60/1985

Given i Helsingfors den 18 januari 1985

Byggnadsskyddslag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Lagens tillämpningsområde

1 §

För bevarande av det nationella kulturarvet skyddas byggnader, byggnadsgrupper och bebyggda områden som anknyter till den kulturella utvecklingen eller historien, i enlighet med vad som stadgas i denna lag.

2 §

Föremål för skydd som avses i denna lag är byggnader, byggnadsgrupper och bebyggda områden som har kulturhistorisk betydelse med hänsyn till byggnadshistoria, byggnadskonst, byggnadsteknik, särskilda miljövården, en byggnads användning eller med den förknippade händelser, eller en byggnads egenart eller typiska karaktär. Till byggnad hänförs dess fasta inredning.

Skydd som åsyftas i denna lag kan även avse del av byggnad och dess fasta inredning samt bro, brunn eller annan dylik konstruktion ävensom sådan park eller sådant annat motsvarande område i anslutning till byggnad, som har åstadkommits genom byggande eller plantering.

Vad som nedan i denna lag stadgas om byggnad gäller på motsvarande sätt andra i 1 och 2 mom. nämnda skyddsobjekt.

3 §

Angående byggnadsskydd inom stads- eller byggnadsplaneområde samt område, för vilket byggnadsförbud är gällande på grund av att stads- eller byggnadsplan uppgörs, är stadgat i byggnadslagen (370/58).

Utan hinder av vad som är stadgat i 1 mom. kan förfarande enligt denna lag iakttas också inom område som avses i 1 mom., men det kan bestämmas att byggnad skall förklaras skyddad endast när skydd inte är möjligt med stöd av byggnadslagen, när bevarandet av byggnad inte i tillräcklig mån kan säkerställas med stöd av stadgandena i byggnadslagen, när byggnad har ett betydande nationellt värde eller när särskilda skäl annars föreligger.

4 §

Om byggnader som utgör fasta fornlämningar är stadgat i lagen om fornminnen (295/63).

Angående skydd av kyrkliga byggnader är stadgat i kyrkolagen (635/64).

Om skydd av staten tillhöriga byggnader stadgas genom förordning.

2 kap.

Byggnads förklarande för skyddad

5 §

Beslut om att byggnad skall förklaras skyddad fattas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan besluta att byggnad skall förklaras skyddad, om den har kulturhistorisk betydelse på det sätt som förutsätts i 2 § 1 mom.

Skyddsbeslut i fråga om byggnad skall underställas statsrådet för fastställelse. Statsrådet skall i skyndsam ordning behandla ärendet.

6 §

I länsstyrelsens skyddsbeslut skall intas sådana föreskrifter som behövs för bevarande av det kulturhistoriska värdet hos skyddsobjektet.

Skyddsföreskrifterna kan avse

1) bevarande av skyddsobjektet i det skick skyddet förutsätter;

2) användning av byggnad på ett sätt som inte äventyrar dess kulturhistoriska betydelse; samt

3) restaurering av byggnad samt begränsning av ändringar i byggnad eller av eventuell tillbyggnad, på ett sådant sätt att ändringarna eller tillbyggnaden inte äventyrar syftet med skyddet.

I skyddsbeslut kan museiverket ges rätt att utfärda närmare bestämmelser om tillämpningen av skyddsföreskrifterna samt att medge smärre avvikelser från dem.

7 §

Ärende som rör skydd av byggnad blir anhängigt vid länsstyrelsen på dess eget initiativ eller på framställning som gjorts till länsstyrelsen.

Framställning om att byggnad skall förklaras skyddad får göras av byggnadens ägare, statlig myndighet, regionplansförbund eller den kommun inom vilken byggnaden är belägen samt av landskapsförbund och registrerad förening på den ort där byggnaden är belägen.

Framställning skall göras skriftligen och innefatta uppgifter om byggnaden samt om var den är belägen och vem som äger den. Framställningen skall motiveras noggrant.

8 §

Länsstyrelsen skall, innan den meddelar beslut, bereda byggnadens och fastighetens ägare och, om byggnaden eller fastigheten inte innehas av ägaren, även dess innehavare tillfälle att bli hörd. Länsstyrelsen skall likaså höra den kommun inom vilken byggnaden är belägen samt museiverket.

Skyddsföreskrifterna skall såvitt möjligt utformas i samförstånd med byggnadens och fastighetens samt det kringliggande områdets ägare och innehavare.

9 §

Sedan skyddsärende anhängiggjorts skall länsstyrelsen, om det kan vara fråga om ett i denna lag nämnt skyddsobjekt, förbjuda att sådana åtgärder vidtas som äventyrar byggnadens kulturhistoriska värde.

