634/1984

Given i Helsingfors den 24 augusti 1984

Företagsinteckningslag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Företagsinteckningens tillämpningsområde

1 §
Företagsinteckning

Lös egendom som tillhör i handelsregistret införd näringsidkare och som ingår i näringsverksamheten kan intecknas och pantsättas till säkerhet för fordran utan att besittningen överlåts, på det sätt som stadgas i denna lag.

2 §
Pantskuldebrev

Företagsinteckning kan fastställas till säkerhet för betalningen av kapital och ränta i skuldebrev som näringsidkare ställt till innehavaren eller till viss man eller order och för betalningen av de indrivningskostnader som anges i skuldebrevet.

3 §
Egendom som kan intecknas

Av den lösa egendom som tillhör i 1 § nämnd näringsidkare och som ingår i näringsverksamheten omfattar företagsinteckningen:

1) byggnader, konstruktioner, maskiner och inventarier samt med dem jämförbara anläggningstillgångar;

2) rätt till varumärke, rätt till firma, mönsterrätt, patenträtt och annan immaterialrätt samt hyresrätt, nyttjanderätt, lösgörningsrätt och annan särskild rätt samt annan anläggningstillgång;

3) ämnen, förnödenheter, fabrikat, varor och andra omsättningstillgångar; samt

4) kassamedel, fordringar, värdepapper och andra finansieringstillgångar. Företagsinteckning gäller inte skatteåterbäring.

4 §
Företagsintecknings förhållande till säkerheter av annat slag

Företagsinteckning omfattar inte egendom i vilken inteckning kan fastställas enligt annan lag. Företagsinteckning omfattar dock egendom i vilken inteckning kan fastställas enligt lagen om inteckning i bil (810/72). Har inteckning fastställts i sådan egendom innan företagsinteckning fastställs, omfattar företagsinteckningen det pris som erhålls för den med stöd av lagen om inteckning i bil intecknade egendomen, till den del det inte används till betalning av den skuld som ligger till grund för inteckningen i bil.

Får ägare till byggnad eller annan egendom som är föremål för företagsinteckning äganderätt till den fastighet där den intecknade egendomen är belägen, är företagsinteckningen gällande i fråga om den egendom som företagsinteckningen omfattar, även om egendomen bör anses höra till fastigheten och företagsinteckningen medför förmånsrätt till betalning ur egendomens värde framför inteckningar som tidigare fastställts i fastigheten. Företagsinteckning förblir i kraft och medför förmånsrätt till betalning även om avtal om fastighetens nyttjande mellan ägare till den egendom, som omfattas av företagsinteckningen, och fastighetsägaren ändras så att inteckning med stöd av stadgandena om inteckning i fast egendom kan fastställas i nyttjanderätten och byggnaderna. Om ägare till sådan egendom som omfattas av företagsinteckningen överlåter egendomen till fastighetsägaren, gäller i fråga om företagsinteckningens fortbestånd i tillämpliga delar vad som stadgas i 10 § 1 och 2 mom.

Egendom som omfattas av företagsinteckning får inte upplåtas som pant på annat sätt än enligt stadgandena i denna lag, och en sådan pantsättning binder inte inteckningshavaren. Vad som ovan sagts gäller likväl inte värdepapper och fordringar.

5 §
Indindualisering av intecknad egendom

Företagsinteckning omfattar all den egendom näringsidkaren äger när inteckningen fastställs och den inteckningsbara egendom han senare förvärvar.

Företagsinteckning kan även fastställas begränsad så att den omfattar endast sådan inteckningsbar egendom som hör till en viss del av näringidkarens verksamhet eller till näringsverksamhet som utövas i ett eller flera län eller en eller flera kommuner.

Företagsinteckning får inte fastställas så att den i fråga om begränsningsgrunden avviker från annan inteckning som fastställts eller tidigare sökts i samma näringsidkares lösa egendom.

6 §
Förbud mot gemensam inteckning

Inteckning får inte fastställas till säkerhet för samma förbindelse i två eller flera näringsidkares egendom.

2 kap.

