720/1984

Given i Helsingfors den 12 oktober 1984

Förordning om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av grundskolelagen av den 27 maj 1983 (476/83) och gymnasielagen av samma datum (477/83):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Privat skola benämns i denna förordning både i 77 § grundskolelagen (476/83) avsedd skola som ersätter grundskolan och i 50 § gymnasielagen (477/83) avsett privat gymnasium.

Angående privat gymnasiums kvällslinje stadgas i förordningen om kvällsgymnasier (721/84) med i denna förordning stadgade undantag.

2 §

Vad som i 1―3 §§, 7―12 §§, 14 § 1 och 2 mom., 17―35, 37―39, 41―45 §§, 46 § 4 mom., 47―49, 53―70, 72, 74―80, 85 och 93―102 §§, 103 § 3 mom. och 104―107 §§, 115 § 1, 2 och 4 mom., 116 §, 120 § 2 och 3 mom., 128, 129 och 133―135 §§, 136 § 3 mom., 145―149. 153, 157 och 158 §§ grundskoleförordningen (718/84) är stadgat gäller på motsvarande sätt skola som ersätter grundskolan samt dess elever, befattningar, befattningshavare och timlärare.

Vad som i 5 § 1 och 2 mom., 14 § 3 mom., 15 och 16 §§, 108 § 1 mom., 109―114 §§, 115 § 3 mom., 117, 119. 121―124 och 151 §§ grundskoleförordningen är stadgat, gäller i tillämpliga delar skola som ersätter grundskolan. De uppgifter som är stadgade för skolnämnd handhas dock av direktionen för den skola som ersätter grundskolan.

3 §

Vad som i 2 § 1 och 3 mom., 7―26, 29―64 och 71―88 §§, 89 § 1―4 mom., 90 och 92 §§. 93 § 2 och 3 mom., 94―97. 100, 101 och 105―107 §§, 108 § 3 mom., 118 och 119 §§, 120 § 1. 2 och 4 mom., 121, 122, 124, 125, 127 och 128 §§ gymnasieförordningen (719/84) är stadgat gäller på motsvarande sätt privat gymnasium och dess elever, befattningar, befattningshavare och timlärare. De uppgifter som är stadgade för skolnämnd handhas dock av direktionen för det privata gymnasiet, med undantag för ärende som nämns i 47 § 3 mom. gymnasieförordningen och avgörande av besvär över direktionens beslut.

Om privat gymnasium gäller i tillämpliga delar vad som i 3 och 5 §§ gymnasieförordningen är stadgat om kommunalt gymnasium.

4 §

Förslag till kommunfullmäktige varom stadgas i 7 och 12 §§ grundskoleförordningen och i 7, 10 och 12 §§ gymnasieförordningen framläggs i privat skola för skolans upprätthållare.

2 kap.

Förvaltning

5 §

Upprätthållare av privat skola skall för skolans förvaltning tillsätta en direktion, varvid även styrelsen för förening, aktiebolag eller stiftelse kan förordnas till direktion. Den medlem i privat skolas direktion som skall utses bland lärarna väljs bland dem som lärarkåren inom sig har föreslagit, och den medlem som skall utses bland personal som i skolan handhar andra uppgifter än undervisning väljs bland dem som denna personal inom sig har föreslagit. De medlemmar i privat gymnasiums direktion som skall utses bland eleverna väljs bland dem som elevkåren inom sig har föreslagit. Elev som väljs in i direktionen för privat gymnasium skall ha fyllt femton år.

Är medlem som valts bland lärarna eller inom den övriga personalen inte längre anställd vid skolan eller medlem som valts bland eleverna inte längre elev i skolan, skall i hans ställe väljas ny medlem. Har medlem som valts bland lärarna eller inom den övriga personalen för viss tid skilts eller avhållits från tjänsteutövning eller handhavande av uppgift, eller har medlem som valts bland eleverna för viss tid avstängts från skolan eller avhållits från skolgång, är han under denna tid förhindrad att verka som medlem av direktionen.

