158/1985

Given i Helsingfors den 8 februari 1985

Förordning om utsökningsväsendet

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 3 och 7 §§ lagen den 14 december 1984 om utsökningsväsendet (866/84) samt 1 kap. 2 § 2 mom. utsökningslagen, av dem 1 kap. 2 § 2 mom. utsökningslagen sådant det lyder i lag av den 14 december 1984 (867/84):

Allmänna stadganden
1 §

Om magistrat, länsstyrelse, stadsfogde, länsman och landskapsfogden i landskapet Åland i egenskap av utsökningsmyndigheter gäller vad som är särskilt stadgat om dem.

2 §

Om Helsingfors exekutionsverk gäller utöver denna förordning vad som är särskilt stadgat därom.

3 §

Vid stadsfogdeämbetena i Lahtis, Tammerfors, Uleåborg och Åbo finns två stadsfogdar. Vid övriga stadsfogdeämbeten finns en stadsfogde.

Administration och arbetsfördelning
4 §

Utsökningsverksamheten leds, styrs och övervakas vid stadsfogdeämbete av chefen för ämbetet och i länsmansdistrikt av länsmannen.

Stadsfogdeämbetet kan uppdelas på verkställighetsavdelningar eller andra underenheter i enlighet med arbetsordningen. Utsökningen i länsmansdistrikt kan organiseras som underenhet eller ansvarssektor i enlighet med reglementet.

Beslut om tjänstemäns placering på underenheter eller ansvarssektorer fattas i stadsfogdeämbete av chefen för ämbetet och inom utsökningen i länsmansdistrikt av länsmannen.

5 §

I stadsfogdeämbete eller länsmansdistrikt med två eller flera utmätningsmän fördelas utsökningsärendena mellan dem. så att en utmätningsman kan verkställa de ärenden som gäller en och samma gäldenär.

Arbetsfördelningen mellan exekutionsbiträden skall organiseras så att ett exekutionsbiträde kan handha alla utsökningsärenden som gäller en och samma gäldenär.

6 §

Den gäldenärsbaserade arbetsfördelningen skall ordnas så att den grundar sig antingen på alfabetisk uppdelning enligt gäldenärernas namn eller på uppdelning områdesvis. Då arbetsfördelningen ordnats enligt alfabetisk uppdelning skall utmätningsmannen ordna det dagbokskartotek som förs över utsökningsärenden alfabetiskt enligt gäldenärernas namn. Vid arbetsfördelning enligt område skall dagbokskartotek föras över gäldenärerna inom varje område och dagbokskartoteken skall ordnas alfabetiskt enligt gäldenärernas namn.

Arbetsfördelningen vid stadsfogdeämbete fastställs i arbetsordningen, och arbetsfördelningen inom utsökningen i länsmansdistrikt i reglemente.

7 §

Fördelningen av verkställighetsuppdrag mellan utmätningsman och exekutionsbiträde skall ordnas så att utmätningsmannen vid verkställighet handhar lednings-, styrnings- och övervakningsuppdrag samt de verkställighetsuppgifter för förrättningsmannen som lag eller det enskilda fallets art kräver att utmätningsmannen utför. Övriga verkställighetsuppgifter handhas av exekutionsbiträde.

Då beloppet av de fordringar som utsöks hos samma gäldenär överskrider ett belopp som i stadsfogdeämbete kalenderårsvis fastställts av chefen för ämbetet och i länsmansdistrikt av länsmannen eller då ärendets särskilda art annars kräver det, skall utmätningsmannen bestämma ett verkställighetsförfarande jämte betalningsplaner samt övervaka att förfarandet följs. justitieministeriet ger vid behov närmare anvisningar om förfarandet.

8 §

Utmätningsmannen skall tillse att exekutionsbiträde iakttar lag samt givna föreskrifter och anvisningar, verkställer honom ombetrodda indrivningsuppdrag utan dröjsmål samt deponerar och redovisar de av honom indrivna medlen inom fastställd tid samt vidtar de åtgärder som står till buds för beaktande av sökandens rätt.

Utmätningsman kan förordna honom underställd tjänsteman att ombesörja bokföringen av utsökningsärenden samt mottagandet av penning- och hinderredovisningar för de gäldenärers del som hör till ett eller flera exekutionsbiträdens verksamhetsområden och biträda utmätningsmannen vid övervakningen av verkställigheten av sådana ärenden.

