när valförrättningen skall äga rum. Härutöver får kortet inte innehålla annat än anvisningar om dess användning och om rättelse av fel som möjligen framgår av kortet samt om tillvägagångssättet vid röstningen.

Basförteckningarna, regisrerkartoteken och meddelandena på kort skall utarbetas i god tid före valen. Skall nya val förrättas på förordnande av republikens president, skall utarbetandet påbörjas så snart det blivit känt att nya val skall förrättas.

Basförteckningarna, registerkartoteken och meddelandena på kort uppgörs på blanketter för vilka formulär fastställs av justitiemmisteriet. Befolkningsregistercentralen skall sända basförteckningarna, registerkartoteken och meddelandena på kort till vederbörande mantalsskrivningsmyndighet, vilken skall rätta dem och vidarebefordra dem till de kommunala centralvalnämnderna senast den 44 dagen före valen.

14 §

Kommunal centralvalnämnd skall senast den 37 dagen före valen granska basförteckningarna. Till dem skall fogas sådan valberättigad som inte har blivit införd i basförteckning, trots att han enligt intyg av mantalsskrivningsmyndighet hade bort bli införd i den, samt den som har mantalsskrivits såsom utländsk medborgare och blivit valberättigad innan vallängderna för röstningsområdena undertecknades. Den som inte är valberättigad skall uteslutas ur basförteckningarna genom att hans namn stryks över och orsaken till uteslutningen anges i förteckningen. Om påföljd, som innebär förlust av valrätt, enligt officiell utredning upphör att gälla före den första valdagen, skall vederbörande införas i förteckningen såsom röstberättigad.

Sedan basförteckning har blivit granskad och rättad på ovan nämnt sätt, skall däri antecknas att den är vallängd för röstningsområde, varefter den skall undertecknas på den kommunala centralvalnämndens vägnar. Registerkartoteken och meddelandena på kort skall rättas på motsvarande sätt.

Den kommunala centralvalnämnden skall omedelbart skriftligen underrätta befolkningsregistercentralen om sådana ändringar i basförteckningarna som gäller valrätten.

Mantalsskrivningsmyndigheter och övriga förare av befolkningsböcker samt länsmän, stadsfiskaler, häradshövdingar och rådstuvurätter är skyldiga att lämna den kommunala centralvalnämnden behövliga uppgifter. Centralvalnämnden kan kalla en eller flera personer från varje röstningsområde att såsom lokala sakkunniga biträda vid uppgörandet av vallängden för röstningsområdet.

15 §

Kommunal centralvalnämnd skall till varje röstberättigad vars adress är känd sända i 13 § 2 mom. nämnt meddelande på kort. Meddelandet sänds till den röstberättigade efter det basförteckningen jämte kartotek har granskats för hans del, dock senast den 37 dagen före valen.

16 §

Kommunal centralvalnämnd skall framlägga vallängderna för röstningsområdena till granskning inom kommunens område under tre vardagar, dock inte helgfri lördag, från och med den 32 dagen före valen. Vallängderna hålls framlagda varje dag klockan 9―20 under behörig tillsyn.

Vallängderna skall vid behov framläggas på flera platser inom kommunen. Om synnerliga skäl påkallar det och om det inte medför oskäligt men för de röstberättigade, kan vallängderna hållas framlagda även utanför kommunen.

Meddelande om när och var vallängderna hålls framlagda skall ges i god tid på förhand på det sätt varpå kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen.

Angående meddelande till befolkningsregistercentralen om var vallängderna hålls framlagda och var röstningsstället inom varje röstningsområde är beläget stadgas i 3 a § kommunala vallagen.

17 §

Anser någon att han obehörigen utelämnats ur vallängd för röstningsområde eller att anteckning om honom i längden är oriktig, kan han framställa skriftligt yrkande på rättelse hos den kommunala centralvalnämnden senast den 23 dagen före valen före klockan 16.

I 1 mom. nämnt yrkande på rättelse kan make på andra makens vägnar framställa utan fullmakt.

Anser någon att en annan obehörigen upptagits i vallängd för röstningsområde såsom röstberättigad, kan han framställa motiverat skriftligt yrkande på rättelse hos den kommunala centralvalnämnden senast den 26 dagen före valen före klockan 16.

Yrkande på rättelse kan även grundas på sådana på vederbörandes valrätt inverkande omständigheter som inträffat efter det vallängden undertecknades.

Sådant yrkande på rättelse som avses i 1 och 3 mom. kan göras på en för ändamålet uppgjord blankett för vilken justitieministeriet fastställer formulär. Den kommunala centralvalnämnden skall dra försorg om att tryckta eller duplicerade blanketter tillhandahålls på de ställen där vallängderna är framlagda samt vid behov även annorstädes inom kommunen.

18 §

Avser yrkande på rättelse att någon skall uteslutas ur vallängden för röstningsområde på grund som avses i 17 § 3 mom. eller 22 §, skall den kommunala centralvalnämndens ordförande om yrkandet och om dess innehåll genast underrätta den som rättelseyrkandet gäller. Denne skall samtidigt underrättas om att han är i tillfälle att ta del av yrkandet på uppgivet ställe och att med anledning av yrkandet till den kommunala centralvalnämnden avge förklaring senast den 20 dagen före valen före klockan 12. Dessutom skall meddelas att saken avgörs även om förklaring inte avges.