Upprätthållare av privat skola förordnar direktionens ordförande och vice ordförande. Vid skolan anställd person eller elev vid skolan får inte förordnas till dessa uppdrag.

Direktion är beslutför, när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. I reglemente kan bestämmas att förutsättningen för direktionens beslutförhet i vissa ärenden är ett större antal närvarande medlemmar. Medlem av direktion får inte vägra att delta i beslutsfattande.

Över direktions möten skall föras protokoll.

6 §

På privat gymnasiums direktion ankommer, utöver vad som annorstädes är stadgat

1) att uppgöra och godkänna skolans reglemente och underställa det länsstyrelsens fastställelse;

2) att anhålla om rätt att utge betyg;

3) att anhålla om statsunderstöd;

4) att godkänna läroplan och underställa den länsstyrelsens fastställelse och därvid i tillämpliga delar iaktta stadgandena i 27 och 28 §§ gymnasieförordningen;

5) att bestämma terminsavgifterna och i samråd med en representant för föräldrarådet bevilja nedsättningar av och befrielse från terminsavgiften samt besluta om avgift som skall uppbäras för examina där gymnasiets lärokurs tenteras;

6) att uppgöra skolans budget och omsorgsfullt handha skolans ekonomi,

7) att besluta om inrättande och indragning samt ombildning av befattningar;

8) att besluta om erläggandet av rektors, lärarnas och den övriga personalens avlöning och, om annorlunda inte är bestämt i reglementet, bevilja ålderstillägg, tjänstetillägg och tidsbestämda höjningar;

9) att bevilja rektor och lärare befrielse från handhavandet av uppgifter och förordna vikarie för dem samt besluta om rektors semester;

10) att befria elev från skolgång för längre tid än en vecka;

11) att tillse att styrkta kopior av elevernas avgångsbetyg förvaras; samt

12) att besluta om skolfastighetens användning.

7 §

På direktionen för skola som ersätter grundskolan ankommer, utöver vad som annorstädes är stadgat, att besluta om i 6 § 1 och 6―12 punkten avsedda ärenden.

8 §

Upprätthållaren av privat skola kan förbehålla sig rätten att uppgöra och godkänna reglementet och upprätthållaren av privat gymnasium kan dessutom förbehålla sig rätten att ansöka om statsunderstöd samt att besluta om storleken av terminsavgiften och den avgift som skall erläggas för särskild examen.

9 §

Vid privat skola finns ett föräldraråd, till vilket kommunfullmäktige i skolans förläggningskommun utser fem medlemmar och för var och en en personlig suppleant, företrädesvis bland elevernas Vårdnadshavare, för en tid som motsvarar fullmäktiges mandattid.

Ordförande och vice ordförande i föräldraråd utses av kommunfullmäktige såsom i kommunallagen (953/76) är stadgat om val av ordförande för nämnd. Val av föräldraråd och dess ordförande skall delges länsstyrelsen. Skolans rektor är föräldrarådets sekreterare.

Föräldraråd är beslutfört, då minst tre medlemmar är närvarande.

Då val av föräldraråd för ny privat skola sker under kommunfullmäktiges mandattid, skall valet förrättas för fullmäktiges återstående mandattid.

10 §

Föräldraråd skall

1) upprätthålla och främja samarbetet mellan skola och hem;

2) följa med skolans verksamhet;

3) för elevernas vårdnadshavare ordna informations- och rådplägningsmöten som berör skolarbetet;

4) inom sig utse en medlem som deltar i beviljandet av nedsättning av och befrielse från terminsavgifterna;

5) årligen förrätta inspektion av skolans byggnader och lösöre;

6) framlägga förslag och avge yttranden i angelägenheter som berör skolan och dess verksamhet; samt

7) utföra de övriga uppgifter som enligt stadganden och bestämmelser eller på grund av sakens natur ankommer på föräldrarådet.

Då föräldrarådet finner att skäl till anmärkning föreligger, skall det enligt prövning underrätta upprätthållaren av skolan, direktionen eller rektor om saken och, såvida rättelse inte kommer till stånd, bringa saken jämte eget yttrande till den myndighets kännedom som övervakar skolan. Föräldrarådet har rätt att av skolans rektor erhålla de upplysningar som i vart fall är erforderliga samt att för behandling av visst ärende få handlingarna i saken till påseende.

