552/1984

Given i Nådendal den 13 juli 1984

Förordning om ändring av förordningen om skifte

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphävs i förordningen den 28 november 1952 om skifte (407/52) 2 § 2 mom., 21, 23, 93 och 136 §§, 148 § 2 mom. och 162 §,

av dessa lagrum 93 och 136 §§ sådana de lyder i förordning av den 4 februari 1977 (138/77) samt 162 § sådan den lyder i förordning av den 10 oktober 1975 (771/75),

ändras 1 § 1 och 3 mom., 3 § 1 mom., 13 § 2 mom., 22 §, 74 § 1 mom., 87 § 1 mom., 102 § 3 mom., 106 §, 107 § 2 mom., l09, 115 och 139 §§, 144 § 4 mom., 146 § 2 och 5 mom., 147 § 2 mom., 155, 161, 163, 164, 219 och 230 §§,

av dessa lagrum 1 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i förordning av den 19 maj 1972 (399/72), 74 § 1 mom., 144 § 4 mom., 155 och 164 §§ sådana de lyder i förordning av den 4 februari 1977 (138/77), 102 § 3 mom., 115 § samt 146 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i förordning av den 14 december 1979 (911/79), 161 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 10 oktober 1975 (771/75), 163 § sådan den lyder i förordning av den 9 juli 1982 (513/82) samt 230 § sådan den lyder i förordning av den 19 maj 1972 (399/72) och delvis ändrad genom förordning av den 10 oktober 1975 (771/75), samt

fogas till förordningen en ny l09 a §, till 140 §, sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 17 maj 1963 (236/63) och förordning av den 14 december 1979 (911/79), ett nytt 3 mom., till 146 §, sådan den lyder i förordning av den 4 februari 1977 (138/77) och delvis ändrad genom förordning av den 14 december 1979 (911/79), ett nytt 4 mom., till förordningen en ny 148 a, 165 och 165 a §§, av dessa lagrum 165 § i stället för den 165 § som upphävdes genom förordning av den 4 februari 1977 (138/77), till 195 § ett nytt 2 mom., samt till förordningen en ny 211 § i stället för den 211 § som upphävdes genom förordning av den 19 maj 1972 (399/72), som följer:

1 §

Förordnande till lantmäteriförrättning, som avses i lagen om skifte, skall ansökas hos lantmäteribyrån. I ansökan, som skall göras skriftligen, skall uppges vilka fastigheter eller områden förrättningen är avsedd att beröra samt sökandens postadress och postadresserna till andra sakägare i den mån han äger kännedom om dem.

Till ansökan skall fogas utredning om att sökanden är berättigad att begära förrättning, samt om sökanden inte är fastighetsägare, proprieborgensförbindelse till säkerhet för förrättningskostnaderna. Då styckning söks, skall säkerhet likväl inte fordras.


Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat kan ansökan om förordnande till av styckning eller överföring av outbrutet område från sådan lägenhet, beträffande vilken styckningsförrättning redan är anhängig, vid denna förrättning lämnas till förrättningsingenjören.

3 §

När den till vilken outbrutet område av lägenhet överlåtits söker avskiljande av området genom styckning eller överföring av detsamma till en honom tillhörig lägenhet, skall han förete utredning om överlåtarens äganderätt och sitt eget fång. Är det fråga om överföring av ett outbrutet område, skall sökanden också förete utredning om sin äganderätt till den lägenhet, till vilken området är avsett att överföras.


13 §

I protokollet skall likaså antecknas till vilka kallelsebrev, som avses i 70 § lagen om skifte, utgått och när de såsom rekommenderade brev inlämnats till postbefordran.


22 §

I kallelsebrev och kungörelse, som avses i 70 § lagen om skifte, skall uppges tiden och platsen för förrättningens inledande, förrättningens ändamål samt förrättningsområdet, individualiserat på lämpligt sätt. De som har kallats till förrättningen skall uppmanas att medföra utredning om sin äganderätt och sina andra rättigheter till de fastigheter som förrättningen berör.

