743/1984

Given i Helsingfors den 2 november 1984

Förordning om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor

1 kap.

Statsandel

1 §

Arbetslöshetskassa skall för varje kalenderår hos social- och hälsovårdsministeriet ansöka om Statsandel för de arbetslöshetspenningar som avses i 25 § lagen om arbetslöshetskassor (603/84) inom fem månader från kalenderårets utgång.

I ansökan skall ingå

1) uppgift om kassans medlemsantal och

2) förteckning som i fråga om de personer som under det gångna kalenderåret erhållit arbetslöshetsdagpenning upptar fullständigt namn, socialskyddssignum, hemort och den tid, för vilken dagpenning har utbetalats samt dagpenningens belopp och sammanlagda belopp.

Utöver de utredningar som nämns i 2 mom. skall arbetslöshetskassan ha:

1) utredning över att person, till vilken har utbetalats arbetslöshetsdagpenning jämte barnförhöjning, har haft att försörja ett eller flera barn under 18 år i motsvarighet till förhöjningen; och

2) utlåtande av vederbörande arbetskraftskommission eller arbetskraftsbyrå över de i 3 § 3 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedda arberskraftspolitiska förutsättningarna för erhållande av arbetslöshetsdagpenning.

Arbetslöshetskassan skall uppbevara de i 2 mom. 2 punkten och i 3 mom. nämnda handlingarna i minst sex år.

2 §

Arbetslöshetskassa skall för varje kalenderår hos social- och hälsovårdsministeriet ansöka om Statsandel för de i 26 § lagen om arbetslöshetskassor avsedda förvaltningskostnaderna inom fem månader från kalenderårets utgång.

Till ansökan skall fogas

1) styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet samt av revisorerna uppgjord revisionsberättelse jämte utlåtanden och

2) detaljerad utredning över kassans förvaltningsutgifter på det sätt som social- och hälsovårdsministeriet närmare bestämmer.

3 §

Till arbetslöshetskassa utbetalas på ansökan förskott på statsandel. I förskott utbetalas på ansökan av arbetslöshetskassan månatligen ett tillräckligt stort belopp så att förskottens belopp motsvarar det belopp som det beräknas att staten det året skall betala.

Om kassan ansöker om månatlig utbetalning av förskott på statsandel för arbetslöshetsdagpenningarna skall kassan varje år före utgången av oktober månad tillställa social- och hälsovårdsministeriet en motiverad beräkning av de dagpenningar som kommer att utbetalas följande år.

Social- och hälsovårdsministeriet erlägger det i 1 mom. nämnda förskottet till arbetslöshetskassan så att av det årliga förskottsbeloppet en åttondedel utbetalas i januari och därefter det återstående beloppet månatligen i lika stora rater. Med beaktande av kassans verksamhetsområde och säsongväxlingar kan förskotten utbetalas med avvikelse från ovan nämnda belopp.

Social- och hälsovårdsministeriet skall erlägga det i 3 mom. nämnda förskottet till arbetslöshetskassan den första vardagen i varje månad.

Det i 3 mom. nämnda förskottet skall omedelbart justeras om dess grunder har förändrats.

Arbetslöshetskassan skall årligen i sitt bokslut konstatera det belopp som staten enligt 25 § lagen om arbetslöshetskassor borde ha erlagt i statsandel under räkenskapsåret. Skillnaden mellan de utbetalda förskotten och beloppet av den fastställda statsandelen beaktas i förskotten under de kalendermånader som följer efter fastställandet av arbetslöshetskassans bokslut.

2 kap.

Stödavgift från centralkassan för arbetslöshetskassorna

4 §

Arbetslöshetskassa skall för varje kalenderår hos centralkassan för arbetslöshetskassorna ansöka om stödavgift som hänför sig till arbetslöshetsdagpenningarna och förvaltningskostnaderna inom fem månader från kalenderårets utgång. Ansökningarna skall tillställas social- och hälsovårdsministeriet. Ministeriet skall efter att ha fattat beslut med anledning av ansökan om statsandel meddela centralkassan beloppet av den statsandel som beviljats arbetslöshetskassan, och till centralkassan sända nämnda ansökan för fastställande av stödavgiften.

3 kap.

Medlemsavgift och utjämningsfond

5 §

Då arbetslöshetskassa ansöker om fastställelse av medlemsavgift hos social- och hälsovårdsministeriet skall den tillställa ministeriet en beräkning av medlemsavgiftens tillräcklighet, med beaktande av de arbetslöshetsdagpenningar som skall utbetalas, förvaltningskostnaderna och överföringarna till utjämningsfonden.

6 §

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer storleken av arbetslöshetskassas utjämningsfonds fulla belopp. Vid fastställandet av utjämningsfondens storlek skall ministeriet beakta kassans verksamhetsområde, konjunkturväxlingarna, de arbetslöshetsdagpenningar som skall utbetalas och förvaltningskostnaderna.

4 kap.

Stödkassan för arbetslöshetskassorna

7 §

För utjämnande av arbetslöshetsbördan inom olika branscher finns på grundval av ömsesidig ansvarighet en i 21 § lagen om arbetslöshetskassor avsedd stödkassa för arbetslöshetskassorna.

Medlemmar i stödkassan är alla kassor.

8 §

Medlemsavgiften till stödkassan, som med stöd av 21 § lagen om arbetslöshetskassor fastställts av social- och hälsovårdsministeriet, uppbärs före utgången av november månad varje år enligt det medlemsantal som ligger till grund för den statsandel som senast beviljats arbetslöshetskassan för förvaltningskostnader.

9 §

Den brist som bokslutet utvisar och som enligt 22 § 2 mom. lagen om arbetslöshetskassor skall täckas med utjämningsfondens medel betalas till arbetslöshetskassan för varje kalenderår inom en månad från det att social- och hälsovårdsministeriet har lämnat stödkassan de uppgifter som behövs för utbetalningen.

10 §

Av stödkassans medel kan under ett kalenderår användas högst hälften av det belopp som fanns i stödkassan vid ingången av året.

11 §

Stödkassans medel skall placeras på ett inkomstbringande sätt så att kassans betalningsberedskap inte äventyras.

12 §

Stödkassans förvaltningsorgan är stödkassans möte och styrelse. Därtill kan stödkassan ha en delegation i enlighet med vad som stadgas i 14 §.

13 §

Den högsta beslutanderätten inom stödkassan för arbetslöshetskassorna tillkommer stödkassans möte.

Stödkassans möte är medlemskassornas möte eller, om stadgarna så föreskriver, representantskapsmöte.

Stödkassan skall hålla ordinarie möte med sådana intervaller som föreskrivs i stadgarna, minst van femte år.

14 §

I stödkassans stadgar kan föreskrivas att uppgifter som ankommer på stödkassans möte skall anförtros en av stödkassans möte utsedd delegation.

Styrelsemedlem får inte vara medlem i delegationen.

15 §

Stödkassans styrelse skall bestå av minst tre och högst sju medlemmar och lika många suppleanter.

5 kap.

Undertecknande av beslut

16 §

Beslut som avses i 38 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa skall undertecknas på det sätt som kassans styrelse bestämmer. I beslut som utges i form av handling som tillkommit vid maskinell databehandling eller i övrigt åtminstone till en del med anlitande av tryckförfarande, kan underskrift likväl betecknas mekaniskt.

17 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985, dock så att arbetslöshetskassa för år 1985 skall förete den beräkning som avses i 3 § 2 mom. senast den 15 november 1984.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 2 november 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.