Företagsinteckningens rättsverkningar

7 §
Rätt på grund av företagsinteckning

Företagsinteckning medför panträtt i näringsidkarens inteckningsbara egendom. Panträtten uppkommer när det pantskuldebrev vari den förbindelse antecknats, till säkerhet för vilken företagsinteckningen fastställts, lämnats som pant för uppfyllande av en annan förbindelse, i enlighet med vad som särskilt är stadgat.

8 §
Företagsintecknings ikraftträdande samt den inbördes förmånsrätten mellan företagsinteckningar

Fastställd företagsinteckning gäller från den dag då inteckningsansökan inlämnades till registermyndigheten.

Inteckning som sökts tidigare har företräde framför inteckning som sökts senare. Inteckningar som söks samma dag medför lika rätt, om inte annat på grundval av ansökan har bestämts då inteckningen fastställdes.

9 §
Överlåtelse av intecknad egendom

Utan hinder av företagsinteckning får intecknad egendom överlåtas och användas på det sätt som regelmässigt varuutbyte i näringsverksamheten eller nödvändig förnyelse av egendomen eller annan normal affärsverksamhet förutsätter.

Den panträtt företagsinteckningen medför i egendom upphör då egendomen överlåts. Var den till vilken egendomen överläts i god tro vid åtkomsten, upphör panträtten även om överlåtelsen skett i strid med stadgandet i 1 mom.

10 §
Överlåtelse av företag

Överlåter näringsidkaren företaget jämte all den egendom som hör till den näringsverksamhet i vilken företagsinteckning fastställts, består företagsinteckningen och ger företräde till betalning ur det överlåtna företagets egendom framför fordran till säkerhet för vilken förvärvaren har tagit inteckning eller medgivit att inteckning fastställs i den förvärvade egendomen. Detsamma gäller överlåtelse av del av företag jämte sådan därtill hörande egendom i vilken inteckning fastställts begränsad på det sätt som är stadgat i 5 § 2 mom.

Inteckningen förfaller när sex månader förflutit från det inteckningshavaren fick kännedom om överlåtelsen och senast två år efter överlåtelsen, om han inte dessförinnan söker betalning för sin fordran ur den intecknade egendomen och anmäler detta till registermyndigheten.

Vad som är stadgat i 2 mom. tillämpas inte, om förvärvaren åtar sig att svara för den intecknade fordran samt anmäler detta till inteckningshavaren och registermyndigheten inom tre månader från överlåtelsen.

11 §
Delning av företag

Vad som i 10 § är stadgat om den verkan överlåtelse av företag har på företagsinteckningens fortbestånd tillämpas också då företaget och den egendom som omfattas av företagsinteckningen, i samband med skifte av öppet bolag eller kommanditbolag eller vid arvskifte efter enskild näringsidkare eller vid avvittring, övergår till någon av delägarna i bolaget eller i dödsboet, till testamentstagare eller till näringsidkarens make för fortsättande av näringsverksamheten. Detsamma gäller skifte av företaget mellan delägarna eller mellan makar för fortsättande av näringsverksamheten.

Sker skifte eller avvittring som avses i 1 mom. för att avsluta näringsverksamheten, förblir inteckningen i kraft. Inteckningshavaren skall likväl för att bevara sin rätt iaktta vad som är stadgat i 10 § 2 mom.

12 §
Förändringar som gäller näringsidkare

Ändring av näringsidkarens bolagsform inverkar inte på företagsinteckningens giltighet och den förmånsrätt inteckningen medför. Detsamma gäller om enskild näringsidkares firma ändras till bolagsfirma.

Domstol får inte ge tillstånd till verkställighet av fusionsavtal, om företagsinteckning fastställts i fler än ett av de fusionerade samfundens egendom, förrän domstolen har företetts avtal mellan inteckningshavarna om hur inteckningarna skall ordnas.

Avlider näringsidkare i vars egendom företagsinteckning har fastställts, gäller inteckningen den inteckningsbara egendom i företag som ingår i dödsboet.

13 §
Inteckningshavares rätt till försäkringsbelopp

Inteckningshavaren har samma rätt till försäkringsbelopp, som betalas för skada på den intecknade egendomen, som han hade till egendomen.