3 kap.

Reglemente

11 §

Privat gymnasium har ett av länsstyrelsen fastställt reglemente, i vilket skall ingå bestämmelser om

1) gymnasiets namn och förläggningsort;

2) gymnasiets förläggningskommun och undervisningsspråk;

3) lärarnas och den övriga personalens rättigheter och skyldigheter;

4) sättet för bestämmandet av terminsavgiftens storlek och uppbörden av den;

5) grunderna för nedsättning av och befrielse från terminsavgifterna; samt

6) hur med gymnasiets egendom skall förfaras, om skolans verksamhet upphör.

Reglementet kan även innehålla av skolstyrelsen, länsstyrelsen och skolans direktion nödigbefunna direktiv som kompletterar gällande stadganden och bestämmelser i andra frågor rörande skolan.

Skola som ersätter grundskolan har på motsvarande sätt ett reglemente, som innehåller bestämmelser om de i 1 mom. 1, 3 och 6 punkten avsedda angelägenheterna.

Ovan i 1 mom. 2 punkten nämnda uppgifter skall intas i reglementet i den form som statsrådet vid inrättandet av gymnasiet eller på anhållan har fastställt.

12 §

Om underställande av privat skolas reglemente för fastställelse och fastställelsen av reglementet gäller i tillämpliga delar vad som i 28 § gymnasieförordningen är stadgat om läroplan.

4 kap.

Rektor, lärare och övrig personal

13 §

Vid privat skola kan finnas en rektorsbefattning och lärarbefattningar och vid privat gymnasium dessutom en rektorsbefattning och lärarbefattningar vid kvällslinje. Innehavare av rektors- eller lärarbefattning tilldelas stadfästelsebrev.

Lärarbefattningarna vid skola som ersätter grundskolan är befattningar såsom lektor, ämneslärare, studiehandledare, klasslärare och speciallärare. Lärarbefattningarna vid privat gymnasium är befattningar såsom äldre lektor, yngre lektor, studiehandledare och ämneslärare. Lärarbefattningarna vid privat gymnasiums kvällslinje är befattningar som lektor och studiehandledare vid kvällslinje.

Angående antalet lärarbefattningar vid skola som ersätter grundskolan och deras placering för undervisning i klasser som motsvarar lågstadiets och högstadiets årskurser samt angående de ämnen i vilka befattningshavarna skall undervisa gäller på motsvarande sätt vad som i 81―84 §§ grundskoleförordningen är stadgat.

Direktionen kan enligt föreliggande behov anställa timlärare vid privat skola.

14 §

Direktion kan inrätta befattningar vilkas innehavare handhar andra uppgifter än undervisning och anställa tillfälliga arbetstagare.

15 §

Vid privat skola kan finnas befattningar vilkas innehavare är skyldiga att handha uppgifter i annan skola, i enlighet med vad som är stadgat i lagen om gemensamma lärare (539/80).

16 §

Om kommun i fråga om skola som ersätter grundskolan eller privat gymnasium inte längre erhåller statsandel eller -understöd, förlorar stadfästelsebrevet för den privata skolans rektor och lärare sin giltighet vid utgången av det pågående läsåret.

Stadfästelsebrevet för privat skolas rektor och lärare förlorar sin giltighet även då privat gymnasium eller, i fråga om skola som ersätter grundskolan, kommunen för denna rektors- eller lärarbefattnings del inte längre erhåller statsandel eller -understöd.

Direktionen skall genom beslut konstatera att stadfästelsebrev blivit ogiltigt.

17 §

Rektors och lärares befattningar är huvudsysslor. Timlärares uppgift betraktas som vederbörandes huvudsyssla på samma grunder som beträffande timlärare vid statens läroanstalter är stadgat, bestämt eller särskilt överenskommet.

