92/1985

Given i Helsingfors den 31 januari 1985

Lag om ändring av lagen om statens familjepensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 9 § lagen den 31 december 1968 om statens familjepensioner (774/68) samt

ändras 20 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag av den 2 april 1971 (267/71), som följer:

20 §

I beslut på ansökan om familjepension samt i beslut i ärende som avses i 8 § och i 21 § 1 mom. får ändring inte sökas genom besvär. Om part eller statskontorets pensionsombud är missnöjd med beslut, får han skriftligen yrka rättelse hos statskontoret. Rättelseyrkande skall inges till statskontoret inom sextio dagar från det han fick del av beslutet eller, om yrkande framställs av pensionsombudet, från det beslutet fattades. Beslut vari rättelse får sökas skall åtföljas av anvisning om rättelseyrkande.

I beslut som statskontoret fattat på rättelseyrkande och i annat än i 1 mom. nämnt beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som är stadgat i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden. Pensionsombuds besvärstid räknas från det beslut fattades. Besvärsskriften får även inges till statskontoret för vidarebefordran till högsta förvaltningsdomstolen.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1985. Lagen tillämpas från den 1 januari 1985.

Regeringens proposition 240/84
Socialutsk. bet. 25/84
Stora utsk. bet. 216/84

Helsingfors den 31 januari 1985

Vid förfall för Republikens President


Kalevi Sorsa Statsminister


Pekka Vennamo Minister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.