Den tjänsteman som enligt 2 mom. förordnats till uppgiften skall i enlighet med utmätningsmannens anvisningar och på grundval av bokföringen av utsökningsärendena se till att exekutionsbiträdet utför verkställighetsåtgärderna på det sätt som nämns i 1 mom. Den som förordnats till uppgiften skall dessutom en gång per kvartal uppgöra förteckning över de ärenden som för mer än nio månader sedan sänts till verkställighet. I förteckningen skall samtidigt antecknas totalbeloppet för övriga fordringar som utsöks hos gäldenären. Utmätningsmannen skall granska förteckningen och däri göra en anteckning som dateras och undertecknas.

9 §

Utmätningsman och exekutionsbiträde får använda egen bil vid tjänsteresor som gäller handhävandet av utsökningsuppgifterna. Över användandet av egen bil skall kördagbok föras. På särskilda skäl kan ministeriet förordna om inskränkningar i användandet av egen bil på tjänsteresor.

Exekutionsbiträdes reseräkning godkänns av utmätningsmannen. Då exekutionsbiträde utöver resekostnader i ersättning för kostnader för tjänsteresa debiterar även för dagtraktamente eller annan avgift, skall över kostnaderna uppgöras en särskild reseräkning, till vilken fogas utmätningsmannens förordnande att utföra nämnda tjänsteresa.

Exekutionsbiträdes reseräkningar lämnas till utmätningsmannen i samband med exekutionsbiträdets penning- och hinderredovisning. Utmätningsmannen skall ordna mottagandet av redovisningarna så att den som förordnats att ta emot redovisningarna kan ta emot och granska hela redovisningen jämte bilagor samt kördagboken. Exekutionsbiträde skall till redovisningen även foga utmätningsprotokollen.

10 §

Närmare bestämmelser om verksamheten vid stadsfogdeämbete utfärdas i arbetsordningen. Närmare bestämmelser om anordnandet av utsökningsverksamheten i länsmansdistrikt utfärdas i reglementet.

Arbetsordningen för stadsfogdeämbete fastställs av justitieministeriet sedan stadsfogdeämbetet hörts. Reglemente för utsökningens del inom länsmansdistrikt fastställs av länsstyrelsen sedan den hört länsmannen. Länsstyrelsen skall fastställa reglementet i enlighet med inrikesministeriets allmänna anvisningar om reglementet för länsmansdistrikt samt justitieministeriets särskilda direktiv om organisering av utsökningsverksamheten.

Tjänster och befattningar
11 §

Behörighetsvillkor är

1) för stadsfogdetjänst och extraordinarie stadsfogdebefattning samt för tjänst som avdelningschef vid stadsfogdeämbete och för befattning som avdelningschef som tjänstgör inom utsökningen i länsmansdistrikt juris kandidatexamen samt förtrogenhet med utsökning eller förvaltningsuppgifter, samt

2) för befattning som exekutionsbiträde vid stadsfogdeämbete och i länsmansdistrikt lämplig examen på institutsnivå eller studentexamen eller genom praktisk erfarenhet uppnådd förtrogenhet med verkställighetsuppgifter inom utsökningen.

12 §

Behörighetsvillkor är

1) för byråchefs-, biträdande byråchefs- och notarietjänster vid stadsfogdeämbete högskoleexamen eller lämplig examen på institutsnivå,

2) för kansliföreståndar-, registrators-, biträdande registrators-, bokförar-, biträdande bokförar-, arkivarie- och biträdande arkivarietjänster vid stadsfogdeämbete högskoleexamen, merkonom- eller studentexamen eller genom praktisk erfarenhet uppnådd förtrogenhet med kansliuppgifter inom utsökningen, samt

3) för andra än ovan i 11 § nämnda befattningar vid stadsfogdeämbete sådan skicklighet och förmåga som handhavandet av befattningen förutsätter.

13 §

Stadsfogde och avdelningschef vid stadsfogdeämbete utnämns och extraordinarie stadsfogde antas av justitieministeriet sedan magistraten ledigförklarat tjänsten eller befattningen och avgett utlåtande över sökandena. Avdelningschef som tjänstgör inom utsökningen i länsmansdistrikt utnämns av länsstyrelsen på framställning av länsmannen sedan befattningen varit ledigförklarad.

Exekutionsbiträde utnämns sedan befattningen varit ledigförklarad, vid stadsfogdeämbete av chefen för ämbetet och i länsmansdistrikt av länsmannen. Motsvarande extraordinarie befattningshavare antas vid stadsfogdeämbete av chefen för ämbetet och i länsmansdistrikt av länsmannen.

14 §

I 12 § nämnda tjänsteinnehavare vid stadsfogdeämbete utnämns av chefen för ämbetet sedan tjänsten varit ledigförklarad. Chefen för ämbetet antar dessutom andra i sagda paragraf nämnda befattningshavare och extraordinarie befattningshavare samt tillfälliga funktionärer och personal i arbetsavtalsförhållande.

