442/1984

Given i Helsingfors den 8 juni 1984

Lag om ändring av lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 62 § 3 mom. lagen den 8 juli 1961 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (404/61),

ändras lagens rubrik samt 17 §, 45 § 3 mom., 46 § 2 mom., 48 § 3 mom., 54, 55, 56 och 57 §§ samt 62 § 1 mom.,

av nämnda lagrum 45 § 3 mom., 46 § 2 mom. och 48 § 3 mom. sådana de lyder i lag av den 19 december 1980 (897/80) samt 34 § sådan den lyder i lag av den 31 juli 1974 (648/74) och nämnda lag av den 19 december 1980, samt

fogas till lagen ett nytt 2 a kap. samt nya 56 a och 56 b §§ som följer:

Upphovsrättslag

2 kap.

Inskränkningar i upphovsrätten

17 §

Har organisation som företräder ett flertal finska upphovsmän på ett visst område beviljat tillstånd att på överenskomna villkor genom ljud- eller bildupptagning framställa exemplar av offentliggjort verk som ingår i radio- eller televisionsutsändning, för nyttjande i undervisningsverksamhet eller vid vetenskaplig forskning, får den som erhållit sådant tillstånd på motsvarande villkor framställa exemplar även av ett till samma an hänförligt i utsändning ingående verk vars upphovsman inte företräds av organisationen. Vad som är stadgat illa § 2 och 3 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas på sådan organisation som avses i detta moment och på där åsyftad upphovsman till verk som ingår i utsändning.

I undervisningsverksamhet får genom direkt upptagning av ljud eller bild för tillfälligt bruk i denna verksamhet framställas exemplar av offentliggjort verk som framförs av lärare eller elev. Sålunda framställt exemplar får ej utnyttjas för annat ändamål.

2 a kap.

Ersättning för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk

26 a §

Då ljud- eller bildband eller annan anordning, varpå ljud eller bild kan upptas och som ägnar sig såsom underlag för framställning för enskilt bruk av exemplar av verk som sänds i radio eller television eller föreligger såsom ljud- eller bildupptagning, för spridning till allmänheten tillverkas eller införs till landet, skall tillverkaren eller importören erlägga en på grundval av speltiden fastställd avgift för ersättningar till upphovsmännen till nämnda verk samt för ändamål som är gemensamma för upphovsmännen. Ersättningarna betalas till upphovsmännen genom förmedling av en organisation som företräder ett flertal till ersättning berättigade finska upphovsmän på ett visst område.

Undervisningsministeriet fastställer årligen avgiftens storlek efter att ha förhandlat med organisationer som företräder sådana tillverkare och importörer samt upphovsmän som avses i 1 mom. Avgiften skall fastställas till ett sådant belopp att det kan anses utgöra en skälig ersättning av exemplar av verk för enskilt bruk.

26 b §

Avgiften uppbärs av en organisation som företräder ett flertal finska upphovsmän och som undervisningsministeriet för viss tid, högst fem år, godkänt för detta uppdrag. En förutsättning för godkännande är att organisationen förbinder sig att enligt en av undervisningsministeriet godkänd dispositionsplan använda en årligen mellan ministeriet och organisationen överenskommen del av avgiftens avkastning för ändamål som är gemensamma för upphovsmännen.

26 c §

Undervisningsministeriet kan ge organisationen närmare föreskrifter om uppbörden av avgiften och om handhavandet av de uppburna medlen. Ministeriet övervakar att avgiften uppbärs enligt föreskrifterna och att dispositionsplanen följs. Undervisningsministeriet har rätt att av organisationen erhålla för övervakningen behövliga uppgifter.

Undervisningsministeriet kan återta godkännandet av organisationen, om denna inte iakttar föreskrifterna eller dispositionsplanen eller om den inte lämnar för övervakningen behövliga uppgifter.

26 d §

Organisationen har rätt att, utan hinder av tullagens (573/78) stadganden om tystnadsplikt, av tullmyndighet få behövliga uppgifter om enskilda importpanier.

Tillverkare eller importör av anordning skall lämna organisationen för uppbörden behövliga uppgifter angående de anordningar som han tillverkat eller infört till landet.

Den som med stöd av stadgandena i 1 eller 2 mom. har fått vetskap om annans affärstransaktioner får inte rättsstridigt utnyttja den eller yppa den för utomstående.