74 §

I delningsboken skall före repartitionen uppges arealerna och graderingsvärdena för alla ägor på det område som skall skiftas samt beskrivas sådana servitut, som förutsätter ägor, vilkas graderingsvärde skall repartiseras mellan sakägarna på det sätt som avses i 119 § lagen om skifte.


87 §

I likviden över förrättningskostnader skall upptagas kostnader avsedda i 263 § 1 mom. lagen om skifte.


102 §

Karta skall upprättas över hela lägenheten, om ägaren till den överlåtande eller den mottagande lägenheten yrkar härpå eller om förrättningsingenjören anser det erforderligt med tanke på upprätthållandet av fastighetssystemet.


106 §

Har sakägarna överenskommit om att ett outbrutet område, som avskiljs eller överförs från en lägenhet, medför andel i sagda lägenhets eget, till gränserna bestämda vattenområde, skall vattenområdet avskiljas till samfällt område för de lägenheter som skall bildas.

För fastställande av andelstal och mantal skall för den överlåtande lägenhetens andel i samfällt vattenområde eller annat samfällt område bestämmas graderingsvärde, utom då det outbrutna område som skall avskiljas eller överföras medför en enligt andelstalet beräknad andel i dylikt samfällt område.

107 §

Överenskommer sakägarna om att ett outbrutet område, som avskiljs eller överförs från lägenhet, medför andel i de i 191 § 1 mom. lagen om skifte avsedda förmånerna enligt annan grund än vad i överlåtelsehandlingen är nämnt, skall vad i 110 § stadgas lända till efterrättelse.

109 §

Då område genom styckning från två eller flera lägenheter, som är av olika natur avskiljs till en lägenhet, bildas av området ett nytt hemmansnummer av skattenatur.

Avskiljs från staten eller församling tillhörig lägenhet av krononatur ett eller flera outbrutna områden genom styckning för andra än lägenhetens ägares räkning, skall av det outbrutna området eller de outbrutna områdena bildas ett hemmansnummer av skattenatur. Överförs från dylik lägenhet ett outbrutet område till en lägenhet av skattenatur, skall av det outbrutna området och den mottagande lägenheten bildas ett nytt hemmansnummer av skattenatur.

Avskiljs genom styckning outbrutet område från lägenheter, som har olika hemmansnummer, eller från samfällt område, som hör till dylika lägenheter, skall av det outbrutna området bildas ett nytt hemmansnummer av skattenatur. Då styckning verkställs genom överföring av ett outbrutet område från en eller flera lägenheter eller från flera lägenheter samfällt tillhörigt område och någon av de överlåtande lägenheterna har annat hemmansnummer än den mottagande lägenheten, bildas av det outbrutna området och den mottagande lägenheten likaså ett nytt hemmansnummer av skattenatur.

109 a §

Styckas outbrutet område från lägenheter, som är belägna i skilda byar, skall det hemman som bildas räknas höra till den by där det med tanke på regionalt enhetlig och även i övrigt ändamålsenlig byindelning anses lämpa sig bäst. Är det fråga om överföring av ett outbrutet område från en lägenhet eller från ett område, som tillhör flera lägenheter samfällt, till en lägenhet i annan by, anses det hemman som skall bildas av det outbrutna området och den mottagande lägenheten höra till den by där den mottagande lägenheten är belägen.

115 §

Sedan styckning blivit införd i jordregistret skall lantmäterikontoret tillställa ägaren till varje vid styckningen bildad lägenhet ett utdrag om lägenheten ur styckningsinstrumentet. Ägaren till den lägenhet, från vilken det outbrutna området avskilts genom styckning eller överförts, skall likväl tillställas en kopia av hela styckningsinstrumentet.

139 §

Vid förrättning i enlighet med 240 § lagen om skifte kan exproriationsenheter eller delar av dem, vilka hör till samma kommun, göras till en lägenhet eller fogas till tidigare förefintlig lägenhet i samma kommun.

Gäller i 1 mom. avsett bildande av lägenhet expropriationsenheter eller delar av dem, som hör till skilda byar eller om sagda enheter eller delar av dem hör till någon annan by än den lägenhet som de är avsedda att fogas till, iakttagas vid bildande av lägenhet och fogande till lägenhet i tillämpliga delar vad i l09 § 3 mom. och l09 a § är stadgat.