Finns vid stadsfogdeämbetet flera stadsfogdar, utnämner eller antar chefen för ämbetet annan stadsfogde underställd personal på förslag av denne.

15 §

Magistraten kan bevilja stadsfogde och avdelningschef vid stadsfogdeämbetet tjänstledighet under högst 90 dagar om året. Tjänstledighet för längre tid beviljas av justitieministeriet. Om beviljandet av tjänstledighet i fråga om avdelningschef som tjänstgör inom utsökningen i länsmansdistrikt gäller vad som särskilt stadgas om tjänstledighet för sådan av länsstyrelsen utnämnd tjänsteman som är underställd länsmannen.

Annan än sådan tjänstledighet som avses i 1 mom. beviljas vid stadsfogdeämbete av chefen för ämbetet.

Tjänstledighet för exekutionsbiträde i länsmansdistrikt beviljas av länsmannen.

16 §

Om handhavande av tjänst eller befattning under tiden för tjänstledighet och semester beslutar samma myndighet som beviljar tjänstledighet i fråga om den. Om handhavandet av vakant tjänst eller befattning beslutar den utnämnande myndigheten. Magistraten kan besluta om handhavande av vakant stadsfogdetjänst eller stadsfogdebefattning och vakant avdelningschefstjänst vid stadsfogdeämbete under högst tre månader.

Vid stadsfogdeämbete där det finns flera än en stadsfogde är dessa skyldiga att sköta varandras uppgifter under högst en månad i sänder.

Vid stadsfogdeämbete och i länsmansdistrikt där det finns flera än ett exekutionsbiträde är dessa skyldiga att sköta varandras uppgifter under högst tre månader om året.

17 §

Avsked från tjänst eller befattning beviljas och innehavare av tjänst eller befattning entledigas av den utnämnande myndigheten. Magistraten entledigar dock av chefen för stadsfogdeämbete utnämnt och länsstyrelsen av länsmannen utnämnt exekutionsbiträde.

Disciplin och ändringssökande
18 §

Om överexekutors rätt att i disciplinär väg straffa utmätningsman och exekutionsbiträde för fel eller försummelse i utsökningsärende är stadgat i utsökningslagen.

För annat än ovan i 1 mom. nämnt fel i tjänsten samt för uppförande som med hänsyn till tjänsteställning eller tjänsteplikt inte är lämpligt kan magistraten i disciplinär väg straffa stadsfogde och avdelningschef vid stadsfogdeämbete, länsstyrelsen avdelningschef inom utsökningen i länsmansdistrikt samt chefen för stadsfogdeämbete och länsman honom underställt exekutionsbiträde med varning eller böter.

För fel i tjänsten samt för uppförande som med hänsyn till tjänsteställning eller tjänsteplikt inte är lämpligt kan chefen för stadsfogdeämbete straffa annan än ovan i 1 eller 2 mom. nämnd tjänsteman inom stadsfogdeämbetet på sätt som stadgas i 2 mom.

19 §

I beslut om inledande och upphävande av anställningsförhållande får ändring inte sökas genom besvär, om inte annat är stadgat särskilt.

Särskilda stadganden
20 §

Utmätningsman och exekutionsbiträde skall förses med tjänstemärke som fastställts av justitieministeriet. Då länsman tjänstgör som utmätningsman, skall han använda tjänstemärke för polis. Tjänstemärke skall medhas vid tjänsteutövning och uppvisas om så fordras.

21 §

Kansli hålls öppet under den tjänstetid som iakttas vid statens ämbetsverk.

I arbetsordningen eller reglementet kan den tid då kansliet är öppet för allmänheten begränsas, och bestämmas om den tid som kansliet hålls öppet utom tjänstetid.

I arbetsordningen eller reglementet kan bestämmas vilka tider utmätningsman och exekutionsbiträde har mottagning för allmänheten.

22 §

Verkställighetshandlingar, säkerheter, penningmedel och vid verkställighet omhändertagen egendom som finns i utmätningsmans och exekutionsbiträdes besittning skall förvaras och skötas på behörigt sätt. Över säkerheter och omhändertagen egendom skall föras bok.

23 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1985.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 3 mars 1978 om utsökningsväsendet (182/78) jämte senare ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft. Arbetsordning för stadsfogdeämbete och reglemente för utsökningen inom länsmansdistrikt får med justitieministeriets tillstånd fastställas efter det förordningen trätt i kraft, dock senast inom år 1985.

Helsingfors den 8 februari 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.