Meddelande om rättelseyrkande skall sändas med posten såsom rekommenderad försändelse, men kan även fram befordras på annat bevisligt sätt, om det inte medför dröjsmål. Är mottagarens postadress okänd, skall meddelandet utan dröjsmål offentliggöras på det sätt varpå kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen, dock utan angivande av grunden för yrkandet.

19 §

Yrkande på rättelse av vallängd för röstningsområde handläggs och avgörs vid den kommunala centralvalnämndens sammanträde, som hålls den 20 dagen före valen och börjar klockan 16. Centralvalnämnden skall i varje ärende meddela beslut, vilket jämte motivering skall antecknas i protokollet.

Centralvalnämndens beslut är slutligt. Har emellertid rättelseyrkande förkastats eller inte upptagits till prövning, eller godkänns rättelseyrkande som har framförts i den ordning som är stadgad i 17 § 3 mom., skall beslutet utan dröjsmål underställas länsrättens prövning. Till beslutet, som skall tillställas länsstyrelsen, skall fogas de handlingar som ligger till grund för det.

20 §

Länsrätt skall om sitt utslag i ärende, som gäller rättelse av vallängd för röstningsområde, utan dröjsmål underrätta den kommunala centralvalnämnden, vilken omedelbart skall anslå utslaget på anslagstavlan för offentliga kommunala kungörelser för en tid av sju dagar. Centralvalnämnden skall, på det sätt som stadgas i 18 § 2 mom., om utslaget underrätta den som har yrkat på rättelse och den vars rösträtt utslaget gäller.

21 §

I länsrätts utslag i ärende som angår rättelse av vallängd för röstningsområde får ändring inte sökas genom besvär, om inte högsta förvaltningsdomstolen beviljar sakägaren besvärstillstånd. Besvärstillstånd kan beviljas endast om det med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall eller med hänsyn till en enhetlig rättstillämpning är av vikt att ärendet prövas av högsta förvaltningsdomstolen.

Ansökan om besvärstillstånd skall göras senast den 7 dagen från det att den kommunala centralvalnämnden har uppsatt länsrättens utslag på anslagstavlan för offentliga kommunala kungörelser. Ansökan får tillställas länsrätten för att genom dennas försorg sändas till högsta förvaltningsdomstolen. Ansökan om besvärstillstånd skall i övrigt göras och besvär anföras i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Högsta förvaltningsdomstolen skall utan dröjsmål om sitt utslag underrätta sökanden, länsrätten, den kommunala centralvalnämnden och den vars rösträtt utslaget gäller.

22 §

Anser mantalsskrivningsmyndighet att någon obehörigen har utelämnats ur vallängden för röstningsområde, att däri obehörigen har antecknats att någon är röstberättigad eller att anteckning annars är oriktig, har den på tjänstens vägnar rätt att hos den kommunala centralvalnämnden framställa rättelseyrkande i den ordning som stadgas i antingen 17 § 1 eller 3 mom., beroende på grunden för yrkandet, och att söka ändring i beslut, som har givits med anledning av detta eller av andra rättelseyrkanden, i den ordning som stadgas i 21 §,

23 §

Har yrkande på ändring av vallängden för röstningsområde inte inom föreskriven tid framställts hos den kommunala centralvalnämnden, skall längden påtecknas intyg över att den har laga kraft.

Har yrkande på ändring framställts, skall den kommunala centralvalnämnden, sedan yrkandet har avgjorts genom beslut som vunnit laga kraft, i vallängden införa därav möjligen föranledda rättelser. Invid varje rättelse skall nämnas det beslut varpå rättelsen stöder sig, varefter längden skall påtecknas intyg över att den sålunda rättad har laga kraft.

Vallängd som vunnit laga kraft skall vid valen följas oförändrad. Vallängd anses ha laga kraft utan hinder av att slutligt beslut om yrkande på rättelse av längden inte meddelats eller bragts till den kommunala centralvalnämndens kännedom före valen. Den som för valnämnden företer underställnings- eller besvärsmyndighets beslut, enligt vilket han är röstberättigad, skall dock få rösta.

24 §

Vid riksdagsmannaval, i fråga om vilka valförrättningen avslutas före den 1 september, skall de vallängder för röstningsområdena som har använts vid de föregående valen av riksdagsmän eller elektorer för valet av republikens president följas oförändrade, såvida de nämnda föregående valen har förrättats tidigare under samma år eller valförrättningen vid dessa val har avslutats föregående år den 1 september eller därefter. De meddelanden på kort som nämns i 13 § 2 mom. skall likväl avsändas.

25 §

Kommunal centralvalnämnd skall tillse att vallängderna för röstningsområdena står till valnämndernas förfogande innan valförrättningen börjar.

25 a §

I vallängderna för valkretsarna skall befolkningsregistercentralen uppta var och en som enligt uppgifterna i det centrala befolkningsregistret är valberättigad vid de förestående valen, men som inte är mantalsskriven i Finland det år på vars mantalsskrivning vallängderna för röstningsområdena grundar sig.