18 §

Angående rätt till avlöning under tiden för befrielse från handhavande av uppgifter för studier beslutar skolstyrelsen i enlighet med grunder som bestämts av undervisningsministeriet.

19 §

Rektor och lärare vid privat skola samt i 14 § avsedd person är berättigad till ålders-, invalid- och arbetslöshetspension av statens medel, i tillämpliga delar enligt samma grunder som gäller för den som står i tjänste- eller arbetsförhållande till staten.

20 §

Efter person som avses i 19 § utbetalas familjepension av statens medel, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som är stadgat därom beträffande den som har stått i tjänste- eller arbetsförhållande till staten.

21 §

Den pensionsgrundande lönen bestäms enligt den avlöning för vederbörande person som utgår med stöd av det funktionärskollekrivavtal för privata statsunderstödda institutioner vilket godkänts såsom grund för statsandel och med stöd av denna förordning eller enligt den avlöning som godkänns såsom pensionsgrundande för motsvarande tjänsteinnehavare vid grundskola. Ovan i 19 § avsedd person erhåller utom i de fall, varom är stadgat i lagen om statens pensioner (280/66), invalidpension även då han i enlighet med 69 § 4 mom. grundskolelagen eller 43 § 3 mom. gymnasielagen entledigas från sin befattning.

22 §

Pension och familjepension beviljas av statskontoret. Ansökan därom skall göras på blankett som fastställs av statskontoret och till densamma skall fogas av statskontoret föreskriven utredning.

5 kap.

Rätt att utge betyg

23 §

Skolstyrelsen kan på ansökan bevilja privat gymnasium rätt att utge betyg som motsvarar avgångsbetyg från kommunalt gymnasium.

Rätt att utge betyg kan beviljas antingen för viss tid eller tillsvidare.

Om beviljad rätt att utge betyg skall anteckning göras på betyg som ges åt elev.

24 §

För vinnande av rätt att tillsvidare utge betyg erfordras

1) att undervisningen är ordnad så, att i gymnasiet nås ett sådant mått av kunskaper och färdigheter som motsvarar det som nås i kommunalt gymnasium;

2) att skollokaliteterna i fråga om läge, utrymmen och skick samt även i övrigt motsvarar sitt ändamål och att gymnasiet har nödigt undervisningsmaterial;

3) att elevernas hälsovård är ordnad på ett tillfredsställande sätt;

4) att gymnasiets lärare innehar sådana kunskaper och färdigheter i sina undervisningsämnen som skolstyrelsen finner tillräckliga; samt

5) att gymnasiets verksamhet även i övrigt är ordnad i enlighet med denna förordning.

Åt gymnasium som inte uppfyller 1 mom. 2 punkten stadgade villkor kan rätt att utge betyg beviljas för viss tid på villkor som i ettvart fall skall bestämmas särskilt.

6 kap.

Tillsyn och inspektioner

25 §

Privat skola är underkastad skolstyrelsens och vederbörande länsstyrelses tillsyn och inspektion. Skolstyrelsen, länsstyrelsen och av dem förordnad inspektör skall ges i vart fall erforderliga uppgifter om skolan.

Privat skola skall tillställa statistikcentralen de statistiska uppgifterna om skolan.

26 §

Privat skolas räkenskapsår är kalenderåret. Vid bokföringen skall skolstyrelsens anvisningar iakttas. Bokföringen vid skola som ersätter grundskolan skall motsvara de fordringar som ställs av den kommun som finansierar skolans utgifter.

Av privat skolas revisorer skall en vara godkänd antingen av centralhandelskammaren eller av handelskammare eller ock vara en person som har utsetts till kommunal revisor av kommunal centralorganisation. Då länsstyrelsen finner det erforderligt, skall en revisor vara godkänd av sagda myndighet. Vid skola som ersätter grundskolan skall en revisor vara godkänd av kommunfullmäktige.

27 §

Yppar sig missförhållanden i fråga om verksamheten vid privat skola, skall länsstyrelsen ofördröjligcn vidta åtgärder för att avhjälpa dem och vid behov underrätta skolstyrelsen om saken.

