927/1984

Given i Helsingfors den 21 december 1984

Förordning om ändring av förordningen om förskottsuppbörd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 1 december 1978 om förskottsuppbörd (904/78) 12, 13, 15, 17 och 18 §§,

av dessa lagrum 12 § sådan den lyder i förordning av den 28 december 1979 (1055/79), och

ändras 5, 7, 8―11, 16 och 54 §§,

av dessa lagrum 5 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 28 december 1979 och 7 § sådan den lyder i förordningar av den 30 december 1981 och den 30 december 1982 (1049/81 och 1105/82), som följer:

5 §

I 13 § lagen om förskottsuppbörd avsedd bestämmelse om förskottsinnehållning antecknas på skattekort. Skattekortet ges av skattebyrån i det skattedistrikt till vilket den skattskyldiges hemkommun hör. Har den skattskyldige inte erhållit sådant skattekort som är avsett för huvudsyssla, är han skyldig att själv anhålla om det hos skattebyrån. I detta fall kan skattekort ges även av annan än ovan avsedd skattebyrå.

7 §

Skattskyldig skall i god tid före utbetalningen av lön lämna in skattekortet till den som verkställer förskottsinnehållning.

Arbetsgivaren eller annan innehållningsskyldig skall uppbevara skattekort som givits för lön för huvudsyssla. Medan arbetsförhållandet varar är den skattskyldige berättigad att få ut skattekortet för att förete det för skattemyndigheterna eller för annat motsvarande ändamål. När arbetsförhållandet upphör skall skattekortet omedelbart återlämnas till den skattskyldige. Finns på skattekortet bestämmelse som begränsar verkställandet av förskottsinnehållning på basen av inkomstens belopp, skall arbetsgivaren på skattekortet anteckna de uppgifter som skattestyrelsen bestämt.

Löntagare skall lämna in det skattekort som är avsett för huvudsyssla till den arbetsgivare eller annan innehållningsskyldig som betalar den prestation som är löntagarens huvudsakliga förskottsinnehållning underkastade inkomst.

8 §

Registrerad arbetsgivare använder som i 20 § lagen om förskottsuppbörd avsett innehållningsbevis registrerad arbetsgivares förskottsinnehållningsbevis och oregistrerad arbetsgivare förskottsinnehållningsbevis som utgör bilaga till i 31 § avsett inbetalningskort.

På förskottsinnehållningsbevis antecknas uppgifter i enlighet med blankett som skattestyrelsen fastställt.

9 §

Arbetsgivare skall, i enlighet med vad skattestyrelsen bestämmer, på förskottsinnehållningsbevis anteckna även gottgörelse som avses i 8 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd eller, om han tillämpar 2 mom. i nämnda paragraf, det lönebelopp från vilket kostnaderna för arbetets utförande inte avdragits.

På innehållningsbevis skall även antecknas sådan lön på vilken förskottsinnehållning inte skall verkställas på grund av lönens belopp eller angående vilken skattedirektören har förordnat att förskottsinnehållning inte skall verkställas.

10 §

Registrerad arbetsgivare har rätt att på förskottsinnehållningsbeviset anteckna i 8 § 2 mom. och 9 § avsedda uppgifter på en gång för hela kalenderåret eller, om löntagaren lämnar tjänsten eller arbetet före kalenderårets utgång, för den tid som förflutit fram till avgångsdagen.

Oregistrerad arbetsgivare kan på en gång på förskottsinnehållningsbeviset anteckna de i 8 § 2 mom. och 9 § avsedda uppgifter som gäller de löner han utbetalt för huvudsyssla under en kalendermånad.

11 §

Arbetsgivare är skyldig att ge förskottsinnehållningsbevis till löntagaren när arbetsförhållandet upphört eller senast den 15 januari året efter lönebetalningsåret.

16 §

Har förskottsinnehållning verkställts i enlighet med 15 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd, skall arbetsgivaren på det för löntagarna gemensamma förskottsinnehållningsbeviset anteckna varje löntagares fullständiga namn och personbeteckning samt övriga ovan i 8 § 2 mom. nämnda uppgifter, och dessutom nämna att det är fråga om gemensamt arvode.

54 §

Förskottsinnehållningsbevis och för ifrågavarande kommun fastställda innehållningstabeller skall tillhandahållas vid skattebyråerna och på betalningsställen som tar emot arbetsgivares prestationer.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985. Den tillämpas på förskottsinnehållning som verkställs på lön eller annan i lagen om förskottsuppbörd avsedd prestation som utbetalas den 1 januari 1985 eller senare.

Helsingfors den 21 december 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.