Förbud blir gällande, då beslutet därom har delgetts, och gäller till dess ärendet har avgjorts genom beslut som vunnit laga kraft, såvida inte besvärsmyndigheten bestämmer annorlunda.

Länsstyrelsen skall behandla skyddsärende inom två år från det förbudet utfärdades.

10 §

Vad som i detta kapitel är stadgat om att byggnad skall förklaras skyddad skall i tillämpliga delar iakttas även då ett skyddsbeslut ändras eller upphävs.

3 kap.

Ersättningar och inlösningsrätt

11 §

Kan ägare av byggnad till följd av skyddsföreskrifter som överensstämmer med skyddsbeslutet ej använda byggnaden på sedvanligt sätt eller på ett sådant sätt som medför skälig nytta, är han berättigad till full ersättning av staten för sådan olägenhet eller skada som åsamkats honom och som inte är ringa till sin betydelse.

Nödgas ägaren till följd av skyddsföreskrifterna vidta särskilda åtgärder för bevarandet av byggnadens kulturhistoriska värde, skall kostnaderna ersättas av statens medel. Vid prövning av ersättningsskyldigheten och ersättningens belopp anses såsom kostnader som skall ersättas dock inte kostnader, som föranletts av underhållsskyldighet som avses i byggnadslagen, eller annars av sedvanligt underhåll av byggnaden.

Vad som i 1 och 2 mom. är stadgat om rätt för ägare av byggnad att få ersättning gäller även sådan innehavare av byggnad som är jämförbar med ägare samt innehavare av lego- eller nyttjanderätt, som hänför sig till byggnaden, eller annan därmed jämförbar särskild rättighet. Statens ersättningsskyldighet gäller dock ej kommun.

12 §

Museiverket och den som anser sig vara berättigad till ersättning enligt 11 § skall försöka uppnå överenskommelse om ersättningens belopp. Överenskommelsen skall avfattas skriftligen och föreläggas statsrådet för fastställelse.

Då överenskommelse om ersättning ej uppnås, skall ersättning sökas inom två år från den tidpunkt då det beslut som ersättningsyrkandet grundar sig på vann laga kraft. Söks ej ersättning inom utsatt tid, har rätten till ersättning gått förlorad. Om konstaterande av ersättningsskyldighet och bestämmande av ersättning gäller vad som är stadgat i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/77). Detsamma gäller ersättningens belopp, dock med beaktande av vad som är stadgat i denna lag.

Då förhållandena förändrats, har staten eller ägaren eller innehavaren av byggnaden rätt att få frågan om ersättning prövad på nytt enligt 11 §, Den ersättningsskyldighet som föreligger då förhållandena förändrats gäller dock ej sådana förluster eller kostnader som skall ersättas enligt tidigare beslut som vunnit laga kraft.

13 §

Statsrådet kan, då ett allmänt behov påkallar det, bevilja staten eller kommun tillstånd att inlösa byggnad som avses i denna lag jämte erforderligt markområde, oberoende av om byggnaden har förklarats skyddad eller inte. Vid inlösningen iakttas de stadganden om inlösningsförfarandet samt grunderna för och bestämmandet av ersättning som ingår i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter.

4 kap.

Säkerställande av skyddet

14 §

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag utövas av länsstyrelserna, museiverket och kommunernas byggnadsnämnder.

15 §

Vid överlåtelse av byggnad som förklarats skyddad eller byggnad vars skyddande är anhängigt skall överlåtaren genom ett omnämnande i överlåtelsehandlingen eller annars bevisligen underrätta mottagaren om skyddsföreskrifterna eller om att skyddsärendet är anhängigt.

16 §

Har någon i strid med denna lag eller därpå grundade förbud eller bestämmelser ändrat, flyttat eller rivit byggnad, kan länsstyrelsen ålägga honom att inom utsatt tid vidta nödvändiga åtgärder för att återställa byggnaden i urspungligt skick.

Vad som är stadgat i 1 mom. har motsvarande tillämpning då ägaren har försummat att sköta byggnaden på det sätt som syftet med skyddet förutsätter.

Iakttas inte åläggande som avses i 1 och 2 mom., har länsstyrelsen rätt att låta utföra sådana åtgärder som åsyftas i dessa moment. Kostnaderna för åtgärderna betalas i förskott av statens medel och indrivs till staten i den ordning som är stadgad i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/ 61).

17 §

Staten kan på egen bekostnad låta utföra nödvändiga iståndsättningsarbeten i byggnad som förklarats skyddad.

18 §

För att verkställa sådana inspektioner och undersökningar som behövs med tanke på lagens efterlevnad och tillämpning har vederbörande myndigheter tillträde till byggnad som förklarats skyddad eller till byggnad vars skyddande är anhängigt.