140 §

Vid fogande av staten tillhörigt outbrutet område till statens skogsmark ändras inte den överlåtande lägenhetens andelstal eller mantal.

144 §

Vad ovan i denna paragraf är stadgat om samfälld skog gäller i tillämpliga delar även andra samfällda områden.

146 §

Ovan i 7 punkten avsedda ägoarealer kan på basen av lantmäteriförrättning antecknas i jordregistret skiftesvis och enligt markanvändningsslag. Anteckningar om nämnda ägoarealer kan hållas tidsenliga även på basen av annan utredning.

Det som i 1 och 2 mom. är stadgat om lägenhet gäller i tillämpliga delar även andra i 284 § 1 mom. lagen om skifte avsedda fastigheter samt sådana registerenheter som avses i 2 och 3 mom. i nämnda paragraf. Av jordregisteranteckning om allmän väg skall framgå huruvida registerenheten omfattar områden, som någon besitter antingen med äganderätt eller nyttjanderätt eller på bägge sätten.

Lantmäteristyrelsen förordnar i vilken ordning fastigheter och andra registerenheter, som avses i 284 § lagen om skifte, införs i jordregistret.

147 §

Finns i lantmäterikontorets arkiv inte karta över i 1 mom. avsedd lägenhet och sådana handlingar, av vilka lägenhetens belägenhet och areal med säkerhet kan fastslås, skall lantmäterikontoret förordna någon tjänsteman vid lantmäterikontoret eller lantmäteribyrån att verkställa undersökning i terrängen, varvid lägenhetens ägor vid behov mäts. Undersökningen bekostas av statsmedel.


148 §

Då vid förrättning inlöst område införs i jordregistret såsom expropriarionsenhet skall den tilldelas eget registernummer. Omfattar en expropriationsenhet, som skall registreras, områden av lägenheter med olika hemmansnummer eller av område, som samfällt tillhör dylika lägenheter, skall registernumret givas från det hemmansnummer, för vars område expropriarionsenheten med tanke på sitt läge bäst lämpar sig. Registernumret på den lägenhet, från vilken det inlösta området har avskilts, förblir oförändrat. Har vid förrättning inlöst område fogats till förefintlig expropriarionsenhet ändras inte registernumret på den överlåtande eller den mottagande fastigheten.

Då genom sammanslagning bildad expropriationsenhet, som avses i 340 f § 1 mom. lagen om skifte, införs i jordregistret skall vid tilldelningen av nytt registernummer i tillämpliga delar iakttas det som därom är stadgat i 1 mom. Detsamma gäller i fråga om i 340 f § 2 mom. lagen om skifte avsett fogande av lägenhet till förefintlig expropriationsenhet.

Då sådant införlivande av lägenhet som avses i 340 d § 1 mom. lagen om skifte eller sådant införlivande av outbrutet område med statens skogsmark som avses i 3 mom. i nämnda paragraf införs i jordregistret, ändras inte det förefintliga registernumret på statens skogsmark. Har statens skogsmark inte förefintligt registernummer, skall den tilldelas registernummer.

Då inlösning, sammanslagning eller fogande, som avses ovan i denna paragraf, gäller en hel fastighet, skall denna i samband med registreringen av den nya fastigheten avföras från jordregistret.

155 §

Med områden för kyrkor och begravningsplatser, samt övriga för allmänna behov avskilda områden, som är nämnda i 284 § 1 mom. 4 punkten lagen om skifte, avses för dessa ändamål före den 1 januari 1917 lämnade eller avskilda områden.

161 §

Angående sådan förrättning för rättande av fel, som avses i 286 § 1 mom. lagen om skifte, skall ansökan skriftligen göras hos lantmäterikontoret. I ansökan skall redogöras för det fel vars rättande påyrkas och därtill skall fogas en utredning om sökandens äganderätt till den lägenhet som ansökningen om rättelse gäller.

163 §

Lammäteristyrelsens beslut om ändring av byindelning eller av bys namn skall delges vederbörande kommun.