Var och en skall intas i vallängden för den valkrets inom vilken den kommun finns där han enligt befolkningsregistret senast har haft hemort i Finland. Hör denna kommun inte längre till Finlands territorium, skall den som är i fråga införas i vallängden för Helsingfors stads valkrets. Har han inte haft hemort i Finland, skall han införas i vallängden för den valkrets inom vilken den kommun finns till vars bortavarande befolkning han enligt befolkningsregistret skall anses höra.

Längderna skall, på blanketter för vilka justitieministeriet fastställer formulär, uppgöras i alfabetisk ordning enligt personernas namn. I längden skall för var och en införas fullständigt namn och, om namnet ändrats eller förändrats, även tidigare namn, personbeteckning, födelsehemkommun och adress samt kommun enligt 2 mom.

25 b §

Den som avses i 25 a § 1 mom. kan till befolkningsregistercentralen rikta skriftlig förfrågan om huruvida hans namn kommer att införas i vallängden för valkretsen. I samband med förfrågningen skall de i 25 a § 3 mom. nämnda uppgifterna lämnas. Make kan utan fullmakt göra förfrågan på den andra makens vägnar.

Förfrågan skall göras senast den 45 dagen före valen.

För förfrågningarna skall befolkningsregistercentralen låta trycka blanketter för vilka justitieministeriet fastställer formulär. Blanketter skall finnas hos statens tryckericentral och åtminstone vid Finlands diplomatiska beskickningar och de beskickningar som förestås av utsänd konsul. Beskickning skall på begäran bistå valberättigad vid ifyllandet av blankett.

25 c §

Befolkningsregistercentralen skall den 30 dagen före valen fastställa de vallängder för valkrets som uppgjorts på ovan i 25 a § nämnt sätt. I varje längd skall antecknas den valkrets för vilken den är vallängd.

Befolkningsregistercentralen skall senast den 20 dagen före valen tillställa valkretscentralnämnden i varje valkrets vallängd för valkretsen.

I befolkningsregistercentralens beslut om fastställelse av vallängd för valkrets får ändring inte sökas genom besvär.

25 d §

Sedan vallängderna för valkretsarna har fastställts skall befolkningsregistercentralen utan dröjsmål till var och en, vars i vallängden antecknade adress kan anses trovärdig, om upptagandet i vallängden sända ett meddelande enligt ett av justitieministeriet fastställt formulär. I meddelandet skall ingå de uppgifter om den som är i fråga, vilka har upptagits i vallängden, och uppgift om den valkrets i vilken han har upptagits i vallängden. Härutöver får meddelandet inte innehålla annat än anvisningar om dess användning och om förfarandet vid röstning.

Om den som har gjort i 25 b § nämnd förfrågan inte upptagits i vallängden för någon valkrets, skall befolkningsregistercentralen utan dröjsmål, sedan längderna har fastställts, under den adress han har uppgivit och med användning av blankett för vilken formulär fastställts av justitieministeriet tillsända honom meddelande om varför han inte har upptagits i vallängden för någon valkrets.

25 e §

Vid riksdagsmannaval, vid vilka enligt 24 § de vallängder för röstningsområden som har använts vid tidigare förrättade val följs utan några ändringar, skall även de vallängder för valkretsar som har använts vid nämnda val följas oförändrade. Också härvid skall sådana meddelanden som avses i 25 d § sändas.

25 f §

Då till annan än den som är i fråga eller i denna lag nämnd myndighet ges avskrift av eller utdrag ur vallängder eller de handlingar som utgör basen för eller bilagor till dem, skall personbeteckning utelämnas.

3 kap.

Uppställande av partiernas kandidater samt valförbund

27 §

Justitieministeriet skall senast den 60 dagen före riksdagsmannaval meddela centralnämnden i varje valkrets, med undantag av landskapet Ålands valkrets, vilka partier som är upptagna i partiregistret och vilka personer som är berättigade att teckna ett partis namn.

28 §

Parti skall senast den 60 dagen före riksdagsmannaval meddela centralnämnden i varje valkrets där partiet ämnar uppställa kandidater till riksdagen namnet på partiets kretsombud i valkretsen och på hans suppleant samt deras postadresser och telefonnummer.

29 §

Anhållan om offentliggörande av partis kandidatlista skall av partiets kretsombud eller av den som bemyndigats av honom tillställas valkretscentralnämnden senast den 51 dagen före riksdagsmannavalen före klockan 16.

Till ansökan skall fogas

1) förslag till kandidatlista för partiet med tydligt utsättande av varje kandidats namn, varvid jämte förnamnet eller i stället för detta kan användas allmänt känt tilltalsnamn eller också förnamnet förkortat, och kandidatens titel, yrke eller syssla som anges med högst två uttryck samt hans hemkommun; och

2) av var och en av dem som uppställts såsom kandidater egenhändigt undertecknat samtycke till att ta emot riksdagsmannauppdrag och egenhändigt undertecknad försäkran att han inte samtyckt till att bli uppställd som kandidat i annan valkrets eller för annat parti.

3 a kap.