Betalas beloppet i fall som avses i 15 § 1 mom. 2 punkten, får gäldenären lyfta den endast med inteckningshavarens samtycke.

14 §
Företagsinteckning vid utmätning och konkurs

Vid utmätning och konkurs har inteckningshavaren rätt att ur den egendom företagsinteckningen omfattar få betalning för sin fordran enligt den förmånsrättsordning som är särskilt stadgad i lag.

Inteckningshavaren har inte förmånsrätt till betalning ur egendom som innan företagsinteckningen söktes har utmätts eller avträtts till konkurs.

Utmäts intecknad egendom för annan gäld, får inteckningshavaren på det sätt som stadgas i utsökningslagen kräva betalning ur egendomens försäljningspris eller ur medel som vid utmätning på annat sätt inflyter av egendomen, även om hans fordran inte har förfallit till betalning. Rätt till betalning föreligger dock inte, om den återstående intecknade egendomen uppenbarligen räcker till som full säkerhet för företagsinteckningshavaren.

15 §
Borgenärs rätt till omedelbar betalning

Borgenär har rätt att söka betalning ur den intecknade egendomen, fastän fordran inte har förfallit,

1) om företaget eller en sådan del av företaget i vars egendom företagsinteckning har fastställts skiftas, upphör med sin verksamhet eller överlåts eller uthyrs till annan, eller om egendom överlåts i strid med stadgandet i 9 § 1 mom.;

2) om all egendom som omfattas av företagsinteckning eller största delen därav förstörs genom eldsvåda eller annan därmed jämförbar händelse;

3) om gäldenären vägrar att på borgenärens begäran ge i 34 § nämnda upplysningar; eller

4) om den intecknade egendomen vansköts eller om den har minskat och inteckningshavarens säkerhet på grund härav avsevärt har nedgått i värde.

Rätten att framställa yrkande som avses i 1 mom. upphör, om inte borgenären inom tre månader från det han fått kännedom om en i 1 mom. nämnd omständighet söker betalning av gäldenären. När yrkandet baserar sig på att företaget eller en del av företaget överlåtits eller delats eller att verksamheten helt eller delvis avslutats, skall yrkandet framställas inom den tid som är stadgad i 10 § 2 mom., vid äventyr av att rätten annars går förlorad.

3 kap.

Inteckningsförfarandet och företagsinteckningsregistret

16 §
Registermyndighet

Företagsinteckningar handläggs av patent- och registerstyrelsen (registermyndigheten).

Över företagsinteckningar för registermyndigheten ett företagsinteckningsregister som är gemensamt för hela landet.

17 §
Ansökan om företagsinteckning

Företagsinteckning söks hos registermyndigheten. Företagsinteckning kan sökas av näringsidkaren eller borgenären.

Ansökan skall göras på blankett enligt formulär som fastställts av registermyndigheten. Till ansökan skall fogas pantskuldebrev som upprättats enligt formulär som fastställts av registermyndigheten. Söker borgenären inteckning, skall näringsidkarens inteckningsmedgivande framgå av skuldebrevet.

Avser ansökan att inteckning skall fastställas med sådan begränsning som är stadgad i 5 § 2 mom. skall, på det sätt som närmare stadgas genom förordning, i ansökningen ges de upplysningar som behövs för att den intecknade egendomen skall kunna individualiseras.

18 §
Avgörande av företagsinteckningsärende

Företagsinteckning fastställs genom att anteckning om avgörandet i saken görs i företagsinteckningsregistret. Registermyndigheten skall teckna bevis om inteckningen på skuldebrevet.

Vad som är stadgat i 1 mom. gäller också dödande och utvidgning av företagsinteckning samt sammanföring av företagsinteckningar.

Då ansökan i ärende som gäller företagsinteckning avslås, inte upptas till prövning eller konstateras ha förfallit, skall registermyndigheten ge särskilt beslut i saken. Till beslutet skall fogas besvärsundervisning.

