153/1985

Given i Helsingfors den 8 februari 1985

Adoptionslag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Förutsättningarna för adoption

1 §

Syftet med adoption är att främja barnets bästa genom att ett förälder-barnförhållande fastställs mellan den som skall adopteras och adoptanten.

Adoption fastställs genom beslut av domstol.

2 §

Adoption av minderårigt barn kan fastställas, om adoptionen prövas vara till barnets bästa och det har utretts att barnet kommer att få god vård och uppfostran. Då fastställande av adoption söks, skall domstolen föreläggas utredning om att barnet är i adoptantens vård eller att denne annars sörjer för barnets vård och uppfostran.

Adoption av den som nått myndig ålder kan fastställas, om det utretts att denne såsom minderårig vårdats och uppfostrats av adoptanten och att adoption inte kunnat fastställas medan barnet var minderårigt eller att andra därmed jämförbara synnerligen vägande skäl för adoption föreligger.

3 §

Adoption kan inte fastställas, om vederlag givits eller utfästs med anledning av adoptionen eller om någon annan än adoptanten med tanke på fastställande av ett adoptivförhållande betalt eller förbundit sig att betala ersättning för barnets underhåll.

Överenskommelse eller förbindelse att betala sådant vederlag eller underhåll som avses i 1 mom. är ogiltig.

4 §

Eget barn kan inte adopteras. Adoptant kan dock adoptera eget barn som tidigare givits som adoptivbarn.

5 §

Adoptant skall ha fyllt 25 år.

Adoption kan dock fastställas, om adoptanten har fyllt 18 år och den som skall adopteras är adoptantens makes barn eller hans eget barn som tidigare givits som adoptivbarn, eller om andra synnerligen vägande skäl för adoption föreligger.

6 §

Makar kan under äktenskapet adoptera barn endast gemensamt, om inte annat stadgas i 2 och 3 mom.

Make kan ensam adoptera sin makes barn eller eget barn som tidigare givits som adoptivbarn.

Make kan ensam adoptera barn, om den andra maken på grund av sjukdom eller handikapp inte kan uttrycka sin vilja på ett giltigt sätt eller om den andra makens vistelseort är okänd.

7 §

Andra än makar kan inte adoptera barn gemensamt.

8 §

Adoption kan inte fastställas utan samtycke av den som skall adopteras, om denne har fyllt 12 år. Samtycke behövs dock inte, om barnet på grund av sjukdom eller handikapp inte kan uttrycka sin vilja.

Adoption kan ej heller fastställas mot barnets vilja, om det är yngre än 12 år men så utvecklat att avseende kan fästas vid dess vilja.

9 §

Adoption av minderårig kan inte fastställas, om ej barnets föräldrar givit sitt samtycke därtill och annat inte stadgas i 2 eller 3 mom. eller i 36 § 2 mom.

Adoption kan av synnerligen vägande skäl fastställas även om föräldrarna eller den ena av dem inte givit sitt samtycke till adoptionen eller återtagit tidigare givet samtycke, såvida det prövas att adoptionen på ett uppenbart avgörande sätt är till barnets bästa och att det, med beaktande av barnets bästa samt umgänget mellan barnet och föräldern, förhållandet mellan dem samt förhållandets natur, inte föreligger tillräckligt skäl till att föräldern ej givit sitt samtycke eller till att han återtagit givet samtycke.

Adoption kan enligt grunderna i 2 mom. fastställas även då förälder på grund av sjukdom eller handikapp inte kan uttrycka sin vilja på ett giltigt sätt eller då förälderns vistelseort är okänd.

10 §

Föräldrarnas samtycke till adoption skall ges till socialnämnden eller till adoptionsbyrå som avses i 3 kap. Utomlands skall samtycke ges till den som enligt 16 § lagen om utrikesförvaltningen (1129/77) kan fullgöra på notarius publicus ankommande uppgifter, eller på det sätt varom stadgas i 36 § 1 mom. Närmare stadganden om mottagande av samtycke utfärdas genom förordning.

