637/1984

Given i Helsingfors den 24 augusti 1984

Lag om ändring av 6 § konkursstadgan

I enlighet med riksdagens beslut ändras 6 § 1 mom. e-punkten konkursstadgan, sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 februari 1923 (57/23), som följer:

6 §

Utom vad i 5 § är medgivet, äge även borgenär, som klar och ostridig fordran visar, hos rätten söka att gäldenärs egendom skall till konkurs avträdas i efterföljande fall:


e) om gäldenär inte inom åtta dagar efter erhållen uppmaning förnöjt borgenär för fordran som innehavare av företagsinteckning med stöd av 15 § 1 mom. 1 och 4 punkten företagsinteckningslagen (634/84) har rätt att omedelbart indriva,Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

På lösöreinteckning tillämpas 6 § 1 mom. e-punkten i tidigare lag så länge lösöreinteckningen enligt 38 § 3 mom. företagsinteckningslagen är i kraft.

Regeringens proposition 190/83
Lagutsk. bet. 3/84
Stora utsk. bet. 59/84

Helsingfors den 24 augusti 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.