19 §
Uppskov med behandlingen av ansökan

Är ansökan bristfällig eller finner registermyndigheten annat hinder föreligga för att fastställa inteckningen och skall ansökningen inte genast avslås eller lämnas utan prövning, skall sökanden föreläggas att inom utsatt tid avge utlåtande eller komplettera eller rätta sin ansökan, vid äventyr att denna annars anses ha förfallit. I beslut som innehåller föreläggande får ändring inte sökas särskilt.

20 §
Utvidgning av inteckning

Företagsinteckning som har fastställts med begränsning enligt 5 § 2 mom. kan på ansökan av näringsidkaren utvidgas till att omfatta egendom som avses i 5 § 1 mom., om inteckningshavaren samtyckt därtill.

Efter utvidgningen bestäms inteckningens förmånsrätt enligt dagen för inteckningsansökan.

21 §
Sammanföring av inteckningar

Företagsinteckningar, som omfattar samma näringsidkares hela lösa egendom eller som fastställts i samma del av företaget eller i lös egendom som hör till näringsverksamhet som bedrivs inom samma bestämda område, kan på ansökan av näringsidkaren och med samtycke av inteckningshavarna sammanföras till en inteckning, såvida inteckningarna har lika rätt eller de i fråga om förmånsrätt följer omedelbart på varandra. Sådan inteckning har samma förmånsrätt som den av de sammanförda inteckningarna som hade sämsta rätt.

22 §
Intecknings giltighet

Företagsinteckning gäller utan förnyande tills den dödas. På pantskuldebrev tillämpas inte stadgandena om preskription av fordran i förordningen den 9 november 1868 om preskription i fordringsmål och om offentlig stämning på borgenärer.

Om avförande av företagsinteckning från registret stadgas i 27 §.

23 §
Dödande av inteckning

På ansökan av gäldenären eller på ansökan av borgenären och med gäldenärens medgivande kan företagsinteckning helt eller delvis dödas.

Vid ansökan om dödande skall skuldebrevet i original uppvisas för registermyndigheten.

24 §
Ändring av inteckningars inbördes förmånsrätt

Företagsinteckningars inbördes förmånsrätt kan ändras, om de inteckningshavare vilkas ställning försvagas genom ändringen, har samtyckt därtill.

Då företagsinteckningars förmånsrätt ändras, skall i tillämpliga delar iakttas vad som är stadgat om dödande av inteckning.

25 §
Anteckningar i företagsinteckningsregistret

I företagsinteckningsregistret antecknas

1) näringsidkarens namn, dagen då pantskuldebrevet utfärdades, kapitalet och räntan samt uppgift om den till vilken skuldebrevet utfärdats;

2) dagen då inteckning sökts och sökanden;

3) fastställande, utvidgning och dödande av inteckning, sammanföring av inteckningar samt ändring av förmånsrättsordningen;

4) utmätning, kvarstad eller försäljnings- och skingringsförbud som gäller intecknad egendom, ansökan om och avträdande av näringsidkarens egendom till konkurs samt avslutande av bolagets verksamhet;

5) uppgifter om sådant i 18 § 3 mom. nämnt beslut i vilket ändring har sökts; samt

6) registermyndigheten meddelad uppgift om pantskuldebrevs innehavare och om dennes adress.

I företagsinteckningsregistret kan även antecknas andra uppgifter, enligt vad som stadgas genom förordning.

26 §
Rättelse av felaktigt avgörande och oriktig registeranteckning

På rättelse av felaktigt avgörande i företagsinteckningsärende samt av oriktig uppgift i företagsinteckningsregistret tillämpas stadgandena i lagen om förvaltningsförfarande (598/82).

27 §
Avförande av företagsinteckning ur registret

Företagsinteckning avförs ur registret på anmälan sedan näringsidkaren upphört med sin verksamhet på grund av konkurs eller likvidationsförfarande.

Registermyndigheten kan avföra företagsinteckning ur registret, såvida anteckningarna om den näringsidkare, i vars egendom företagsinteckningen har fastställts, avförs ur handelsregistret på det sätt som avses i 24 § handelsregisterlagen (129/79). Innan inteckningen av nämnd orsak avförs ur registret skall registermyndigheten bereda kända inteckningshavare tillfälle att bli hörda.