Innan samtycke ges skall för barnets förälder ordnas en överläggning, vid vilken syftet med, förutsättningarna för och rättsverkningarna av adoptionen skall klarläggas. För föräldern skall dessutom redogöras för all den sociala service och alla de ekonomiska stödåtgärder som står föräldern och barnet till buds.

Samtycke av barnets mor får inte tas emot förrän hon tillräckligt återhämtat sig efter nedkomsten och aldrig tidigare än åtta veckor efter barnets födelse.

11 §

Över samtycke till adoption skall upprättas handling som skall dateras och undertecknas av den som ger sitt samtycke.

2 kap.

Adoptionens rättsverkningar

12 §

Då adoption fastställts, skall adoptivbarnet vid tillämpningen av vad som gäller om rättslig verkan av släktskap och svågerskap anses såsom adoptivföräldrarnas och inte såsom de tidigare föräldrarnas barn, om inte annat stadgas särskilt eller följer av adoptivförhållandets natur.

Har make under äktenskapet eller sedan äktenskapet genom den andra makens död upplösts ensam adopterat den andra makens barn, skall barnet likväl anses såsom makarnas gemensamma barn.

13 §

Adoptivbarn erhåller adoptivförälderns släktnamn, om inte domstolen tillåter att barnet behåller sitt namn eller bär båda namnen gemensamt. Gift person som adopteras behåller dock sitt förra släktnamn.

14 §

Då adoptivförhållande fastställts, befrias barnets tidigare föräldrar från skyldigheten att svara för barnets underhåll.

Har tidigare förälder till barnet före adoptionen genom avtal som fastställts av socialnämnden förbundit sig eller genom domstols beslut ålagts att betala underhållsbidrag till barnet, befrias han från skyldigheten att erlägga de poster av underhållsbidrag som förfaller till betalning efter adoptionen. Har underhållsbidrag fastställts att utges i ett för allt, befrias förälder från att erlägga underhållsbidraget, om detta inte betalts före adoptionen.

15 §

Adoptionens rättsliga verkningar upphör, om adoptivföräldern och adoptivbarnet ingår äktenskap med varandra. Adoptivförhållandets upphörande grundar inte något rättsligt förhållande mellan adoptivbarnet och dess tidigare föräldrar och dessas släktingar.

Angående tillstånd till äktenskap som avses i 1 mom. stadgas i äktenskapslagen.

3 kap.

Adoptionsrådgivning

16 §

Syftet med adoptionsrådgivning är att i adoptionsärenden bevaka barnets bästa samt att genom överläggningar och åtgärder bistå barnet, barnets föräldrar och adoptanterna innan domstolen fastställer adoptionen samt vid behov även därefter.

17 §

Den allmänna planeringen, ledningen och övervakningen av adoptionsrådgivningen ankommer på socialstyrelsen under social- och hälsovårdsministeriets tillsyn.

Adoptionsrådgivning ges av socialnämnderna samt av adoptionsbyråer som erhållit socialstyrelsens tillstånd att bedriva adoptionsrådgivning.

18 §

Vid adoptionsrådgivningen skall

1) utredas om förutsättningarna för adoption enligt 1 kap. föreligger;

2) tillses att barnet placeras hos adoptanten;

3) övervakas hur placeringen lyckas med hänsyn till barnets bästa; samt

4) tillses att adoptanten utan dröjsmål vidtar åtgärder för att få adoptionen fastställd.

Vid adoptionsrådgivningen skall adoptionsbyrån av vederbörande socialnämnd inhämta utlåtande om barnets samt adoptantens förhållanden.

4 kap.

Internationell adoptionstjänst

19 §

Syftet med internationell adoptionstjänst är att förmedla en adoptant med hemvist i Finland åt barn under 18 år som finns utomlands och behöver adoptivföräldrar. Syftet med adoptionstjänsten är dessutom att bistå vid de åtgärder som gäller fastställande av adoption.

