583/1984

Given i Nådendal den 10 augusti 1984

Lag om ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst (404/48) en ny 33 a § som följer:

33 a §

Har arbetsgivare med anledning av kroppsskada eller sjukdom som skall ersättas med stöd av 2 § såsom förmån för sjukdomstiden, på grundval av arbets- eller läroavtal eller tjänste- eller annat offentligrättsligt tjänstgöringsförhållande till skadad eller insjuknad betalt lön, förskott eller andra prestationer för sådan tid för vilken dagpenning ges enligt denna lag, har arbetsgivaren rätt att av olycksfallsverket mot redovisning få ersättning för motsvarande tid, dock högst till det utbetalda beloppet. Har två eller flera arbetsgivare betalt ovan nämnd lön eller förmån till skadad eller insjuknad, skall arbetsgivarens ersättning delas mellan arbetsgivarna i proportion till de förmåner som de har gett för samma tid. De förmåner som ges skadad eller insjuknad för semestertid inräknas dock inte i dessa betalningar.

Arbetsgivare skall framställa yrkande på dagpenning inom två månader från den dag då den ersättningsberättigades tjänstgöringstid har upphört.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

Lagen tillämpas på skade- och sjukdomsfall som inträffar efter lagens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 54/84
Socialutsk. bet. 6/84
Stora utsk. bet. 57/84

Nådendal den 10 augusti 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.