Lantmäterikontorets beslut om ändring av hemmansnummer eller registernummer eller om ändring av lägenhets natur eller namn skall delges vederbörande fastighetsägare på det sätt varom är stadgat i lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66). Har besvär anförts över lantmäterikontorets beslut om ändring av lägenhets natur eller namn skall lantmäteristyrelsens beslut i saken delges den berörda fastighetens ägare.

164 §

Till ansökan om ändring av lägenhets natur eller namn skall fogas utredning om sökandens äganderätt till lägenheten.

165 §

I 340 d § 1 mom. lagen om skifte avsedd ansökan görs av den statliga myndighet som besitter statens skogsmark. Ansökan skall göras skriftligen och därtill skall fogas utredning om statens äganderätt till lägenheten jämte gravationsbevis.

I 340 f § 1 mom. lagen om skifte avsedd sammanslagning utförs på ansökan av expropriationsenheternas ägare eller, om ägaren är staten, görs ansökan av den statliga myndighet som besitter expropriationsenheterna. Ansökan skall göras skriftligen och därtill skall fogas utredning om att de expropriationsenheter som skall sammanslås tillhör samma ägare och att de har samma användningsändamål. Lantmäterikontoret kan även utan ansökan utföra sammanslagning, om ägaren till de expropriationsenheter som skall sammanslås eller ovan avsedd myndighet ger sitt skriftliga samtycke därtill och samtidigt företer utredning om att de expropriationsenheter som skall sammanslås har samma användningsändamål .

I 340 f § 2 mom., lagen om skifte avsett fogande av lägenhet till expropriationsenhet utförs på ansökan av den som äger den aktuella lägenheten och expropriationsenheten. Om lägenheten och expropriationsenheten tillhör staten, görs ansökan av den myndighet som besitter lägenheten och expropriationsenheten. Ansökan skall göras skriftligen och därtill skall fogas utredning om att lägenheten och expropriationsenheten tillhör samma ägare och att de har samma användningsändamål. Till ansökan skall även fogas gravationsbevis.

165 a §

Vid sammanslagning av expropriationsenheter i skilda byar skall i tillämpliga delar iakttas vad i 109 a § är stadgat.

Råder ovisshet om, huruvida lägenhet som avses i 340 d § 1 mom. eller 340 f § 2 mom. lagen om skifte har andel i samfällt område, skall på lantmäterikontorets förordnande verkställas i 231 b § lagen om skifte avsedd skifteskomplettering, där saken utreds. Förrättningskostnaderna skall slutligt bestridas med statens medel.

De beslut som lantmäterikontoret har fattat med stöd av 340 d § 1 mom. och 340 f § lagen om skifte delges ägarna av vederbörande fastigheter genom jordregisterutdrag.

195 §

Vad i 1 mom. är sagt om hur jorddomstols utslag tillställs sakägare, gäller i tillämpliga delar även jordrättsdomarens utslag.

211 §

Lantmäteristyrelsen förordnar, såvida i denna förordning inte är annorlunda stadgat, när kostnader, som avses i 231 a eller 231 b §§ lagen om skifte, antingen delvis eller slutligt betalas med statens medel.

219 §

Förrättningskostnader som avses i 263 § 1 mom. lagen om skifte betalas i fråga om staten tillhörig fastighet av staten. Likvidersättning, som har påförts dylik fastighet, erläggs av den myndighet som besitter fastigheten. Likvidersättning, som tillkommer fastigheten, erläggs likaså till samma myndighet.

230 §

Vid sådan lantmäteriförrättning eller sådant uppdrag, vars utförande enligt annan lagstiftning än skifteslagstiftningen hör eller som på grund av uppdragets an kan anses ankomma på lantmäteribyrån, iakttagas, såframt därom inte är annorlunda stadgat, i tillämpliga delar stadgandena om styckning, med undantag av vad som gäller ändringssökande.

Angående anhängiggörande av förrättning eller uppdrag, som avses ovan i 1 mom., och angående förordnande om dess verkställande gäller i tillämpliga delar vad i 1 kap. är stadgat.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1984.

Nådendal den 13 juli 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ahti Pekkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.