983/1984

Given i Helsingfors den 28 december 1984

Lag om Riksdagsbiblioteket

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Riksdagsbiblioteket är en offentlig inrättning som står under riksdagens vård och tillsyn.

2 §

Riksdagsbibliotekets uppgift är att på sitt verksamhetsområde betjäna riksdagen, riksdagsmännen och riksdagens tjänstemän, att sköta riksdagens arkiv samt att utgöra ett rätts- och statsvetenskapligt centralbibliotek.

3 §

Riksdagsbibliotekets förvaltning handhas av bibliotekets styrelse, som har åtta medlemmar. Till medlemmar väljer riksdagens elektorer fem riksdagsmän, av dem en till ordförande och en till vice ordförande, samt bland dem som avses i 2 mom. eller bland andra tre personer som står utanför riksdagen och av vilka en företräder sakkunskapen inom statsförvaltningen, en den rättsvetenskapliga och en den statsvetenskapliga forskningen. På samma sätt väljs personliga suppleanter för styrelsemedlemmarna.

För utseende av styrelsens sakkunnigmedlemmar och deras suppleanter meddelar undervisningsministeriet elektorerna namnen på tre personer som företräder sakkunskapen inom statsförvaltningen samt på tre som företräder den rättsvetenskapliga och på tre som företräder den statsvetenskapliga sakkunskapen, inom en vecka från den dag då första lagtima riksdag efter riksdagsmannaval öppnas.

Styrelsemedlemmarnas och deras suppleanters mandattid börjar så snart de vid första lagtima riksdag efter riksdagsmannaval utsedda elektorerna har förrättat valet och fortgår tills nytt val av styrelsemedlemmar har förrättats.

4 §

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förfall för denne, av vice ordföranden och är beslutför när minst fem medlemmar är närvarande.

5 §

Bibliotekets styrelse skall årligen till riksdagen avge en berättelse över bibliotekets verksamhet.

6 §

Vid biblioteket kan finnas överbibliotekarie-, förste bibliotekarie-, äldre bibliotekarie- och yngre bibliotekarietjänster samt biblioteksamanuens-, avdelningssekreterar-, byråsekreterar-, maskinskrivar- och expeditionsassistentbefattningar.

Vid biblioteket kan inom ramen för statsförslaget också finnas extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer.

Innehavarna av tjänst eller befattning vid biblioteket är underställda bibliotekets styrelse, och på dem skall tillämpas stadgandena i lagar och förordningar angående innehavare av statliga tjänster och befattningar.

7 §

Överbibliotekarietjänsten besätts av riksdagens kanslikommission på basen av ett tjänsteförslag som upprättats av bibliotekets styrelse.

Sedan tjänsten genom försorg av bibliotekets styrelse varit ledigförklarad under 30 dagar och styrelsen inhämtat sakkunnigutlåtanden om sökandena, uppgör styrelsen sitt förslag för kanslikommissionen med uppförande av de tre mest meriterade sökandena på förslag till tjänsten.

Om besättandet av övriga tjänster och befattningar stadgas i bibliotekets reglemente.

8 §

Efter avliden innehavare av tjänst eller befattning vid biblioteket betalas till hans anhöriga av statens medel ekonomiskt stöd såsom en förmån som motsvarar grupplivförsäkring, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som är bestämt i gällande tjänstekollektivavtal om förmån som utges efter statstjänsteman och som motsvarar grupplivförsäkring.

Stödet beviljas och utbetalas av statskontoret på ansökan, med iakttagande i tillämpliga delar av gällande stadganden och bestämmelser om beviljande och utbetalning av ekonomiskt stöd efter den som varit anställd hos staten.

9 §

Angående Riksdagsbibliotekets rätt till friexemplar av tryckalster gäller vad som därom är stadgat särskilt.

Statens tryckericentral är skyldig att avgiftsfritt till biblioteket överlåta de tryckalster som biblioteket behöver.

10 §

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas i bibliotekets reglemente som riksdagen godkänner.

11 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. Genom den upphävs lagen den 20 augusti 1948 om riksdagsbiblioteket (627/48) jämte senare ändringar.

Efter det lagen trätt i kraft väljs bibliotekets styrelse i början av 1985 års riksdag. Styrelsens mandatperiod fortgår till början av riksdagens följande valperiod. Den för åren 1982―1984 valda styrelsens mandattid fortgår till dess val av ny styrelse har förrättats.

Lagens 8 § skall tillämpas då dödsfallet inträffat den 1 januari 1985 eller därefter.

Regeringens proposition 105/84
Kulturutsk. bet. 14/84
Stora utsk. bet. 186/84

Helsingfors den 28 december 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Kalevi Sorsa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.