Valmansföreningar och gemensamma listor

31 b §

De som önskar bilda valmansförening skall göra detta genom en av dem egenhändigt undertecknad, daterad stiftelseurkund, i vilken kandidatens namn och hans titel, yrke eller syssla, angiven med högst två uttryck, samt hans hemkommun skall finnas tydligt upptagna. I stiftelseurkunden skall medlemmarna försäkra att de är röstberättigade personer i valkretsen. Under medlemmarnas underskrifter skall tydligt antecknas deras namn, yrke eller syssla samt adress.


31 d §

Ansökan om offentliggörande av valmansförenings kandidatlista skall ombudet för valmansföreningen eller en av honom bemyndigad person inge till valkretscentralnämnden senast den 51 dagen före riksdagsmannavalen före klockan 16.


Till ansökan skall fogas stiftelseurkunden och särskilt för sig utskrivet förslag till kandidatlista, som skall innehålla de i 31 b § 1 mom. nämnda uppgifterna om kandidaten. Vid sidan av eller i stället för förnamnet kan likväl användas allmänt känt tilltalsnamn eller också förnamnet förkortat. Kandidatlista får ej innehålla andra anteckningar, utom då sådana behövs för precisering av vederbörandes identitet. Till ansökan skall ytterligare fogas av kandidaten egenhändigt undertecknat samtycke till att mottaga riksdagsmannauppdrag och egenhändigt undertecknad försäkran att han inte samtyckt till att bli uppställd som kandidat i annan valkrets eller som kandidat för annan valmansförening i samma valkrets.

31 f §

Inom landskapet Ålands valkrets har valmansförening som för visst riksdagsmannaval bildats av minst 30 röstberättigade i valkretsen rätt att uppställa en kandidat till riksdagen.

Två eller flera valmansföreningar har rätt att inlämna gemensam lista. Kandidaterna på den gemensamma listan får vara högst fyra.

I övrigt gäller i landskapet Ålands valkrets i fråga om bildande av valmansförening och ansökan om offentliggörande av dess kandidatlista samt i fråga om bildande av gemensam lista och avgivande av anmälan om gemensam lista i tillämpliga delar vad som stadgas i 31 b―31 e §§.

4 kap.

Valkretscentralnämnds förberedande åtgärder för val

32 §

Valkretscentralnämnd sammanträder på kallelse av ordföranden i god tid, dock senast den 60 dagen, före riksdagsmannavalen samt därefter den 47, 39 och 37 dagen före valen, fredagen före valen, den andra valdagen, dagen efter valen och den 5 dagen efter valen samt vid annan tid, om behandlingen av ärendena påkallar det.

35 §

Vid det sammanträde som hålls den 47 dagen före riksdagsmannavalen behandlas partiernas ansökningar jämte till dem fogade handlingar. Samtidigt bestäms genom lottning partiernas inbördes ordningsföljd för sammanställningen av kandidatlistorna.


36 §

Partis kretsombud har rätt att senast den 40 dagen före riksdagsmannavalen före klockan 16 komplettera till ansökan fogade handlingar, att rätta de till valkretscentralnämnden ingivna handlingarna till de delar mot vilka centralnämnden framställt anmärkning med stöd av 35 § 3 mom. 1 punkten samt att företa justeringar beträffande kandidats namn, titel, yrke, syssla eller hemkommun.


37 §

Kretsombuden har rätt att senast den 40 dagen före valen före klockan 16 till valkretscentralnämnden inge ett gemensamt skriftligt förslag till rättelse av anmälningen.

37 a §

De ansökningar om offentliggörande av partiernas kandidatlistor och anmälningar om valförbund, mot vilka anmärkning framställts, avgörs vid det sammanträde som valkretscentralnämnden håller den 39 dagen före riksdagsmannavalen.

38 §

Valkretscentralnämnd skall härefter tilldela varje på godkänd kandidatlista upptagen kandidat ett löpande ordningsnummer sålunda att kandidaterna på listan för det parti, som enligt den i 35 § 1 mom. stadgade lottningen kommit på första plats, i den av partiet uppgivna ordningsföljden betecknas med de första siffrorna med början från nummer 2, kandidaterna för det parti, som kommit på andra plats, på samma sätt med följande ordningsnummer och så vidare.

Alla kandidatlistor skall tryckas på samma sida av ett pappersblad, grupperade från vänster till höger i den för partierna genom lottningen bestämda ordningsföljden.

Ovanför varje partis kandidatlista skall tryckas partiets namn. Kan partiets kandidater på grund av deras antal inte ordnas uppifrån ned på en spalt, skall kandidaterna ordnas radvis från vänster till höger på två parallella spalter jämsides. Nedanför kandidatlistorna skall tryckas uppgift om godkända valförbund, i vilken i den nummerföljd som anges i 37 § 2 mom. nämns vilka partier som anslutit sig till respektive valförbund.

En på ovan stadgat sätt uppgjord preliminär sammanställning av kandidatlistorna skall finnas tillgänglig för partiernas kretsombud och tillhandahållas dem. Kretsombuden skall i god tid underrättas härom.

40 §

Vid det sammanträde som hålls den 37 dagen före valen skall den preliminära sammanställningen av kandidatlistorna, med beaktande av vad som stadgas i 39 § 1 mom., behörigen rättas och på grundval av den utarbetas en slutlig sammanställning av kandidatlistorna.