Den internationella adoptionstjänsten skall vid behov bistå och stöda barnet och adoptivföräldrarna även efter det adoptivförhållandet fastställts.

20 §

Den allmänna planeringen, ledningen och övervakningen av den internationella adoptionstjänsten ankommer på socialstyrelsen under social- och hälsovårdsministeriets tillsyn.

Särskild sakkunnigmyndighet är nämnden för internationella adoptionsärenden i Finland (nämnden för adoptionsärenden), vilken är underställd social- och hälsovårdsministeriet. Genom förordning stadgas närmare om dess sammansättning, tillsättande och uppgifter.

21 §

Internationell adoptionstjänst sköts i Finland av de socialnämnder och samfund som därtill fått tillstånd av socialstyrelsen (adoptionstjänstorgan).

Finskt adoptionstjänstorgan får samarbeta endast med sådan myndighet, organisation eller annat organ med motsvarande serviceuppgifter utomlands som nämnden för adoptionsärenden godkänt (utländskt adoptionstjänstorgan).

22 §

Adoptionstjänstorgans uppgift är att

1) i det syfte som stadgas i 19 § samarbeta med utländska adoptionstjänstorgan;

2) ge upplysningar om förutsättningarna för internationell adoption åt dem som ämnar adoptera barn under 18 år som finns utomlands;

3) se till att adoptanten begär adoptionsrådgivning enligt 28 §;

4) bistå adoptanten med att anskaffa och låta översätta de handlingar och intyg som behövs vid internationell adoption;

5) se till att de handlingar som behövs skickas utomlands;

6) bistå vid åtgärder som gäller barnets flyttning till Finland;

7) se till att adoptanten utan dröjsmål vidtar åtgärder för att få adoptionen fastställd;

8) till utlandet förmedla de avgifter som enligt 23 § 2 mom. uppburits hos adoptanten;

9) underrätta utländskt adoptionstjänstorgan om adoption som fastställts i Finland;

10) underrätta nämnden för adoptionsärenden och befolkningsregistercentralen om adoption som fastställts utomlands; samt

11) sköta andra uppdrag som givits av social- och hälsovårdsministeriet samt socialstyrelsen.

23 §

För internationell adoptionstjänst kan adoptionstjänstorgan uppbära avgift enligt vad som närmare stadgas genom förordning.

Adoptionstjänstorganet kan dessutom hos adoptanten uppbära ersättning för sådana kostnader som uppkommit i hans ärende och om vilka stadgas närmare genom förordning.

Adoptionstjänstorganet skall i varje enskilt fall försäkra sig om att sådan ersättning för adoption eller för barnets underhåll som avses i 3 § inte har givits eller betalts och inte heller utlovats eller utfästs.

24 §

Den som ämnar adoptera barn under 18 år som finns utomlands skall begära internationell adoptionstjänst av ett adoptionstjänstorgan.

5 kap.

Tillståndsförfarandet i internationella adoptionsärenden

25 §

Innan adoption fastställs i Finland eller utomlands, skall adoptant som har hemvist i Finland av nämnden för adoptionsärenden söka tillstånd till adoptionen, om den som skall adopteras är yngre än 18 år och inte har hemvist i Finland.

När adoption fastställs utomlands, skall adoptanten före fastställelsen inhämta tillstånd av nämnden för adoptionsärenden, om den som skall adopteras är yngre än 18 år och har hemvist i Finland.

26 §

Om den som skall adopteras och adoptanterna är medborgare i Finland, Danmark, Island, Norge eller Sverige och adoptanterna har hemvist i någon av dessa stater, tillämpas stadgandena i 24 och 25 §§ inte.

27 §

Nämnden för adoptionsärenden kan bevilja tillstånd till adoption i fall som avses i 23 § 1 mom., om de i 1―7 §§ stadgade förutsättningarna för adoption föreligger och internationell adoptionstjänst har tillhandahållits på det sätt som är stadgat i 19―24 §§.

