742/1984

Given i Helsingfors den 2 november 1984

Förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84):

1 kap.

Arbetslöshetsdagpenning

1 §

För att i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) avsedd arbetslöshetsdagpenning skall kunna utbetalas skall arbetslös för socialförsäkringskommission eller arbetslöshetskassa förete utredning om de inkomster som påverkar dagpenningens belopp samt lämna övriga för utbetalning av dagpenningen behövliga uppgifter.

2 §

Skattebyrå skall årligen utan dröjsmål och senast vid utgången av beskattningsåret tillställa folkpensionsanstalten en förteckning i vilken kommunvis uppges envar skattskyldigs vid ifrågavarande år verkställda beskattning konstaterade inkomster per inkomstslag samt i fråga om löneinkomster beloppet av avdraget för inkomstens förvärvande och beviljade naturliga avdrag.

3 §

Grunddagpenning betalas i efterskott med två veckors mellanrum från det rätt till dagpenning uppkommit.

Dagpenning avvägd enligt förtjänsten betalas i efterskott minst en gång i månaden från det rätt till dagpenning uppkommit.

Till person som utför i 19 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsett deltidsarbete och i 21 § avsedd bisyssla betalas arbetslöshetsdagpenning månatligen i efterskott från det rätt till dagpenning uppkommit.

2 kap.

Uppfyllande av arbetsvillkoret inom vissa branscher

4 §

Med avvikelse från vad i 16 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa stadgats om arbetstiden per vecka kan såsom arbetsvecka anses

1) inom undervisningsbranschen varje vecka, under vilken vederbörandes arbetstid per vecka varit minst hälften av det lägsta antalet arbetstimmar per vecka för timlärare i huvudsyssla inom ifrågavarande bransch;

2) i fråga om sådan person i arbetsförhållande som i sitt hem utför arbete åt utomstående arbetsgivare varje vecka, under vilken hans lön varit minst tre fjärdedelar av den minimilön som i enlighet med kollektivavtalet för ifrågavarande bransch betalas till fullt arbetsför person som fyllt 18 år, eller, om inget kollektivavtal finns, minst tre fjärdedelar av den gängse lönen för sådant arbete på den ort där arbetet utförs; samt

3) i fråga om person inom branscher med odefinierade arbetstider varje vecka, under vilken hans lön varit minst hälften av den minimilön som i enlighet med kollektivavtalet för ifrågavarande bransch betalas till fullt arbetsför person som fyllt 18 år med motsvarande arbete som huvudsyssla, eller, som inget kollektivavtal finns, minst hälften av den gängse lönen för sådant arbete på den ort där arbetet utförs.

3 kap.

Finansieringen av grundskyddet

5 §

Folkpensionsanstalten skall årligen senast den 15 juni tillställa social- och hälsovårdsministeriet en beräkning av de i 37 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa nämnda grunddagpenningar och barnförhöjningar som staten skall svara för nästa år. Vidare skall folkpensionsanstalten senast den 15 november avge en sidan utredning för fastställande av förskotten som föreskrivits av social- och hälsovårdsministeriet.

Staten skall till folkpensionsanstaltens sjukförsäkringsfond erlägga ett med det i 1 mom. nämnda lagstadgandet överensstämmande förskott så, att av det årliga förskottets belopp minst en sjättedel betalas i januari och därefter det återstående beloppet i månatliga, lika stora rater.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer i 1 mom. avsett förskott för följande år senast den 1 december varje år. Samtidigt fastställer ministeriet en beräkning av statens slutliga prestation för innevarande år. Skillnaden mellan sagda beräkning och de förskott staten fastställt för innevarande år beaktas i samband med betalningen av årets sista förskottsrat. Ministeriet erlägger förskotten den första vardagen i månaden.

I 2 mom. nämnt förskott skall omedelbart justeras om dess grunder förändrats på ett väsentligt sätt.

6 §

I samband med folkpensionsantaltens bokslut skall årligen det belopp fastställas som staten i enlighet med 37 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa under räkenskapsåret bör ha erlagt i grunddagpenningar och barnförhöjningar. Skillnaden mellan de erlagda förskotten och det fastställda beloppet beaktas i förskottet för den augusti månad som följer på fastställandet av bokslutet.

4 kap.

Arbetslöshetsnämnden

7 §

Arbetslöshetsnämnden, nedan nämnden, är första rättsmedelsinstans i ärenden som avser utkomstskydd för arbetslösa.

