578/1984

Given i Nådendal den 27 juli 1984

Lag om ändring av upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 45 § 3 mom. och 46 § 2 mom. upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/61), sådana de lyder i lag av den 8 juni 1984 (442/84), samt

fogas till 12 § ett nytt 2 mom. som följer:

12 §

Angående rätt för Finlands filmarkiv att framställa exemplar av verk, som ingår i inhemsk film som offentligen förevisats i Finland och i därtill hörande reklam- och annat informationsmaterial, gäller vad som är stadgat i filmarkiveringslagen (576/84).

45 §

Beträffande upptagning, utsändning och överföring som avses i denna paragraf skall på motsvarande sätt tillämpas vad som är stadgat i 3 §, 11 § 1―3 mom., 12 § 2 mom., 14 § 1 mom., 17, 20 och 21 §§, 22 § 1 mom. samt 26 a―26 h, 27―29, 41 och 42 §§.

46 §

I fråga om förfarande som enligt 1 mom. är beroende av framställarens samtycke skall på motsvarande sätt tillämpas vad som är stadgat i 11 § 1―3 mom., 12 § 2 mom., 14 § 1 mom., 17 och 21 §§, 22 § 1 mom. samt 26 a―26 h §§.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1984.

Regeringens proposition 44/83
Kulturutsk. bet. 6/84
Stora utsk. bet. 78/84

Nådendal den 27 juli 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Gustav Björkstrand

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.