41 §

Valkretscentralnämnd skall låta trycka den slutliga sammanställningen av kandidatlistorna samt tillsända de kommunala centralvalnämnderna inom valkretsen ett tillräckligt antal av dem. Sammanställningen skall även sändas till alla kretsombud för de partier som uppställt kandidater i valkretsen och till kommunstyrelserna inom valkretsen samt tillhandahållas allmänheten. Vidare skall sammanställningarna sändas till justitieministeriet samt valkretscentralnämnderna för övriga valkretsar för att utdelas till valkretsens kommunala centralvalnämnder och valbestyrelser.

44 §

I landskapet Ålands valkrets skall i tillämpliga delar iakttas vad som ovan stadgas om valkretscentralnämnds förberedande åtgärder.

5 kap.

Valförrättning

46 §

Har republikens president förordnat om nya val, äger valförrättningen rum den första söndagen och därpå följande måndag närmast efter det 75 dagar förflutit från den dag då förordnandet om nya val utfärdades.

Valförrättningen skall den kommunala centralvalnämnden tillkännage på det sätt varpå kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. I tillkännagivandet skall valtiderna och röstningsområdenas röstningsställen anges. Tillkännagivandet kan utfärdas i samband med det meddelande som avses i 16 § 3 mom.


48 a §

Röstsedel för val skall tryckas på vitt papper. Av röstsedeln skall tydligt framgå hur den viks ihop, och den skall vara sådan att bevarandet av valhemligheten tryggas.

Röstsedeln skall vara av standardformatet 148 x 210 mm och på inre sidan uppta en tryckt överskrift, vari anges vid vilka val den skall användas, samt dessutom en cirkellinje som har en diameter av 90 mm och som vid hopvikning av sedeln förblir oviken. Mitt i cirkeln skall tydligt utsatt finnas beteckningen N:o för antecknande av numret på den kandidat för vilken den röstande önskar avge sin röst. Röstsedeln får inte uppta annat än vad som stadgas ovan.

Justitieministeriet skall låta trycka röstsedlarna och sända ett erforderligt antal av dem till de kommunala centralvalnämnderna för vidarebefordran till valnämnderna.

50 §

På varje röstningsställe skall finnas tillstädes ett av valnämnden utsett, med armbindel försett valbiträde, som på begäran av en röstande skall hjälpa honom att göra anteckningen på röstsedeln.


Den vars förmåga att göra röstningsanteckning är väsentligt nedsatt får vid införandet av anteckningen på röstsedeln såsom biträde anlita en assistent som han själv utsett.


53 §

Den röstande skall på röstningsstället anmäla sig för valnämnden som skall tillse att han inte får rösta förrän det konstaterats att han är röstberättigad.


55 §

Den röstande skall på röstsedeln anteckna numret på den kandidat för vilken han önskar avge sin röst, så tydligt att tvivelsmål inte kan uppstå om vilken kandidat han avser. Anteckningen skall göras i valbåset så att valhemligheten bevaras.

58 §

Då valförrättningen den första valdagen avbryts, skall valurnan tillslutas genom försegling på det sätt som justitieministeriet har föreskrivit samt sättas i säkert förvar. Vallängden och registerkartoteket skall likaså, sedan antalet av dem som utövat sin rösträtt räknats, på samma sätt förseglas samt sättas i saken förvar. Då förrättningen fortsätts skall valnämnden, innan förseglingen avlägsnas, granska att den är obruten.

59 §

Valnämnden skall utföra räkningen och ordnandet av röstsedlarna utan avbrott. Nämnden har rätt att vid behov anlita räkningspersonal.

Röstsedlarna, grupperade så som ovan sägs skall därefter insättas i ett hållbart omslag, vilket omsorgsfullt tillsluts genom försegling på det sätt som justitieministeriet har föreskrivit. På omslaget skall antecknas valkretscentralnämndens adress, försändelsens innehåll och avsändaren.

Partis kretsombud eller en av denne för varje valnämnd särskilt för sig skriftligen befullmäktigad person har rätt att vara närvarande då röstsedlarna ordnas och räknas.

60 §

Valnämnd skall utse en av sina medlemmar att föra valprotokoll, vari antecknas:


3) valbiträdena och de assistenter som har utsetts och anlitats av sådana personer som avses i 50 § 3 mom.;


Till protokollet skall fogas de till valnämnden inlämnade fullmakterna för sådana av partiernas kretsombud befullmäktigade personer som avses i 1 mom. 7 punken.


60 a §

Kan det med fog antas att på röstningsstället för något av en kommuns röstningsområden kommer att rösta högst 50 personer och kan valhemligheten på denna grund äventyras, skall den kommunala centralvalnämnden i god tid före valen bestämma att röstsedlarna från sådant röstningsområde och från något av kommunens övriga röstningsområden inte skall granskas i valnämnden, utan i valkretscentralnämnden. I detta syfte skall dessa valnämnder, sedan röstsedlarna med bevarande av valhemligheten har uttagits ur valurnan och deras antal har räknats, innesluta röstsedlarna i omslag så som det stadgas i 59 § 4 mom. I valprotokollet skall göras härav föranledda anteckningar.

Den kommunala centralvalnämnden skall underrätta valkretscentralnämnden om sitt beslut enligt 1 mom.