28 §

Skolstyrelsen kan, efter att ha gett den privata skolan tillfälle att inom utsatt tid eller omedelbart avhjälpa ifrågavarande missförhållande, begära sådan åtgärd av vederbörande myndighet, att skolans upprätthållarc, direktion eller rektor vid vite iläggs att avhjälpa missförhållandet, eller avsätta skolans direktion och förordna fem syssloman att under viss tid med direktions befogenheter handha skolans förvaltning eller för viss tid eller för alltid återkalla den rätt att utge betyg som har beviljats skolan. Skolstyrelsen kan om si erfordras underrätta undervisningsministeriet om saken. Skolans upprätthållare skall till sysslomännen utbetala ett av skolstyrelsen fastställt arvode.

Undervisningsministeriet kan helt eller delvis indra statsunderstödet.

7 kap.

Sökande av ändring

29 §

I beslut av privat skolas direktion eller upprätthållare i ärende som i grundskola och kommunalt gymnasium ankommer på skolnämnden söks ändring genom skriftliga besvär hos skolstyrelsen. Om besvären gäller för övrigt i tillämpliga delar vad som är stadgat i gymnasieförordningen om besvär över skolnämnds beslut.

I beslut av privat skolas direktion eller upprätthållare i ärende som gäller fastställande av storleken på terminsavgift eller på avgift för särskild examen eller i 6 § 7, 8 och 12 punkten nämnt ärende får ändring inte sökas genom besvär.

I beslut av länsstyrelse söks ändring genom skriftliga besvär hos skolstyrelsen. Om besvären gäller för övrigt i tillämpliga delar vad som är stadgat i gymnasieförordningen om besvär över länsstyrelses beslut.

30 §

I beslut som skolstyrelsen har meddelat med stöd av denna förordning söks ändring genom besvär varvid gymnasieförordningens stadganden i tillämpliga delar iakttas. Då ändring i direktions eller upprätthållares beslut söks genom besvär hos skolstyrelsen, gäller om sökande av ändring i skolstyrelsens beslut vad som är stadgat om sökande av ändring i skolstyrelsens beslut angående besvär över skolnämnds beslut.

31 §

Oaktat besvär anförts får beslut gå i verkställighet i enlighet med vad som är stadgat i 112 § gymnasieförordningen.

32 §

I beslut av statsrådet och undervisningsministeriet som meddelats med stöd av denna förordning får ändring inte sökas genom besvär.

8 kap.

Särskilda stadganden

33 §

Undervisningsministeriet beviljar tillstånd att sammanslå två skolor som ersätter grundskolan samt att till annan överlåta rättighet att upprätthålla privat skola jämte rätt att utge betyg och rätt att erhålla statsunderstöd.

Förutsättningen för beviljande av tillstånd är att åtgärden är ändamålsenlig och att syftet med ändringarna inte är att uppnå ekonomisk vinst.

Undervisningsministeriet skall underrätta statistikcentralen om tillstånd som den har beviljat med stöd av denna paragraf.

34 §

Vid handläggning av privat skolas förvaltningsärenden skall iakttas vad som är stadgat i lagen om förvaltningsförfarande (598/82).

35 §

Rektor skall föra matrikel över privat skolas lärare, timlärare samt i 14 § 1 mom. avsedda personer, varvid av matrikeln utom vederbörandes examina och övriga meriter även tydligt skall framgå den tid vederbörande har varit anställd i envar tjänst eller befattning, avbrott i tjänstgöringen och handhavandet av befattningen och orsakerna därtill samt ådömda och i disciplinär väg påförda straff.

Matrikeln skall i tillämpliga delar följa formuläret för grundskolas matrikel.

36 §

Angående privat skolas arkiv är stadgat särskilt.

37 §

Ordnar upprätthållare av skola som ersätter grundskolan elevernas sociala förmåner, kan elevs Vårdnadshavare, kommunstyrelsen eller skolnämnden kräva att upprätthållarens eller skolans direktions beslut i saken skall underställas kommunstyrelsens avgörande.

