164/1985

Given i Helsingfors den 8 februari 1985

Förordning om ändring av förordningen om verkställighet av bötesstraff

På föredragning av justitieministern

upphävs 46 a, 47 och 68 §§ förordningen den 23 maj 1969 om verkställighet av bötesstraff (321/69).

av dessa lagrum 46 a § sådan den lyder i förordning av den 24 augusti 1973 (688/73), samt

ändras 45, 46 och 71 §§ som följer:

45 §

Utmätningsman skall över verkställighetsärende som avses i denna förordning föra dagbokskartotek över bötesärenden. På dagbokskort och dess diarieblad skall anges ansökningens ordningsnummer, ankomstdagen, avsändaren, den dömdes namn, verkställighetens art, beloppet av de böter eller den fordran som skall indrivas och viss sak eller annan egendom som dömts förbruten samt i fråga om förvandlingsstraff som skall verkställas tiden för detta och det totala beloppet av de förvandlade böterna. På dagsbokskortet skall vidare antecknas utmätningsmannens verkställighetsåtgärder och tidpunkten för dem samt den dag då indrivningen uppdragits åt ett angivet exekurionsbiträde, exckutionsbiträdets verkställighetsåtgärder, de i ärendet influtna och redovisade penningbeloppen ävensom den dag då slutredovisning avgivits.

Möter indrivningen hinder eller blir den fördröjd på grund av ändringssökande, löneutmätning eller annan sådan omständighet som inte kunnat undvikas, skall på dagbokskortet antecknas nämnda hinder eller orsaken till att slutredovisningen blivit fördröjd.

46 §

Exekutionsbiträde bör föra räkenskapskartotek över verkställighetsuppdrag som ombetrotts honom. Justitieministeriet fastställer formuläret för räkenskapskortet.

71 §

Utmätningsmannen bör i sitt arkiv förvara dagbokskorten för bötesärenden jämte diarieblad.

Om överförande av handlingar till annat ställe och om deras förstörande stadgas särskilt.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1985.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 8 februari 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.