61 §

Ordföranden eller viceordföranden och en annan medlem av valnämnden skall utan dröjsmål tillsammans föra i 59 eller 60 a § samt i 60 § nämnda, till valkretscentralnämnden adresserade försändelser till centralnämnden. Valkretscentralnämnden kan dock föreskriva att försändelser får tillställas den även på annat sätt.

6 kap.

Förhandsröstning

63 §

I vallängden för röstningsområde upptagen röstberättigad, som vårdas på sjukhus, i kommunalhem, ålderdomshem eller sjukhem eller i sådan specialvårdsanstalt, sådant servicehus eller sådan motsvarande servicebostadsgrupp som avses i lagen om invalidvård (907/46), eller som intagits i vårdanstalt för dem som missbrukar berusningsmedel eller i straffanstalt, vilka i denna lag benämns anstalter, eller som under de valdagar som avses i 46 § av annan orsak sannolikt kommer att vara förhindrad att utöva sin rösträtt vid valförrättningen inom det röstningsområde, i vars vallängd han är upptagen, samt i vallängd för valkrets upptagen röstberättigad får avge sin röst på förhand på det sätt som stadgas i detta kapitel.

64 §

Förhandsröstning i hemlandet äger rum i de av post- och televerkets anstalter som bestäms genom förordning samt i de anstalter som avses i 63 § och utomlands i de finska beskickningar som bestäms genom förordning samt ombord på finskt fartyg (förhandsröstningsställen).


65 §

Anordnandet av röstning på annat förhandsröstningsställe än i anstalt ombesörjs av en valförrättare. Valförrättare är i post- och televerkets anstalter en av postdistrikters chef förordnad tjänsteman, i finsk beskickning dess chef eller av denne förordnad, vid beskickningen anställd person och ombord på finskt fartyg befälhavaren eller en av denne förordnad, på fartyget tjänstgörande person. I anstalt ombesörjs anordnandet av röstningen av en i 8 § nämnd valbestyrelse.


66 §

Förhandsröstningen börjar den 18 dagen före riksdagsmannavalen samt avslutas i utlandet den 8 dagen före valen och i hemlandet den 5 dagen före valen.

Förrättas valen mellan den 1 januari och den 30 april, inleds förhandsröstningen i post- och televerkets genom förordning bestämda anstalter inom skärgårdsområde, där kommunikationerna på grund av isförhållandena är svåra, redan den 23 dagen före valen.


67 §

Förhandsröstning försiggår under de i 66 § nämnda tidsperioderna

1) i post- och televerkets anstalter alla vardagar den tid anstalten är öppen för allmänheten eller på annan tid som bestäms av post- och telestyrelsen;

2) i anstalt, i enlighet med vad valbestyrelsen förordnar, den dag då förhandsröstningen avslutas eller föregående dag och en annan dag på de tider som bestäms av valbestyrelsen;

3) i finsk beskickning varje dag på tid som bestäms av chefen för beskickningen, dock inte långfredagen, påskdagen, pingstdagen, midsommardagen eller julaftonen, ej heller juldagen eller annandag jul; samt

4) ombord på finskt fartyg, i enlighet med vad fartygets befälhavare bestämmer, under minst tre dagar på tider som föreskrivs av befälhavaren.


68 §

Till den kommunala centralvalnämnden skall senast den 50 dagen före valen anmälas namnet på valförrättaren vid sådan anstalt inom post- och televerket som bestämts att vara förhandsröstningsställe inom kommunen, samt dennes tjänsteställning eller uppdrag ävensom de tider på dagen då förhandsröstning äger rum. Anmälan skall göras av chefen för postdistriktet.

Meddelande om de av post- och televerkets anstalter som är förhandsröstningsställen inom kommunen samt om röstningstiderna i dem skall av den kommunala centralvalnämnden tillkännages på det sätt varpå kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. Meddelandet kan utfärdas i samband med sådant meddelande som avses i 16 § 3 mom.

70 §

Vid förhandsröstning skall användas i 48 a § nämnd röstsedel samt valkuvert, följebrev och ytterkuvert, vilka justitieministeriet skall låta förfärdiga.

71 §

Justitieministeriet skall i god tid före förhandsröstningens början översända röstsedlar, valkuvert, följebrev och ytterkuvert samt förteckningsblanketter som avses i 76 § 2 mom., åtföljda av nödiga anvisningar, till de kommunala centralvalnämnderna för vidarebefordran till valförrättarna vid post- och televerkets anstalter och till valbestyrelserna. Sådana handlingar och valkretsens i Helsingfors stad valstämplar jämte tillbehör skall på motsvarande sätt sändas till utrikesministeriet för vidarebefordran till Finlands beskickningar och till befälhavarna på finska fartyg.


Efter avslutad förhandsröstning skall de valstämplar jämte tillbehör som använts av valförrättarna vid post- och televerkets anstalter sändas till den kommunala centralvalnämnden. De valstämplar jämte tillbehör som använts av övriga valförrättare skall sändas till utrikesministeriet.

72 §

På den röstandes begäran skall valförrättaren och medlem av valbestyrelsen bistå honom vid röstningen. Den vars förmåga att göra röstningsanteckning är väsentligt nedsatt har rätt att vid röstningen såsom biträde anlita en assistent som han själv utsett. Angående dessa biträden gäller vad som i 50 § 4 mom. stadgas om valbiträde.