38 §

Angående privat gymnasiums i 50 § gymnasielagen avsedda klasser som motsvarar grundskolan gäller, såvida ej annorlunda är stadgat, i tillämpliga delar vad som i denna förordning är stadgat om arbetstid, undervisning, elever, befattningar, befattningshavare samt tillsyn och inspektioner vid skola som ersätter grundskolan och vad som är stadgat om privat gymnasiums rätt att utge betyg.

9 kap.

Ikraftträdelsestadganden

39 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1985.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

40 §

Med stöd av tidigare stadganden beviljad rätt att utge betyg består, om skolan uppfyller de villkor som är stadgade i denna förordning.

41 §

Den som i enlighet med ikraftträdelsestadgandet i förordningen angående ändring av förordningen om privata läroverk (617/66) eller i enlighet med 4 § lagen angående införande av lagen om statens pensioner (281/66) har valt sin tidigare pensionsrätt bibehåller denna sin rätt och på hans pension tillämpas, utan hinder av vad som är stadgat i 19 §, de stadganden som var gällande då denna förordning trädde i kraft.

42 §

Utan hinder av vad som ovan i 20 § är stadgat tillämpas de stadganden som var gällande då denna förordning trädde i kraft på i 4 § lagen angående införande av lagen om statens familjepensioner (775/68) avsedda fall.

43 §

Även sådan extraordinarie lärare som tjänstgör när denna förordning träder i kraft och som saknar stadgad behörighet, behåller alltjämt sin befattning med de rättigheter och skyldigheter som enligt stadganden och bestämmelser är förenade med denna.

44 §

När denna förordning träder i kraft ombildas de ordinarie och extraordinarie lärarbefattningar vid privat läroverk som motsvarar äldre lektorstjänst till äldre lektorsbefattningar vid privat gymnasium och de ordinarie och extraordinarie lärarbefattningar vid privat läroverk som motsvarar yngre lektorstjänst antingen till lektorsbefattningar vid skola som ersätter grundskolan eller till yngre lektorsbefattningar vid privat gymnasium. Rektorsbefattning vid privat läroverk ombildas till rektorsbefattning vid skola som ersätter grundskolan eller vid privat gymnasium i enlighet med beslut som fattas av det privata läroverkets direktion.

Då lärare vid privat läroverk har fullgjort en del av sin undervisningsskyldighet på gymnasialstadiet och en del därav på det skolstadium som ersätter grundskolan, ombildas hans befattning till lärarbefattning antingen vid privat gymnasium eller vid skola som ersätter grundskolan, beroende på vid vilken skola han sannolikt kommer att ha det största antalet timmar.

Har privat läroverk haft både skolstadium som ersätter grundskolan och gymnasialstadium, ombildas andra än i 1 och 2 mom. avsedda befattningar i enlighet med beslut som fattas av det privata läroverkets direktion till befattningar antingen vid skola som ersätter grundskolan eller vid privat gymnasium.

45 §

När denna förordning träder i kraft ombildas de ordinarie och extraordinarie lärarbefattningar vid privat läroverks kvällslinje som motsvarar lektorstjänster till lektorsbefattningar vid privat gymnasiums kvällslinje. Rektorsbefattning vid privat läroverks kvällslinje ombildas till rektorsbefattning vid privat gymnasiums kvällslinje.

Då lärare vid privat läroverk har fullgjort en del av sin undervisningsskyldighet i dagskola och en del därav på kvällslinje, ombildas hans befattning till äldre eller yngre lektorsbefattning vid privat gymnasium, vars innehavare är skyldig att fullgöra en del av sin undervisningsskyldighet på samma gymnasiums kvällslinje.

46 §

Såsom i denna förordning avsett föräldraråd vid privat skola verkar det föräldraråd som har valts enligt de stadganden som var gällande då denna förordning trädde i kraft under fullmäktiges återstående mandattid.

Privat skola skall inom ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft insända ett nytt reglemente för fastställelse, såvida inte skolstyrelsen beviljar tilläggstid för uppgörande av reglementet.

Helsingfors den 12 oktober 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Kaarina Suonio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.