758/1984

Utfärdat i Tammerfors den 31 maj 1984

Arbetarskyddsstyrelsens beslut om säkerhetsföreskrifter för traktorer

Arbetarskyddsstyrelsen har den 31 maj 1984 med stöd av 6 § statsrådets beslut angående tillämpning av lagen om skydd i arbete på traktorer och besiktning av dem (128/67), sådan den är ändrad medelst statsrådets beslut utfärdat den 8 juli 1976 (625/76), beslutat:

1 §

På traktorer, som används i arbete som hör till tillämpningsområdet för lagen om skydd i arbete (299/58), eller som på sätt som avses i 40 § nämnda lag tillverkas, importeras, ställs ut till påseende eller annars överlåts till annan för begagnande, skall vid sidan av lagen om skydd i arbete och nämnda statsrådets beslut tillämpas de föreskrifter, som har fastställts, av arbetarskyddsstyrelsen den 31 maj 1984, och som har publicerats i nummer 14 av arbetarskyddsstyrelsens publikationsserie säkerhetsföreskrifter och anvisningar.

2 §

Ovan i 1 § avsedda publikation fås från Statens tryckericentral mot avgift.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1985 och det tillämpas på alla inom landet tillverkade samt på alla importerade traktorer, som för första gången tas i bruk i Finland efter nämnda datum.

Ärendet har behandlats i arbetarskyddsstyrelsens session.

Tammerfors den 31 maj 1984

Generaldirektörens ställföreträdare, överdirektör
Pekka Kari

Tf. Arbetarskyddsingenjör
Wiking Husberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.