125/1985

Given i Helsingfors den 31 januari 1985

Lag om ändring av steriliseringslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 §, 2 § 1 mom. samt 3―5 §§ steriliseringslagen av den 24 april 1970 (283/70) som följer:

Sterilisering kan, med iakttagande av stadgandena i denna lag och på vederbörandes begäran, ske

1) när vederbörande har fött tre barn eller ensam eller tillsammans med sin make har sammanlagt tre minderåriga barn;

2) när vederbörande har fyllt trettio år;

3) när havandeskap skulle medföra fara för kvinnans liv eller hälsa;

4) när vederbörandes möjligheter att på annat sätt förhindra havandeskap är osedvanligt svaga;

5) när det finns skäl att förmoda att avkomlingarna skulle komma att vara behäftade med eller senare komma att få en svår sjukdom eller ett svårt kroppslyte; eller

6) nar sjukdom eller annan därmed jämförbar orsak allvarligt begränsar vederbörandes förmåga att sköta barn.

2 §

Saknar någon på grund av sjukdom varaktigt förmåga att förstå steriliseringens innebörd, kan sterilisering på ansökan av förmyndare, vårdnadshavare eller god man utföras med stöd av 1 § 3, 5 eller 6 punkten, om vägande skäl talar för åtgärden.


3 §

Innan sterilisering sker i enlighet med denna lag skall den som önskar bli steriliserad informeras om ingreppets innebörd och följder samt andra möjligheter att förebygga havandeskap.

Är den som begärt sterilisering gift, skall maken i mån av möjlighet beredas tillfälle att infinna sig till den i 1 mom. åsyftade informationen, och härvid skall för makarna, när det anses vara motiverat, på det sätt som närmare stadgas genom förordning utredas vems sterilisering som är ändamålsenligare med beaktande av stadgandena i 1 §, och makarna skall vid behov beredas tillfälle att ytterligare överväga vem av dem som skall begära sterilisering.

4 §

Sterilisering kan ske

1) i de fall som avses i 1 § 1 och 2 punkten, på grundval av beslut av den läkare som utför steriliseringen;

2) i de fall som avses i 1 § 3 och 4 punkten, på grundval av beslut av två läkare; samt

3) i de fall som avses i 1 § 5 och 6 punkten samt i 2 §, med medicinalstyrelsens tillstånd.

Beslut som avses i 1 mom. 2 punkten skall innefatta ett skriftligt utlåtande av den läkare som utför ingreppet samt av en annan av medicinalstyrelsen godkänd legitimerad läkare, i vilket de med noggrant angivande av orsakerna till ingreppet enhälligt konstaterar att förutsättningar för ingreppet föreligger.

Om beslut av en läkare eller, i de fall som avses i 1 § 3 och 4 punkten, beslut av två läkare är negativt, kan tillstånd till sterilisering begäras hos medicinalstyrelsen.

5 §

I denna lag nämnda ärenden som ankommer på medicinalstyrelsen behandlas vid särskilt plenum i närvaro av adjungerade ledamöter, vilka företräder juridisk, psykiatrisk, obstetrisk och genetisk samt social sakkunskap, på det sätt som närmare stadgas genom förordning.

Medicinalstyrelsen skall behandla i 1 mom. nämnda ärenden i brådskande ordning. I medicinalstyrelsens beslut i sådant ärende får ändring inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1985.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 118/84
Ekonomiutsk. bet. 14/84
Stora utsk. bet. 164/84

Helsingfors den 31 januari 1985

Vid förfall för Republikens President


Kalevi Sorsa Statsminister


Eeva Kuuskoski-Vikatmaa Social- och hälsovårdsminister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.