Nämnden för adoptionsärenden kan bevilja tillstånd i fall som avses i 25 § 2 mom., om förutsättningarna enligt 1―11 §§ föreligger och nämnden har företetts utlåtande om adoptanten och hans förhållanden av vederbörande organ i den stat där adoptanten har hemvist.

Då nämnden beviljar tillstånd, kan den uppställa särskilt villkor eller särskild begränsning för adoptionen.

Tillstånd av nämnden gäller en bestämd tid som får utsättas till högst två år. Nämnden kan, efter att ha inhämtat adoptionstjänstorganets utlåtande i saken, på ansökan förlänga giltighetstiden med högst två år.

6 kap.

Fastställande av adoption

28 §

Förälder som ämnar ge sitt minderåriga barn som adoptivbarn eller den som ämnar adoptera minderårigt barn skall begära adoptionsrådgivning hos socialnämnden på sin hemort eller hos adoptionsbyrå som erhållit vederbörligt tillstånd av socialstyrelsen.

29 §

Ärende som gäller fastställande av adoption behandlas vid domstolen på den ort där adoptanten har hemvist. Är makar gemensamt adoptanter, skall ärendet behandlas vid domstolen på den ort där någondera maken har hemvist.

Ärende som gäller fastställande av adoption anhängiggörs genom skriftlig ansökan av adoptanten eller av adoptanterna gemensamt.

Innan ärende som gäller adoption av minderårig upptas till prövning vid domstol, skall sökanden styrka att adoptionsrådgivning skett på det sätt som är stadgat i 16―18 och 28 §§.

30 §

Domstolen skall självmant förordna om inhämtande av all den utredning som behövs för att ärende som angår fastställande av adoption skall kunna avgöras.

Domstolen skall vid behov höra alla de personer som kan lämna uppgifter i adoptionsärendet.

31 §

Förälder till minderårigt barn samt barnets vårdnadshavare och förmyndare skall beredas tillfälle att bli hörda i ärende som gäller fastställande av adoption. Är föräldern omyndig, skall även hans vårdnadshavare och förmyndare beredas tillfälle att bli hörda. Har adoptanten förklarats omyndig, skall hans förmyndare likaså beredas tillfälle att bli hörd.

Hörande enligt 1 mom. behövs dock inte, om kallelse inte kan delges den som skall höras eller om vederbörandes åsikt redan tidigare tillförlitligt utretts eller det annars med tanke på ärendets avgörande kan anses obefogat att höra honom.

32 §

Sökanden, barnet och den som enligt 31 § 1 mom. skall höras har rätt att söka ändring i domstols beslut i ärende som gäller fastställande av adoption.

33 §

Ärenden som gäller fastställande av adoption skall i samtliga rättsinstanser handläggas i brådskande ordning.

7 kap.

Internationellt privaträttsliga stadganden

Behörig domstol
34 §

Ansökan om fastställande av adoption prövas i Finland, om adoptanterna har hemvist här.

Ansökan om fastställande av adoption kan också prövas i Finland, om

1) den som skall adopteras har hemvist i Finland eller den som skall adopteras eller någondera adoptanten är finsk medborgare; och

2) myndigheterna i den stat där adoptanterna har hemvist inte är behöriga att behandla ärendet eller det finns något annat vägande skäl att pröva ansökan i Finland.

Då den som skall adopteras och adoptanterna är finska, danska, isländska, norska eller svenska medborgare, prövas dock ansökan om fastställande av adoption i Finland endast om någondera adoptanten har hemvist i Finland.

Om det i fall som avses i 2 mom. inte finns laga domstol enligt 29 § 1 mom., behandlas ärende som gäller fastställande av adoption vid Helsingfors rådstuvurätt.

Tillämplig lag
35 §

Förfarandet vid fastställande av adoption bestäms enligt finsk lag.