74 §

Följebrev, som skall vara riktat till den kommunala centralvalnämnden, skall innehålla

1) den röstandes förklaring att han personligen, med bevarande av valhemligheten, har ifyllt röstsedeln och inlagt denna avstämplad i valkuvertet som han därefter tillslutit;

2) uppgift om den röstandes fullständiga namn och, såvida namnet ändrats eller förändrats, även om tidigare namn, personbeteckning eller födelsetid, födelsehemkommun och nuvarande adress; samt

3) uppgift om den kommun där den röstande är upptagen i vallängd eller där han är mantalsskriven det år på vars mantalsskrivning vallängderna för röstningsområdena baserar sig och om hans adress i kommunen.


Röstande som överlämnar i 13 § 2 mom. nämnt meddelande på kort eller i 25 d § 1 mom. nämnt meddelande att fogas till följebrevet skall endast avge i 2 mom. 1 punkten nämnd förklaring.

75 §

Den röstande skall för valförrättaren, och i anstalt för valbestyrelsen, förete röstsedeln, hopviken för avstämpling, samt omedelbart därefter i valförrättarens eller valbestyrelsens åsyn innesluta den i valkuvertet. På valkuvertet får inga anteckningar göras. Den röstande skall i närvaro av valförrättaren, eller i anstalt valbestyrelsen, egenhändigt underteckna det ifyllda följebrevet och lämna detta samt i 74 § 4 mom. nämnt meddelande på kort eller i lagrummet nämnt annat meddelande, om han har sådant, till valförrättaren eller valbestyrelsen.

Såsom stämpel varmed röstsedeln stämplas används i post- och televerkets anstalt och annan anstalt valstämpeln för den valkrets inom vilken anstalten är belägen samt vid finsk beskickning och på finskt fartyg valstämpeln för Helsingfors stads valkrets.

76 §

Valförrättare och ordförande för valbestyrelse skall i följebrevet intyga att röstningen försiggått på det sätt som stadgas i 72―75 §§. Intyget skall dateras samt undertecknas av valförrättaren eller valbestyrelsens ordförande och i hemlandet påtecknas uppgift om den kommun där röstningen har skett och utomlands uppgift om förhandsröstningsstället. Valkuvertet och följebrevet skall därefter inneslutas i ytterkuverret.

På förhandsröstningsställe skall föras förteckning över de röstande. Justitieministeriet skall låta trycka blanketter för förteckningen och utfärda närmare anvisningar om uppgörandet av förteckning.

78 §

De förhandsröstningshandlingar som inkommit till kommunal centralvalnämnd och valkretscentralnämnd granskas, utan att valkuverten öppnas, vid sammanträden som skall hållas så att de förhandsröstningshandlingar som inkommit före klockan 19 fredagen före valen hinner behandlas vid sammanträdena. Efter utgången av tidsfristen inkomna ytterkuvert öppnas ej och lämnas obeaktade.

Är den som deltagit i förhandsröstning inte upptagen i vallängd såsom röstberättigad eller framgår det att han har avlidit, är följebrevet så bristfälligt eller otydligt att säkerhet inte kan vinnas om vem den förhandsröstande är, eller är valkuvertet öppet eller upptar det obehörig anteckning om den röstande eller om kandidat eller annat obehörigt, skall röstningen lämnas obeaktad. Härom skall anteckning göras i protokollet för sammanträdet, vartill skall fogas sådant valkuvert jämte följebrev och ytterkuvert som lämnats obeaktat.


79 §

Kommunal centralvalnämnd skall inlägga de godkända valkuverten i hållbart omslag, vilket skall förseglas på det sätt som justitieministeriet har föreskrivit och på vilket skall antecknas valkretscentralnämndens adress, uppgift om försändelsens innehåll och avsändaren. Försändelsen skall i brådskande ordning tillställas centralnämnden på det sätt som denna har föreskrivit.


7 kap.

Rösträkning, fastställande av valresultatet och utfärdande av fullmakt

81 §

Valkretscentralnämnd skall den andra valdagen vid sammanträde, som kan inledas tidigast klockan 15, börja granska de vid förhandsröstning ingivna röstsedlar som finns i valkuvert vilka avses i 78 § 4 mom. och 79 § 1 mom. De röstsedlar vilka såsom ogiltiga skall lämnas obeaktade avskiljs till en särskild grupp. Övriga röstsedlar ordnas så att sedlarna till förmån för varje kandidat bildar en särskild grupp. Antalet röstsedlar i varje grupp räknas.

82 §

Dagen efter valen klockan 9 skall valkretscentralnämnden inleda granskningen av de vid valförrättningen ingivna röstsedlarna och valnämndernas uträkningar samt härvid besluta vilka röstsedlar som skall lämnas obeaktade såsom ogiltiga. Om röstsedlarna i några röstningsområden i kommunen av en i 60 a § nämnd orsak lämnats ogranskade, skall valkretscentralnämnden med bevarande av valhemligheten förena dem och därefter räkna och granska dem samt härom uppgöra ett protokoll som innehåller behövliga uppgifter och som skall fogas till valprotokollen från de nämnda röstningsområdena. Därefter skall centralnämnden räkna det sammanlagda antalet av de vid förhandsröstningen och valförrättningen avgivna godkända rösterna för varje kandidat särskilt för sig.


