335/1985

Given i Helsingfors den 19 april 1985

Förordning om ändring av förordningen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

upphävs i förordningen den 23 december 1977 angående specialomsorger om utvecklingsstörda (988/77) 2 och 13 §§,

ändras 30 § samt

fogas till förordningen i stället för den 5 § och det 3 kap. som upphävts genom förordning av den 17 juni 1983 (548/83) ett nytt 3 kap. samt i stället för de 10 och 11 §§ i 4 kap. vilka upphävts genom sistnämnda förordning nya 10 och 11 §§, som samtidigt överförs till 3 kap., som följer:

3 kap.

Undervisning som meddelas utvecklingsstörda barn i läropliktsåldern såsom spedalomsorg om utvecklingsstörda

5 §

I detta kapitel stadgas om ordnande av sådan erforderlig undervisning för utvecklingsstörda barn i läropliktsåldern som avses i 2 § 3 punkten lagen om utvecklingsstörda.

Vad som stadgas om undervisning, som meddelas utvecklingsstörda barn i läropliktsåldern såsom specialomsorg, gäller i tillämpliga delar även sådan undervisning som avses i 28 § 2 mom. lagen om utvecklingsstörda.

6 §

Den erforderliga undervisning som meddelas såsom specialomsorg om utvecklingsstörda ordnas av en undervisningsenhet. Även annan undervisning än sådan som ordnas av en undervisningsenhet inom specialomsorgerna om utvecklingsstörda kan betraktas som undervisning som avses i 28 § 2 mom. lagen om utvecklingsstörda.

7 §

Vid den undervisning som meddelas såsom specialomsorg om utvecklingsstörda gäller angående läsår, terminer, inledandet och avslutandet av undervisningen samt ferier i tillämpliga delar vad som härom stadgas i fråga om grundskolan, om inte länsstyrelsen av särskilda skäl beviljar undantag.

I fråga om den tid som används för undervisning av eleven gäller vad som stadgas om arbetsveckans längd i 21 § grundskoleförordningen (718/84).

På grund av en elevs hälsotillstånd och individuella förutsättningar kan undervisningen ordnas med avvikelse från vad som stadgas i 1 och 2 mom.

Undervisningen ges i samband med barnets dagsprogram i ändamålsenliga avsnitt.

8 §

Undervisning som meddelas såsom specialomsorg om utvecklingsstörda ges i ändamålsenliga undervisningsgrupper, som bildas i detta syfte, eller individuellt.

9 §

En undervisningsenhet skall för den undervisning som har fastställts i läroplanen använda i medeltal minst 3,5 timmar av en lärares lektioner per vecka för varje elev. Antalet elever per lärare kan vara högst sex.

Undervisningsenheten skall efter behov ha annan personal som meddelar undervisning.

I kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt kan inrättas en skolföreståndartjänst, om det med anledning av omfattningen av den undervisning som skall anordnas är av nöden.

10 §

Lärarna har till uppgift att planera och leda elevernas undervisning samt meddela undervisning. Angående lärarnas uppgifter gäller dessutom i tillämpliga delar vad som stadgas om grundskollärares uppgifter. Lärarna samt annan personal som meddelar undervisning skall samarbeta med elevernas vårdnadshavare och med de andra personer som deltar i genomförandet av specialomsorgen om eleverna samt delta i skötseln av de angelägenheter som gäller arbetet inom undervisningsenheten.

11 §

Socialnämnden i kommunen eller kommunalförbundets förbundsstyrelse utarbetar en läroplan för den undervisning av läropliktiga som ordnas såsom omsorg om utvecklingsstörda. Skolstyrelsen utfärdar i samarbete med socialstyrelsen allmänna anvisningar om läroplanen. Läroplanen fastställs av länsstyrelsen.

30 §

Närmare bestämmelser och anvisningar om tillämpningen av denna förordning utfärdas av socialstyrelsen. Skolstyrelsen kan dessutom tillsammans med socialstyrelsen utfärda anvisningar om innehållet i samt ledningen och övervakningen av den undervisning som meddelas såsom specialomsorg om utvecklingsstörda.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1985, och genom den upphävs förordningen den 16 februari 1979 om träningsundervisning (190/79) jämte senare ändringar.

Med avvikelse från 9 § kan undervisningen år 1985 ordnas med personalresurser inom specialomsorgerna om utvecklingsstörda som står till buds då denna förordning träder i kraft och fram till slutet av år 1989 på det sätt som i den riksomfattande planen för socialvården närmare bestäms.

Åtgärder, som verkställigheten av denna förordning förutsätter, kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 april 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.