947/1984

Given i Helsingfors den 21 december 1984

Lag om ändring av 17 kap. 34 § rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut ändras 17 kap. 34 § 1 mom. rättegångsbalken, sådant det lyder i lag av den 12 mars 1971 (220/71), som följer:

17 kap.

Om bevisning

34 §

Vittne kan med iakttagande av vad som stadgats i lagen om offentlighet vid rättegång (945/84) höras utan att allmänheten är närvarande.Denna lag träder i kraft den 1 april 1985.

Regeringens proposition 56/84
Andra lagutsk. bet. 5/84
Stora utsk. bet. 145/84

Helsingfors den 21 december 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.