890/1984

Given i Helsingfors den 21 december 1984

Lag om ändring av 4 och 30 §§ reglementet för Finlands Bank

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i reglementet för Finlands Bank av den 21 december 1925 (365/25) 4 § och 30 § 1 mom., sådana de lyder i lag av den 20 november 1981 (768/81), samt

fogas till 30 § ett nytt 1 mom., varvid det ändrade 1 mom. och det nuvarande 2 mom. blir 2 och 3 mom., som följer:

4 §

Bankens fonder är

grundfonden, som skall uppbringas till femtusen miljoner mark och bibehållas vid detta belopp; samt

reservfonden, som skall ökas såsom nedan i detta reglemente stadgas och i vilken inte får inräknas värdet av bankens fastigheter och inventarier, ej heller värdet av banken tillhöriga aktier.

30 §

I bankens resultaträkning kan göras reserveringar, om detta är nödvändigt för att trygga realvärdet av bankens egna tillgångar eller för att utjämna sådana variationer i resultatet som förorsakas av förändringar i valutakurserna.

Till dess bankens grund- och reservfonder stigit till sammanlagt tiotusen miljoner mark skall av bankens årsvinst åtminstone hälften användas till ökande av reservfonden. Därefter skall minst en tredjedel av årsvinsten överföras till reservfonden. Den del av vinsten som inte skall användas för ökande av bankens fonder kan enligt vad riksdagen bestämmer användas för allmänna ändamål.Denna lag träder i kraft den 31 december 1984.

Regeringens proposition 108/84
Bankutsk. bet. 3/84
Stora utsk. bet. 161/84

Helsingfors den 21 december 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.