359/1985

Given i Helsingfors den 3 maj 1985

Förordning om ändring av grundskoleförordningen

På föredragning av undervisningsministern

ändras 15 § 2 mom., 125 § 2 och 3 mom., 133 § 2 mom. och 157 § 1 mom. grundskoleförordningen den 12 oktober 1984 (718/84), samt

fogas till förordningen en ny 21 a § och 159 § som följer:

15 §

Om två eller flera grundskolor har en gemensam föreståndare, har skolorna en gemensam biträdande föreståndare, såvida de sammanlagt har minst 15 basgrupper. Om skolorna består av endast lågstadieklasser, har de likväl en gemensam biträdande föreståndare, såvida de sammanlagt har minst 30 basgrupper.


21 a §

Om basg upp på lågstadiet har flera än 15 elever i första årskursen, kan skolnämnden besluta att det timantal som används för undervisning av dessa elever med elevens vårdnadshavares samtycke under de fem första veckorna av höstterminen minskas med högst fem timmar i veckan från det som är stadgat i 21 § 1 mom.

125 §

Sådan innehavare av specialklasslärartjänst som avses ovan i 1 mom. är skyldig att avgå från sin tjänst den 31 juli det kalenderår då han fyller 60 år, såvida inte länsstyrelsen beviljar honom rätt att ytterligare kvarstå i tjänsten.

Vad som är stadgat i 1 och 2 mom. gäller på motsvarande sätt innehavare av rektorstjänst vid specialskola.

133 §

Skolbiblioteket skall främst utgöra ett handbibliotek, som stöder skolans fostran och undervisning.


157 §

Under läsåret 1985―86 tillämpas i grundskolans åttonde och nionde årskurs och under läsåret 1986―87 i dess nionde årskurs de i grundskolförordningen av den 26 juni 1970 ingående stadgandena om undervisningsgrupper, såvida skolan inte under läsåret 1984―85 har haft tillstånd att på grund av försöksuppgift avvika från stadgandena om undervisningsgrupper. Utan hinder av vad som är stadgat i 21, 22 och 26 §§ ovannämnda förordning kan länsstyrelse, om ett ändamålsenligt ordnande av skolarbetet förutsätter detta medge avvikelse från stadgandena om bildandet av undervisningsgrupper och fördelningen av undervisningsarbetet mellan de olika lärarna.


159 §

Utan hinder av vad som stadgas i 10 § 1 mom. 2 punkten och i 11 § 1 mom. kan elevmedlemmarna och deras personliga suppleanter i direktionen för läsåret 1985―86 väljas vid möte som högstadieeleverna håller innan denna förordning träder i kraft.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1985.

Helsingfors den 3 maj 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Kaarina Suonio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.