34/1985

Given i Helsingfors den 11 januari 1985

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) 12 § 5 mom.,

ändras 14 § 1 mom. och 27 § 1 mom. 12 och 13 punkten samt

fogas till 27 § 1 mom. en ny 14 punkt som följer:

14 §
Behovsprövning av grunddagpenning

Då behovet av ekonomiskt stöd prövas, beaktas vederbörandes egna och hans makes inkomster, frånsett barnbidrag, grunddelen av stödet för vård av barn i hemmet och syskonförhöjning, bostadsbidrag, militärunderstöd, livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48) samt ersättning för särskilda kostnader till följd av sjukdom, lyte eller kroppsskada.


27 §
Sociala förmåners inverkan på arbetslöshetsdagpenningen

Om en person erhåller annan än i 5 § nämnd lagstadgad förmån eller folkpension med stöd av 22 § 2 mom. folkpensionslagen, minskas den arbetslöshetsdagpenning som utbetalas till honom med förmånens belopp. Härvid beaktas dock inte följande pensioner eller sociala förmåner:

12) militärunderstöd enligt militärunderstödslagen (566/48);

13) ersättningar för särskilda kostnader enligt lagen om olycksfallsförsäkring och lagen om skada, ådragen i militärtjänst; ej heller

14) grunddel och syskonförhöjning enligt lagen om stöd för vård av barn i hemmet (24/85).


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1985. Lagen tillämpas likväl från den 1 januari 1985.

Regeringens proposition 205/84
Socialutsk. bet. 27/84
Stora utsk. bet. 220/84

Helsingfors den 11 januari 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.