70/1985

Utfärdat i Helsingfors den 16 januari 1985

Social- och hälsovårdsministeriets beslut Om den synförmåga och hörsel som fordras av sjöman

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 7 § 2 mom. 3 punkten förordningen den 18 juni 1980 om läkarundersökning av sjöman (476/80) beslutat:

1 §
Synförmåga

Sjömans synskärpa skall då den bestäms med Snellens syntavlor motsvara värdena i följande tabell:

Vid första undersökning samt vid förnyad undersökning, om inte vederbörande under de föregående fem åren varit anställd som sjöman inom ifrågavarande kategori Vid annan förnyad undersökning
1. Med eller utan glasögon 2. Utan glasögon 1. Med eller utan glasögon 2. Utan glasögon
Ena ögat Andra ögat Ena ögat Andra ögat Ena ögat Andra ögat Ena ögat Andra ögat
Däckspersonal 1,0 1,0 0,8 0,5 0,8 0,8 0,2 0,2
Ena ögat Andra ögat Ena ögat Andra ögat Samsyn Samsyn
Maskinpersonal och radiotelegrafister 0,8 0,2 0,2 0,2 0,8 0,2
Samsyn Samsyn Samsyn Samsyn
Annan personal 0,8 0,2 0,5 0,1

Uppnår arbetstagare endast med glasögon de i kolumn 1 i ovanstående tabell angivna minimivärdena, skall han utan glasögon uppnå i kolumn 2 angivna minimivärden. Härvid skall han i arbete använda glasögon och skall dessutom ha reservglasögon ombord på fartyget.

Kontaktlinser kan tillåtas endast om sjöfartsstyrelsen beviljar sådant undantag.

Den som hör till däckspersonalen skall ha normalt färgseende undersökt med tavlor enligt Boström-Kugelberg och normalt synfält enligt Donders' metod.

2 §
Hörsel

Sjömans hörsel skall, om ej annorlunda angivits, vid mätning utan hörapparat motsvara värdena i följande tabell:

I samband med första undersökning tonaudiometrisk tröskelvärde på frekvenserna 500-1000-2000 Hz, eller hörtröskel för tal I samband med förnyad undersökning avstånd i meter för konversationsstämma; hörseln skall dock med sex års intervaller mätas med tonaudiometer såsom i samband med första undersökning
Ena örat Andra örat Ena örat 4 m Andra örat 2 m
Däcks- och maskinpersonal samt radiotelegrafister 25 dB 25 dB 30 dB 40 dB
Ena örat Andra örat Vid mätning med eller utan hörapparat
Ena örat Andra örat
3 m -
Annan personal 30 dB - 35 dB -
3 §
Ögon- och öronsjukdomar samt skador på ögon eller öron

Arbetstagare får inte ha sådan ögon- eller öronsjukdom eller skada på ögon eller öron som kan inverka på hans duglighet till skeppsarbete.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1985. Genom detta beslut upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 2 mars 1983 innefattande den syn- och hörselförmåga som fordras av sjöman

Helsingfors den 16 januari 1985

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Överinspektör
Valto Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.