945/1984

Given i Helsingfors den 21 december 1984

Lag om offentlighet vid rättegång

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller offentlighet vid rättegång i riksrätten, högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätt, allmän underrätt, jorddomstol, vattenöverdomstolen, vattendomstol, omsättningsskatterätten, försäkringsdomstolen, arbetsdomstolen, marknadsdomstolen, tjänsteöverdomstolen, länsrätt och krigsdomstol.

2 §
Uppgifter om rättegång

Uppgifter om parternas namn, yrke och boningsort ävensom om ärendets art samt tidpunkten och platsen för förhandlingen är offentliga senast då förhandlingen har inletts vid domstolen.

3 §
Offentlig förhandling

Allmänheten har rätt att närvara vid den förberedande och egentliga muntliga förhandlingen i saken, om inte annat följer av stadganden a i denna lag eller i andra lagar.

Vad som i denna lag stadgas om muntlig förhandling gäller även muntligt förhör med och hörande av part, vittne och sakkunnig samt syn.

4 §
Obligatorisk förhandling inom stängda dörrar

Allmänheten har inte rätt att närvara vid muntlig förhandling, om förhandlingens offentlighet kan äventyra statens yttre säkerhet eller försämra statens relationer till annan stat eller internationellt samfund.

5 §
Förhandling inom stängda dörrar enligt prövning

Domstol kan på yrkande av part eller av annat särskilt skäl besluta att muntlig förhandling helt eller delvis skall ske utan att allmänheten är närvarande,

1) då domstolen handlägger sedlighetsbrott, mål som gäller ärekränkning eller kränkning av privatliv eller annat brottmål som gäller sådan omständighet i någons privatliv som är av synnerligen ömtålig natur;

2) då domstolen handlägger mål angående äktenskap, faderskap, adoption, vårdnad om barn och umgängesrätt, förmynderskap eller annat sådant tvistemål eller ansökningsärende och det framförs sådana omständigheter i någons privatliv som är av synnerligen ömtålig natur; eller

3) då en person under 18 år står åtalad för brott.

Domstol kan även besluta att muntlig förhandling till behövliga delar skall ske utan att allmänheten är närvarande,

1) då sekretessbelagd handling företes eller omständighet yppas om vilken tystnadsplikt har stadgats;

2) då någon ålagts att yppa omständighet eller framlägga föremål eller handling till besiktning, vilket han annars kunde undandra sig, eller ålagts att besvara fråga som han annars inte behöver besvara; eller

3) då en person under 15 år eller den som är omyndig av annan orsak än på grund av minderårighet blir hörd.

6 §
Närvaro vid förhandling inom stängda dörrar

Vid muntlig förhandling inom stängda dörrar har utom parterna och deras ombud och biträden de personer rätt att närvara vilkas närvaro domstolen finner vara nödvändig.

7 §
Överläggning och omröstning

Överläggning och omröstning sker utan att allmänheten och parterna är närvarande.

8 §
Avkunnande av dom eller utslag

Allmänheten har rätt att närvara då domen eller utslaget avkunnas.

Om den muntliga förhandlingen helt eller delvis skett inom stängda dörrar, kan domstolen även besluta att domen eller utslaget avkunnas utan att allmänheten är närvarande. Tillämpade lagrum och domslutet skall även i dessa fall offentliggöras.

9 §
Rättegångsmaterialets offentlighet

Angående rättegångshandlingars offentlighet gäller vad som stadgats om allmänna handlingars offentlighet, om inte annat följer av 2 § eller denna paragrafs 2 mom. Vad som stadgats om handling gäller även annat rättegångsmaterial.

Om den muntliga förhandlingen med stöd av 4 eller 5 § helt eller delvis har skett inom stängda dörrar eller om där företetts Sekretessbelagda handlingar eller föremål eller yppats omständighet om vilken tystnadsplikt har stadgats, kan domstolen besluta att rättegångsmaterialet med undantag av tillämpade lagrum och domslutet till behövliga delar skall hållas hemligt viss tid, dock högst 40 år från det utslaget gavs.

10 §
Procedurstadganden

Den som är under 15 år får inte närvara vid muntlig förhandling, om domstolen anser att det kan skada honom.

För undvikande av trängsel har domstolens ordförande rätt att begränsa allmänhetens närvaro vid muntlig förhandling eller då dom eller utslag avkunnas.

Fotografering och bandning samt annan teknisk upptagning och överföring av bild och ljud är tillåten i rättssalen med ordförandens samtycke.

11 §
Sökande av ändring

I beslut som domstol eller dess ordförande fattat med stöd av denna lag får ändring inte sökas särskilt.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 1985. Genom denna lag upphävs lagen den 5 februari 1926 om offentlighet vid rättsskipningen (26/26) jämte senare ändringar samt det kungliga brevet av den 26 november 1736 huru Kongl. Ombuds-Män och Fiscaler sig skola från Rätten afhålla, när de saker förekomma, hwarå de tala.

De sekretessförordnanden som givits med stöd av lagen om offentlighet vid rättsskipningen förblir oförändrade i kraft. Rättegångsmaterial upphör dock att vara sekretessbelagt senast då 40 år förflutit från denna lags ikraftträdande.

Regeringens proposition 56/84
Andra lagutsk. bet. 5/84
Stora utsk. bet. 145/84

Helsingfors den 21 december 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.