Förutsättningarna för adoption bestäms likaså enligt finsk lag.

Om den som skall adopteras är yngre än 18 år och det är uppenbart att han kommer att bosätta sig i en främmande stat, i vilken adoption som fastställts i Finland inte är giltig, och att han åsamkas väsentlig olägenhet av ogiltigheten, skall adoptionen inte fastställas.

36 §

Föräldrars samtycke till adoption kan i främmande stat ges även med iakttagande av den form och det förfarande som skall följas enligt lagen i denna stat.

Saknas samtycke av föräldrarna till adoption till följd av att adoption inte reglerats i den stat där samtycket borde ges, kan adoptionen fastställas, om det är tydligt att detta motsvarar föräldrarnas vilja.

7 kap.

Internationellt privaträttsliga stadganden

Behörig domstol
34 §

Ansökan om fastställande av adoption prövas i Finland, om adoptanterna har hemvist här.

Ansökan om fastställande av adoption kan också prövas i Finland, om

1) den som skall adopteras har hemvist i Finland eller den som skall adopteras eller någondera adoptanten är finsk medborgare; och

2) myndigheterna i den stat där adoptanterna har hemvist inte är behöriga att behandla ärendet eller det finns något annat vägande skäl att pröva ansökan i Finland.

Då den som skall adopteras och adoptanterna är finska, danska, isländska, norska eller svenska medborgare, prövas dock ansökan om fastställande av adoption i Finland endast om någondera adoptanten har hemvist i Finland.

Om det i fall som avses i 2 mom. inte finns laga domstol enligt 29 § 1 mom., behandlas ärende som gäller fastställande av adoption vid Helsingfors rådstuvurätt.

Tillämplig lag
35 §

Förfarandet vid fastställande av adoption bestäms enligt finsk lag.

Förutsättningarna för adoption bestäms likaså enligt finsk lag.

Erkännande av utländsk adoption och av hävning av adoptivförhållande
37 §

Adoption och hävning av adoptivförhållande som skett i främmande stat erkänns i Finland som giltig enligt vad som stadgas nedan.

Beslut som givits i främmande stat eller annan rättslig åtgärd kan anses som sådant fastställande av adoption som avses i denna lag, såvida dess väsentliga syfte är att fastställa förälder-barnförhållandet, även om åtgärdens rättsliga verkningar i den staten inte skulle motsvara rättsverkningarna av adoption enligt finsk lag.

38 §

Adoption som skett i främmande stat är utan särskild åtgärd giltig i Finland, om vardera adoptanten vid tidpunkten för adoptionen antingen har haft hemvist i den staten eller varit dess medborgare, eller om adoptionen är giltig i den stat där adoptanterna vid tidpunkten för adoptionen har haft hemvist, och annat inte följer av

2 mom.

Adoption, som skett i främmande stat och för vilken tillstånd av nämnden för adoptionsärenden bon sökas enligt 25 §, är utan särskild åtgärd giltig i Finland, om tillstånd beviljats. Här avsedd adoption är inte giltig i Finland, även om förutsättningarna enligt 1 mom. är för handen, såvida nämnden för adoptionsärenden inte har givit tillstånd därtill.

Adoption, som skett i främmande stat och som inte enligt 1 eller 2 mom. anses vara giltig i Finland, är giltig här endast om Helsingfors hovrätt har fastställt den.

39 §

Hävning av adoptivförhållande som skett i främmande stat är utan särskild åtgärd giltig i Finland, om adoptivbarnet och vardera adoptivföräldern vid tidpunkten för hävningen antingen har haft hemvist i denna stat eller varit dess medborgare, eller om hävningen är giltig i de stater där adoptivbarnet och adoptivföräldrarna vid tidpunkten för hävningen har haft hemvist.

Annan hävning av adoptivförhållande som skett i främmande stat är giltig i Finland endast om Helsingfors hovrätt har fastställt den.