Om inspektion eller undersökning skall byggnads ägare eller innehavare underrättas minst tre dygn tidigare. Förvägras vederbörande myndighet tillträde till byggnaden, skall myndigheten göra en hänvändelse till länsstyrelsen för att få sådan handräckning som avses i 11 § förordningen om länsstyrelse (188/ 55).

19 §

Museiverket kan inom ramen för statsförslaget bevilja ägare till skyddad byggnad bidrag för underhåll eller förbättring av byggnaden eller dess omgivning.

Ägaren till kulturhistoriskt märklig byggnad kan beviljas bidrag även då byggnaden inte har förklarats skyddad med stöd av denna lag. Förutsättning för beviljande av bidrag är att bidragstagaren förbinder sig att bevara byggnaden på det sätt som museiverket föreskriver.

För bidrag kan som villkor uppställas att allmänheten skall ha tillträde till området eller till byggnaden eller del därav, i enlighet med vad som därom avtalas särskilt. Har byggnaden förklarats skyddad, skall villkoren överensstämma med skyddsföreskrifterna.

20 §

Då skyddsärende har anhängiggjorts hos länsstyrelsen, då skyddsbeslut har vunnit laga kraft eller då skyddet har upphävts genom laga kraft vunnet beslut, skall länsstyrelsen anmäla detta för vederbörande domare, som skall införa anteckning om anmälningen i inteckningsregistret. Sådan anteckning är bestående även om den inte förnyas. I anmälan skall anges den fastighet på vilken byggnaden är belägen.

21 §

Har skyddad byggnad skadats eller förstörts, skall dess ägare utan dröjsmål anmäla detta till länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall omedelbart underrätta museiverket om saken.

Länsstyrelsen skall dessutom utan dröjsmål underrätta i 20 § nämnd domare om att byggnad förstörts. Domaren skall stryka anteckningen om skydd av byggnaden i fastighetsförteckningen.

22 §

Byggnad, i vilken finns eller i vars fasta inredning ingår gamla målningar, inskrifter eller arkitektoniska utsmyckningar, får ej rivas eller ändras innan museiverket har underrättats om planerade åtgärder, även om byggnaden inte har förklarats skyddad med stöd av denna lag.

Det är också förbjudet att rappa över, måla om eller på annat sätt förstöra i 1 mom. nämnda målningar eller inskrifter, innan museiverket har underrättats om de planerade åtgärderna.

I fall som avses i 1 och 2 mom. skall museiverket beredas tillfälle att låta kopiera eller fotografera målningarna, inskrifterna och utsmyckningarna.

5 kap.

Särskilda stadganden

23 §

Ändring i länsstyrelses beslut i skyddsärende söks hos statsrådet.

Ändring i länsstyrelses beslut, genom vilket vidtagande av åtgärder som kan äventyra byggnads kulturhistoriska värde interimistiskt har förbjudits, söks hos högsta förvaltningsdomstolen.

24 §

Är ej annorlunda stadgat ovan, gäller i fråga om förfarandet och sökande av ändring i förvaltningsärenden som avses i denna lag vad som är stadgat i lagen om förvaltningsförfarande (598/82) och i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

25 §

Den som bryter mot förbud eller bestämmelse som ingår i denna lag eller har utfärdats med stöd därav, skall för överträdelse av stadgandena i byggnadsskyddslagen dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader, såvida han inte med stöd av annan lag skall dömas till strängare straff.

Har gärningen förorsakat att en särskilt värdefull byggnad förstörts eller att annan betydande skada uppkommit i fråga om byggnadsskyddet, och bör brottet i dessa eller i andra fall, med beaktande av de omständigheter i sin helhet som lett till brottet och framgår därav, anses som grovt, skall gärningsmannen för grov överträdelse av stadgandena i byggnadsskyddslagen dömas till fängelse i högst två år eller till böter.

När ekonomisk fördel som erhållits genom brott som avses i 1 och 2 mom. samt sak eller annan egendom som använts för brottets begående döms förbruten, skall vad som är stadgat i 2 kap. 16 § strafflagen iakttas.

26 §

Närmare stadganden om tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

6 kap.

Ikraftträdande

27 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. Genom den upphävs lagen den 27 november 1964 om skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader (572/64).

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

28 §

Stadgandena i denna lag tillämpas även i ärenden som har anhängiggjorts innan denna lag trätt i kraft och som rör byggnads förklarande för skyddad.

Med stöd av tidigare lag meddelat beslut som rör byggnads förklarande för skyddad förblir fortfarande gällande efter det denna lag trätt i kraft, och på byggnad som avses i beslutet tillämpas vad som i denna lag är stadgat om skyddad byggnad.

Regeringens proposition 45/83
Lag- och ekonomiutsk. bet. 9/84
Stora utsk. bet. 100/84

Helsingfors den 18 januari 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Kaarina Suonio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.