88 §

Suppleant för riksdagsman bestäms så att suppleant blir den första icke valda kandidaten i det parti eller, då valförbund bildats, den första icke valda kandidaten inom det valförbund som den valde hörde till.


Blir riksdagsmandat ledigt i landskapet Ålands valkrets och finns ingen i 1 eller 2 mom. avsedd suppleant, skall nytt riksdagsmannaval omedelbart förrättas i valkretsen. Tiden för valet bestäms och kungörs av länsstyrelsen. Förhandsröstning sker endast i landskapet Ålands valkrets.

90 §

Valkretscentralnämnden fastställer valresultatet vid sammanträde den 5 dagen efter den andra valdagen, vilket begynner klockan 12. Centralnämnden skall samma dag offentliggöra valresultatet genom tillkännagivande hos centralnämnden och skall i tillkännagivandet även meddela vem som är suppleant för vilken invald riksdagsman, samt utan dröjsmål utskriva fullmakt för var och en som blivit vald till riksdagsman.

95 §

De valda skall upptas i protokollet med angivande av namn och titel, yrke eller syssla samt hemkommun ävensom jämförelsetal och röstetal.

96 §

Valkretscentralnämnden skall utan dröjsmål till riksdagen sända fullmakterna för de valda för att överlämnas till dem.

98 §

Valkretscentralnämnden skall inlägga röstsedlarna och ett exemplar av den slutliga sammanställningen av kandidatlistorna för valkretsen i ett omslag som förseglas på det sätt som justitieministeriet har föreskrivit. De slutliga uträkningarna skall förvaras såsom bilaga till protokollet.

Valkretscentralnämnden skall överlämna de handlingar och tillbehör som den har i sin besittning till länsstyrelsen. Röstsedlarna och ett exemplar av den slutliga sammanställningen av kandidatlistorna för valkretsen skall förvaras tills följande val har förrättats.

Närmare anvisningar om förvaringen av valhandlingar och valtillbehör utfärdas av justitieministeriet.

8 kap.

Besvär över riksdagsmannaval

99 a §

Har valmyndighets beslut eller åtgärd varit stridande mot lag och lagstridigheten uppenbart kunnat inverka på valresultatet, skall förordnande utfärdas om förrättande av nya val i valkretsen, om valresultatet inte kan rättas.

Har valkretscentralnämnd vid fastställandet av valresultatet förfarit lagstridigt och har lagstridigheten inverkat på valresultatet, skall detta rättas.

100 a §

Förordnas med anledning av besvär att nya val skall förrättas, sker valförrättningen den första söndagen och därpå följande måndag sedan 75 dagar har förflutit efter det att utslaget vann laga kraft.

Valförrättningen omhänderhas av valmyndigheterna vid de upphävda valen. Vid de nya valen skall i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om ordinarie val. Vid valen skall likväl samma vallängder som använts vid de upphävda valen användas i oförändrad form. Till de röstberättigade sänds inte i 13 § 2 mom. nämnt meddelande på kort, ej heller i 25 d § 1 mom. nämnt meddelande. Förhandsröstning sker endast i den valkrets som förordnandet om förrättande av nya val gäller.


9 kap.

Särskilda stadganden

102 §

De kommunala centralvalnämndernas, valnämndernas och valbestyrelsernas alla utgifter betalas av kommunerna, men i 13 § 2 mom. nämnda meddelanden på kort och i 25 d § 1 mom. nämnda meddelanden, röstsedlar och förseglingstillbehör bekostas och alla utgifter för valförrättarna och valkretscentralnämnderna betalas med statens medel.

Justitieministeriet skall se till att de förseglingstillbehör som behövs vid valkretscentralnämnderna, de kommunala centralvalnämnderna och valnämnderna anskaffas.

Valkretscentralnämnderna, de kommunala centralvalnämnderna, valnämnderna, valbestyrelserna och valförrättarna har rätt att skicka tjänsteförsändelser.

103 §

Infaller någondera av de i 46 § 2 mom. eller 100 a § 1 mom. nämnda valdagarna på nyårsaftonen eller nyårsdagen, påskdagen eller annandag påsk, valborgsmässoaftonen eller första maj, pingstdagen, julaftonen, juldagen eller annandag jul, skall valen förrättas följande söndag och måndag.

Infaller annan än för valförrättning, inledande eller avslutning av förhandsröstning eller för kungörande av valresultat stadgad dag på helgdag eller helgfri lördag, skall följande vardag anses vara den föreskrivna dagen. Då republikens president har förordnat eller då det med anledning av besvär förordnats att nya val skall förrättas, har justitieministeriet rätt att vid behov flytta sådan utsatt dag till närmaste lämpliga dag.

106 §

Justitieministeriet fastställer formulären för de blanketter som kan användas vid uppställande av kandidater.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. Skall på förordnande av republikens president riksdagsmannaval förrättas före den 1 september 1986, skall likväl tidigare lag tillämpas.

Regeringens proposition 17/84
Grundlagsutsk. bet. 35/84
Stora utsk. bet. 2/85

Helsingfors den 3 maj 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.