4 kap.

Sökande av ändring

28 §
Besvär över registermyndighetens beslut

Över registermyndighetens beslut i ärende som avses i denna lag kan part anföra besvär hos Helsingfors hovrätt.

29 §
Missnöjesanmälan

Den som söker ändring skall vid äventyr av att han annars förlorar sin talan anmäla missnöje med beslutet senast sjunde dagen efter den dag då beslutet delgavs honom. Missnöje skall anmälas till registermyndigheten. Om godkännande av missnöjesanmälan beslutar hos registermyndigheten den som avgjort inteckningsärendet eller en ställföreträdare för honom.

30 §
Anförande av besvär

Tiden för anförande av besvär är 30 dagar från den dag då beslutet delgavs ändringssökanden. Senast den dag då besvärstiden utgår skall ändringssökanden vid äventyr att han annars förlorar sin talan tillställa registermyndigheten sin besvärsskrift.

31 §
Tillämpning av stadganden i rättegångsbalken

På sökande av ändring tillämpas, utöver vad som är stadgat i denna lag, i tillämpliga delar vad som är stadgat i 25 kap. rättegångsbalken. Vad som i nämnda kapitel sägs om underrätt eller dess kansli gäller vid tillämpningen av denna lag registermyndigheten.

32 §
Sökande av ändring i hovrätts utslag

Ändring i hovrättens utslag i ärende som avses i denna lag söks hos högsta domstolen på det sätt som är stadgat i 30 kap. rättegångsbalken.

33 §
Besvärsärendes brådskande natur

Besvärsärenden som gäller företagsinteckning skall behandlas i brådskande ordning.

5 kap.

Särskilda stadganden

34 §
Näringsidkares upplysningsskyldighet

Näringsidkare i vars egendom företagsinteckning har fastställts är skyldig att utan dröjsmål underrätta inteckningshavaren om att företaget upphör, skiftas, överlåts eller uthyrs samt om en i 15 § 1 mom. 2 punkten nämnd händelse som drabbat egendomen. Han skall även på begäran av inteckningshavaren ge denne andra upplysningar om den intecknade egendomen vilka behövs för att kunna konstatera säkerhetens värde.

35 §
Uppgifter och bevis på grundval av företagsinteckningsregistret

Var och en har rätt att få uppgifter om anteckningarna i företagsinteckningsregistret och därtill hörande handlingar.

Genom förordning stadgas om bevis som utfärdas över företagsinteckningar.

36 §
Sändande av handlingar

I ärenden som gäller företagsinteckningar tillämpas lagen om översändande av handlingar (74/54).

37 §
Stadgande om bemyndigande

Närmare stadganden om inteckningsförfarandet och företagsinteckningsregistret samt andra stadganden som behövs för verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag påkallar kan vidtas innan lagen träder i kraft.

38 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Genom denna lag upphävs lagen den 17 februari 1923 om lösöreinteckning (55/23) jämte senare ändringar samt lagen den 17 december 1948 om elektricitetsverksfastigheter (936/48). I ärende som anhängiggjorts innan denna lag träder i kraft tillämpas tidigare lag,

Lösöreinteckning som fastställts enligt lagen om lösöreinteckning upphör att gälla sedan fem år förflutit från det denna lag trätt i kraft. Så längre lösöreinteckning gäller i enlighet med vad som stadgas i detta moment, tillämpas på den de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft, och lösöreinteckningen medför under denna tid förmånsrätt framför företagsinteckning som fastställts enligt denna lag. Vad som i annan lag är stadgat om lösöreinteckning gäller sedan denna lag trätt i kraft företagsinteckning,

Registrering av fastighet såsom elektricitetsverksfastighet enligt lagen om elektricitetsverksfastigheter samt registrering av tillbehör gäller fem år räknat från det denna lag träder i kraft. Inteckning som fastställts i elektricitetsverksfastighet omfattar efter detta den fastighet som tidigare registrerats såsom elektricitetsverksfastighet.

Regeringens proposition 190/83
Lagutsk. bet. 3/84
Stora utsk. bet. 59/84

Helsingfors den 24 augusti 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.