40 §

Utan hinder av vad som stadgats i 38 och 39 §§ är adoption eller hävning av adoptivförhållande, som enligt den mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige slutna konventionen, innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap (FördrS 20/31) skett i Finland, Danmark, Island, Norge eller Sverige, giltig i Finland utan särskild åtgärd.

41 §

Helsingfors hovrätt kan fastställa att adoption som skett i främmande stat är giltig, om någondera adoptanten eller den som skall adopteras vid tidpunkten för adoptionen har haft sådan anknytning på grund av sitt hemvist eller sin nationalitet till den stat där adoptionen skett, att myndigheterna i denna stat kan anses ha haft tillräcklig anledning att uppta ärendet till prövning.

Helsingfors hovrätt kan fastställa att hävning av adoptivförhållande som skett i främmande stat är giltig, om adoptivbarnet eller någondera adoptivföräldern vid tidpunkten för hävningen har haft sådan anknytning till den stat där adoptivförhållandet hävts som avses i 1 mom.

Om adoption eller hävning av adoptivförhållande skett på annat sätt än genom beslut av myndighet, kan det fastställas att den är giltig endast då någon av parterna har haft sådan anknytning till den stat där adoptionen eller hävningen av adoptivförhållandet skett som avses i 1 eller 2 mom. och åtgärden är giltig enligt lagen i nämnda stat.

42 §

Ansökan om fastställande som avses i 38 § 3 mom. och 39 § 2 mom. skall göras hos Helsingfors hovrätt.

I hovrättens beslut i ärendet får ändring inte sökas.

43 §

Sådan adoption eller hävning av adoptivförhållande som avses i 38 § 1 mom. och 39 § 1 mom. skall inte anses giltig i Finland, och hovrätten skall inte enligt 41 § fastställa att adoption eller hävning av adoptivförhållande är giltig, om detta skulle leda till ett resultat som strider mot grunderna för Finlands rättsordning.

Utredningar och utlåtanden
44 §

Om lagen i främmande stat har betydelse för avgörande av ärende som regleras i denna lag, skall domstolen eller annan myndighet, såvida den inte känner till lagen i den främmande staten och part inte företer utredning därom, begära utredning av nämnden för adoptionsärenden om innehållet i den främmande statens lag.

45 §

I de fall som nämns i 34 § 2 mom., 35 § 3 mom. och 41 § skall nämnden för adoptionsärenden beredas tillfälle att avge utlåtande Över de omständigheter som har betydelse för ärendets avgörande.

46 §

Domstol eller annan myndighet kan begära utlåtande av nämnden för adoptionsärenden över de omständigheter som avses i 36 och 37 §§.

47 §

Om den som skall adopteras är yngre än 18 år och är medborgare i Danmark, Island, Norge eller Sverige och har hemvist i den stat vars medborgare han är, skall domstolen innan adoptionen fastställs bereda barnavårdsmyndighet i denna stat tillfälle att avge utlåtande i ärendet.

8 kap.

Särskilda stadganden

48 §

Angående adoption av adoptivbarn gäller vad som i denna lag är stadgat i fråga om barn.

49 §

Adoptivbarn som inte är finsk medborgare kan förvärva finskt medborgarskap i den ordning som stadgas i medborgarskapslagen (401/68).

50 §

Socialstyrelsen kan på ansökan bevilja kommunalförbund eller annan kommunal sammanslutning eller i Finland registrerad förening tillstånd att upprätthålla adoptionsbyrå.

Socialstyrelsen kan likaså, efter att först ha inhämtat utlåtande i saken av nämnden för adoptionsärenden, bevilja socialnämnd, kommunalförbund eller annan kommunal sammanslutning eller i Finland registrerad förening tillstånd att sköta internationell adoptionstjänst.