8 §

Angående nämndens sammansättning, mandattid och kompetenskraven för medlemmarna och suppleanterna är stadgat i 39 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Om ordföranden, vice ordföranden, medlem eller suppleant i nämnden avgår eller avlider under sin mandattid, förordnas i stället för honom för den återstående mandattiden ny ordförande, vice ordförande, medlem eller suppleant som uppfyller kompetenskraven.

9 §

Administrativa ärenden handläggs av förvaltningssektionen. Ordförande för denna är nämndens ordförande och övriga medlemmar en vice ordförande, en representant för arbetskraftsmyndigheterna och en lagfaren medlem, vilka väljs av nämnden samt en representant som de av arbetsgivarorganisationerna utsedda medlemmarna och en representant som de av arbetslagar- och tjänstemannaorganisarionerna utsedda medlemmarna valt bland sig.

Förvaltningssektionen är beslutför då ordföranden och representanten för arbetskraftsmyndigheterna samt båda arbetsmarknadsmedlemmarna är närvarande vid mötet.

10 §

Nämnden har föredragande och byråpersonal. Föredragandena skall ha avlagt juris kandidatexamen. Nämndens personal antas av social- och hälsovårdsministeriet på förslag av nämnden.

11 §

Ärenden som gäller ändringssökande behandlas i sektioner som förordnas av nämnden.

Sektion består av nämndens ordförande eller vice ordförande såsom ordförande, en representant för arbetskraftsmyndigheterna, två lagfarna medlemmar samt två arbetsmarknadsmedlemmar, av vilka den ena skall representera arbetsgivarorganisationerna och den andra arbetstagar- och tjänstemannaorganisationerna. Vid handläggningen av ärende som i väsentlig grad gäller medicinsk fråga skall i stället för den ena lagfarna medlemmen finnas en läkarmedlem i sektionen.

Sektion är beslutför då sektionens ordförande eller vice ordförande och representanten för arbetskraftsmyndigheterna samt båda arbetsmarknadsmedlemmarna är närvarande. Vid handläggningen av ett ärende vars avgörande på ett väsentligt sätt beror på medicinska synpunkter skall en närvarande medlem vara läkare.

12 §

Om ärende som skall avgöras i nämnden är av principiell betydelse eller om sektions avgörande skulle avvika från tidigare praxis, kan nämndens ordförande eller sektion eller dess ordförande bestämma att ärendet skall handläggas av nämnden vid plenum.

Plenum är beslutfört då ordföranden eller en vice ordförande samt minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

13 §

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förhinder för honom, av vice ordföranden.

Sektion i nämnden sammanträder på kallelse av sektionens ordförande.

14 §

Handläggningen i nämnden är skriftlig.

15 §

Föredragandena ombesörjer beredningen av ärenden som skall handläggas i nämnden.

16 §

Beslut i ärende fattas vid nämndens plenum och sektionssammanträdena på föredragning.

17 §

Den åsikt som omfattas av de flesta och, om rösterna faller lika, den åsikt som ordföranden förenat sig om blir nämndens eller dess sektions beslut.

18 §

Ärendena handläggs i den ordning de inkommit om inte annat följer av särskilda skäl.

19 §

Nämnden och dess sektion har rätt att höra sakkunniga och erhålla handräckning av myndigheter.

20 §

Vid nämndens och dess sektions sammanträde skall föras protokoll som undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av föredraganden.

21 §

Nämndens ordförande svarar för behörig och skyndsam handläggning av de ärenden som ankommer på nämnden. Han skall särskilt övervaka att tillämpningen av rättsprinciper och lagtolkningen är enhetliga.

Beslut uppgörs separat utom protokollet.

Nämndens beslut undertecknas av föredraganden.

Visar ändringssökanden inte annat anses han ha fått del av arbetslöshetsnämndens beslut den sjunde dagen efter det att beslutet postades under den adress han uppgivit.

22 §

Nämndens ordförande, vice ordförande, medlemmar och sakkunniga erhåller arvode enligt av social- och hälsovårdsministeriet fastställda grunder. Innan grunderna för arvodena fastställs skall utlåtande om saken inbegäras av finansministeriet.

23 §

Övriga bestämmelser om nämndens verksamhet kan utfärdas genom arbetsordning som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.

5 kap.

