181/1985

Given i Helsingfors den 15 februari 1985

Förordning om ändring av förordningen om högsta förvaltningsdomstolen

På föredragning av justitieministern

upphävs 6 § 4 punkten och 13 § förordningen av den 30 september 1977 om högsta förvaltningsdomstolen (702/77),

ändras 10 § 1 mom., 15 §, 25 § 2 mom. 7 punkten och 34 § 2 mom., samt fogas till 20 § ett nytt 3 mom. som följer:

10 §

I högsta förvaltningsdomstolen finns tjänster som president, förvaltningsråd, kanslichef, referendarieråd, äldre och yngre förvaltningssekreterare, registrator, expeditör och avdelningssekreterare samt äldre vaktmästar-, maskinskrivar- och vaktmästarbefattningar.


15 §

Republikens president utnämner ordinarie föredragande på framställning av högsta förvaltningsdomstolen sedan tjänsten, förutom i fråga om kanslichefstjänsten, under en tid av 30 dagar varit anslagen ledig att sökas hos högsta förvaltningsdomstolen.

20 §

Presidenten förordnar om handhavandet av kanslichefens uppgifter då denne har förhinder.

25 §

Kanslichefen åligger:


7) att föredra lagskipningsärenden på förordnande av presidenten samt utföra de övriga för honom stadgade och föreskrivna uppgifterna.

34 §

Med föredragande avses ordinarie föredragande och den som högsta förvaltningsdomstolen givit föredragningsförordnande. Ordinarie föredragande är kanslichefen, referendarieråden samt äldre och yngre förvaltningssekreterarna.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1985.

Erforderliga åtgärder för besättandet av kanslichefstjänsten kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 februari 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.