Tillstånd att upprätthålla adoptionsbyrå eller att sköta internationell adoptionstjänst kan beviljas sökande som i sin verksamhet inte eftersträvar ekonomisk vinst och som prövas vara i stånd att med yrkesskicklighet sköta adoptionsrådgivning eller internationell adoptionstjänst. Beviljande av tillstånd förutsätter dessutom att det med tanke på anordnandet av adoptionsrådgivningen eller den internationella adoptionstjänsten kan anses vara ändamålsenligt att sådan verksamhet inleds.

51 §

Tillstånd att upprätthålla adoptionsbyrå eller att sköta internationell adoptionstjänst beviljas för viss tid, högst fem år i sänder.

Socialstyrelsen kan, då den beviljar tillstånd, meddela närmare bestämmelser om bedrivande av adoptionsrådgivning eller internationell adoptionstjänst.

Adoptionsbyrå och den som sköter internationell adoptionstjänst är skyldiga att lämna socialstyrelsen av denna begärda uppgifter och utredningar som behövs för tillsynen.

52 §

Socialstyrelsen kan återkalla tillstånd som den med stöd av 50 § har beviljat, om gällande stadganden eller bestämmelser inte följs vid adoptionsrådgivning eller internationell adoptionstjänst eller om bristfälligheter eller missförhållanden framgår i verksamheten och de inte avhjälps eller avlägsnas inom en tid som socialstyrelsen förelagt.

53 §

Erbjuder någon genom att annonsera i tidning eller på annat sätt offentligt utan tillstånd barn för adoption eller möjlighet att ge barn som adoptivbarn, eller placerar någon annan än barnets förälder eller lagliga vårdnadshavare utan tillstånd i adoptionssyfte barn i enskilt hem för att uppfostras där, skall han för olaga förmedling av adoptivbarn dömas till böter.

För olaga förmedling av adoptivbarn döms även, om någon annan än adoptionstjänstorgan förmedlar adoptant från Finland för barn som finns utomlands, eller barn från utlandet som adoptivbarn till Finland.

54 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

9 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

55 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1985.

Genom denna lag upphävs lagen den 19 januari 1979 om adoption (32/79) och II avdelningen 3 kap. lagen den 5 december 1929 angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur (379/29).

56 §

Har domstol före den 1 januari 1980 givit samtycke till adoption, skall den lag som då gällde tillämpas på adoptivförhållandet, om inte annat stadgas nedan. Har domstol fastställt adoption efter den 1 januari 1980, skall stadgandena i denna lag tillämpas på adoptivförhållandet.

Adoptivförhållande som grundats före denna lags ikraftträdande kan inte hävas genom domstols beslut.

Har domstol före den 1 januari 1980 givit samtycke till adoption, skall domstolen på ansökan av adoptanten fastställa att stadgandena i denna lag skall tillämpas på adoptivförhållandet. På ansökan skall endast tillämpas vad som i 8 och 11 §§ samt 29 § 1 mom. och 34 § 4 mom. stadgas om samtycke av barn och om laga domstol.

57 §

Har domstol före den 1 januari 1980 givit samtycke till adoption, gäller om adoptivbarns arvsrätt och om rätten att ta arv efter adoptivbarn vad som är stadgat i den lag som då var gällande.

Vad som i 1 mom. är stadgat skall dock inte tillämpas, om domstol med stöd av 56 § 3 mom. fastställt att stadgandena i denna lag skall tillämpas på adoptivförhållandet. Har arvlåtaren avlidit innan domstolens beslut gavs, gäller likväl angående rätten till arvlåtarens kvarlåtenskap vad som är stadgat i den tidigare lagen.

58 §

Stadgandena i 37―46 §§ tillämpas också på sådan adoption och hävning av adoptivförhållande som skett innan lagen träder i kraft. Dock är sådan adoption eller hävning av adoptivförhållande som ansetts giltig innan denna lag träder i kraft fortfarande giltig.

59 §

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 107/84
Lagutsk. bet. 7/84
Stora utsk. bet. 129/84

Helsingfors den 8 februari 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.