Social- och hälsovårdsministeriets utkomstskyddsdelegation

24 §

Vid social- och hälsovårdsministeriet finns en i 35 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedd utkomstskyddsdelegation vars uppgift är att:

1) följa verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om arbetslöshetskassor (603/84) samt utkomstskyddets allmänna utveckling;

2) göra framställningar och ta initiativ beträffande utvecklandet av systemet med utkomstskydd;

3) främja och utveckla samarbetet mellan dem som deltar i förverkligandet av utkomstskyddet;

4) avge utlåtanden till social- och hälsovårdsministeriet och arbetskraftsministeriet;

5) följa beslutsfattandet inom arbetslöshetskassorna och socialförsäkringskommissionerna i ärenden som rör lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt följa utbetalningen av arbetslöshetsdagpenningar;

6) följa arbetskraftskommissionernas verksamhet i ärenden som rör tillämpningen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa;

7) avge i 6 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedda utlåtanden till socialförsäkringskommissionerna och arbetslöshetskassorna; samt

8) fullgöra övriga till utkomstskyddet anslutna uppgifter på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet.

25 §

Statsrådet tillsätter utkomstskyddsdelegarionen för tre år i sänder.

Delegationen består av ordförande, vice ordförande och 14 övriga medlemmar. För medlemmarna förordnas personliga suppleanter.

26 §

Delegationens ordförande utses från social- och hälsovårdsministeriet och vice ordförande från arbetskraftsministeriet. Av medlemmarna skall en representera finansministeriet, en social- och hälsovårdsministeriet, en folkpensionsanstalten, en yrkesutbildningsmyndigheterna, en centralkassan för arbetslöshetskassorna och en Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö r.y. benämnda förening. Fyra av medlemmarna skall representera arbetsgivarorganisationerna samt fyra arbetstagar- och tjänstemannaorganisationerna.

De medlemmar som representerar arbetsgivarorganisationerna förordnas på förslag av arbetsgivarnas mest representativa centralorganisationer:

De medlemmar som representerar löntagarorganisationerna förordnas på förslag av arbetstagarnas och tjänstemännens mest representativa centralorganisationer.

27 §

Delegationen kan inom sig tillsätta sektioner och den har rätt att höra sakkunniga samt anta en eller flere sekreterare.

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden.

28 §

Delegationen och dess sektion är beslutföra då ordföranden och minst hälften av medlemmarna är närvarande.

29 §

Kostnaderna för delegationen betalas av statens medel.

Angående arvoden och resekostnadsersättningar till ordförande, vice ordförande, medlemmar, sakkunniga och sekreterare gäller vad som är föreskrivet om statens kommittéer.

6 kap.

Folkpensionsanstaltens delegation för utkomstskyddsärenden

30 §

Vid folkpensionsanstalten finns den i 35 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa nämnda folkpensionsanstaltens delegation för utkomstskyddsärenden vars uppgift är att:

1) behandla principiella och viktiga frågor som gäller skötseln av utkomstskyddets grundskydd;

2) följa tillämpningen av ärenden som gäller utkomstskyddets grundskydd samt framlägga förslag och ta initiativ i fråga om utvecklandet av utkomstskyddet;

3) främja och utveckla samarbetet mellan dem som deltar i förverkligandet av utkomstskyddet; samt

4) avge utlåtanden till folkpensionsanstalten i frågor som gäller utkomstskyddets grundskydd.

31 §

Statsrådet tillsätter folkpensionsanstaltens delegation för utkomstskyddsärenden för tre år i sänder.

Delegationen består av ordförande, vice ordförande och högst 10 övriga medlemmar.

32 §

Delegationens ordförande och en av medlemmarna utses från folkpensionsanstalten. I delegationen skall en medlem representera social- och hälsovårdsministeriet, en arbetskraftsministeriet, en centralkassan för arbetslöshetskassorna och en Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö r.y. benämnda förening. Två av medlemmarna skall representera arbetsgivarorganisationerna, en lantbruksföretagarnas organisationer samt två arbetstagarnas och tjänstemännens organisationer.

De medlemmar som representerar arbetsgivarorganisationerna förordnas på förslag av arbetsgivarnas mest representativa centralorganisationer. De medlemmar som representerar löntagarorganisationerna förordnas på förslag av arbetstagarnas och tjänstemännens mest representativa centralorganisationer.

33 §

Delegationen kan inom sig tillsätta sektioner och den har rätt att höra sakkunniga samt anta en eller flere sekreterare.

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden.

34 §

Folkpensionsanstaltens styrelse fastställer de arvoden och resekostnadsersättningar som skall betalas till delegationens ordförande, vice ordförande, medlemmar, sakkunniga och sekreterare.

35 §

Kostnaderna för delegationens verksamhet betalas av folkpensionsanstaltens medel.

7 kap.

Ikraftträdande

36 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985, dock så att folkpensionsanstalten skall framlägga den i 5 § 1 mom. avsedda beräkningen senast vid utgången av november 1984.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 1 juli 1965 om delegationen för arbetslöshetsförsäkringsärenden (393/65).

Helsingfors den 2 november 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.