614/1984

Given i Helsingfors den 24 augusti 1984

Lag om ändring av lagen om konsumentombudsmannen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 20 januari 1978 om konsumentombudsmannen (40/78) en ny 11 a § som följer:

11 a §

Konsumentombudsmannens beslutanderätt kan överföras på tjänsteman vid hans byrå på det sätt som stadgas genom förordning och bestäms i den arbetsordning som skall utfärdas med stöd av förordningen.

Konsumentombudsmannen kan överta avgörandet av ärende som i enlighet med 1 mom. har ombetrotts tjänsteman som är underställd honom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 58/84
Ekonomiutsk. bet. 5/84
Stora utsk. bet. 54/84

Helsingfors den 24 augusti 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Jermu Lame

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.