108/1985

Given i Helsingfors den 31 januari 1985

Förordning om ändring av förordningen om pension för lantbruksföretagare

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 7 november 1969 om pension för lantbruksföretagare 16 § 2 mom., sådant det lyder i förordning av den 18 juni 1971 (516/71),

ändras 8 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda förordning av den 18 juni 1971, samt

fogas till 13 a §, sådan den lyder i förordning av den 29 december 1972 (941/72), ett nytt 2 mom. som följer:

8 §

Pensionsansökan skall göras på fastställd blankett. Detsamma gäller intyg från arbetskraftsmyndighet samt från arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten, vilka erfordras för arbetslöshetspension.


13 a §

Mottagare av arbetslöshetspension är skyldig att meddela pensionsanstalten:

1) om vistelse utomlands eller om annan motsvarande orsak, på grund av vilken han inte kan ta emot arbete;

2) om förvärvsarbete, av vilket erhållen förvärvsinkomst uppgår till minst det belopp som nämns i 4 c § 4 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare; samt

3) om vägran att ta emot av arbetskraftsmyndighet åt honom anvisat i 4 c § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare avsett arbete, som fortgår minst en månad.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1985.

Helsingfors den 31 januari 1985

Vid förfall för Republikens President


Kalevi Sorsa Statsminister


Matti Puhakka Minister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.