643/1984

Given i Helsingfors den 24 augusti 1984

Lag om ändring av 14 kap. 5 § lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut ändras 14 kap. 5 § 1 mom. lagen den 29 september 1978 om aktiebolag, sådant det lyder i lag av den 5 augusti 1983 (687/85), som följer:

14 kap.

Fusion och inlösen av aktier i dotterbolag

5 §

Inom fyra månader efter det fusionsavtalets godkännande registrerats skall bolagen hos domstolen på det överlåtande bolagets hemort eller, i fall som avses i 2 §, hos domstolen på den hemort som i bolagsordningen bestämts för det övertagande bolaget ansöka om tillstånd att verkställa fusionsavtalet, vid äventyr att fusionen annars förfaller. Till ansökan skall fogas utredning om att avtalets godkännande registrerats samt förteckning över det överlåtande bolagets kända borgenärer med angivande av deras postadresser. I övrigt skall vad som i 6 kap. 3 § 2 och 3 mom. för där nämnt fall är stadgat ha motsvarande tillämpning. Om förutsättningarna för tillstånd, då företagsinteckning föreligger, är stadgat i företagsinteckningslagen (634/84). Domstolen skall utan dröjsmål sända meddelande till registreringsmyndigheten om beslut genom vilket tillstånd beviljats eller vägrats.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Regeringens proposition 190/83
Lagutsk. bet. 3/84
Stora utsk. bet. 59/84

Helsingfors den 24 augusti 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.