26 e §

Den som använder eller exponerar anordning är berättigad att av organisationen erhålla återbäring motsvarande den erlagda avgiften för anordningar som

1) utförs från Finland;

2) nyttjas för yrkesmässig upptagning av ljud eller bild;

3) nyttjas för framställning av ljud- eller bildupptagningar som är avsedda för syn- eller hörselskadade; samt för anordningar som

4) undervisningsministeriet av synnerligen viktigt skäl befriat från avgiften.

Yrkas inte återbäring bevisligen inom tre månader efter utgången av det år då rätten därtill uppkom, förfaller den.

26 f §

Kan det påvisas att användare eller exportör enligt 26 e § 1 mom. är berättigad till återbäring för alla i ett bestämt tillverknings- eller importparri ingående anordningar eller för en betydande del av dem, kan uppbörden av avgiften till denna del lämnas därhän.

26 g §

I undervisningsministeriets beslut, varigenom avgiftens storlek med stöd av 26 a § 2 mom. har fastställts, organisation med stöd av 26 b § har godkänts eller anläggning med stöd av 26 e § 1 mom. 4 punkten har befriats från avgift, får ändring inte sökas genom besvär.

26 h §

Närmare stadganden om tillämpningen av 26 a―26 g §§ utfärdas genom förordning.

5 kap.

Vissa upphovsrätten närstående rättigheter

45 §

Beträffande upptagning, utsändning och överföring som avses i denna paragraf skall på motsvarande sätt tillämpas vad som är stadgat i 3 §, 11 § 1―3 mom., 14 § 1 mom., 17, 20 och 21 §§, 22 § 1 mom. samt 26 a―26 h, 27―29, 41 och 42 §§.

46 §

I fråga om förfarande som enligt 1 mom. är beroende av framställarens samtycke skall på motsvarande sätt tillämpas vad som är stadgat i 11 § 1―3 mom., 14 § 1 mom., 17 och 21 §§, 22 § 1 mom. och 26 a―26 h §§.

48 §

I fall som avses i 1 och 2 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas vad som är stadgat i 11 § 1―3 mom., l4 § 1 mom., 20 och 21 §§ samt 22 § 1 mom.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

54 §

Fråga om ersättning som avses i 14 § 2 mom., 16 § 2 mom., 22 § 2 mom. eller 47 § 1 mom., om beviljande av tillstånd som avses i 11 a § och om villkoren för detta, när saken gäller framställning av exemplar för användning i undervisningsverksamhet, samt om beviljande av tillstånd som avses i 17 § och om villkoren för detta, när saken gäller framställning av exemplar av verk som ingår i program vilket framställts och utsänts i undervisningssyfte, skall i händelse av meningsskiljaktighet avgöras genom skiljemannaförfarande på det sätt varom stadgas genom förordning.

Parterna kan även komma överens om att saken skall avgöras av skiljemän enligt lagen om skiljemannaförfarande (46/28).

Tillstånd med stöd av denna paragraf har samma verkan som tillstånd som avses illa eller 17 §.

55 §

Statsrådet skall tillsätta ett upphovsrättsråd med uppgift att biträda undervisningsministeriet vid handläggningen av ärenden som angår upphovsrätt samt att avge utlåtanden i ärenden som gäller tillämpningen av denna lag.

Närmare stadganden om upphovsrättsrådet utfärdas genom förordning.

7 kap.

Ansvar och ersättningsskyldighet

56 §

Den som uppsåtligen i förvärvssyfte

1) i strid mot denna lag framställer exemplar av verk eller gör verk tillgängligt för allmänheten; eller

2) för spridning till allmänheten till landet inför exemplar av verk som är framställt utom landet under sådana omständigheter att en framställning i Finland skulle ha varit straffbar enligt denna lag, skall, såvida gärningen med hänsyn till det stora antalet exemplar, verksamhetens omfattning eller annan därmed jämförlig orsak skall anses vara grov, för upphovsrättsbrott dömas till böter eller till fängelse i högst två år.

56 a §

Den som

1) uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot stadgande i denna lag till skydd för upphovsrätt, eller handlar i strid mot föreskrift som utfärdats med stöd av 41 § 2 mom., mot stadgande i 51 eller 52 § eller mot förbud som avses i 55 § 1 mom.; eller

2) för spridning till allmänheten till landet inför exemplar av verk, varom han visste eller hade grundad anledning att misstänka att det utom landet framställts under sådana omständigheter att en framställning i Finland skulle ha varit straffbar enligt denna lag,

skall, såvida gärningen inte är straffbar enligt 56 §, för upphovsrättsförseelse dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader.

56 b §

Den som uppsåtligen bryter mot stadgandet i 26 d § 3 mom. skall, om det inte annorstädes i lag är stadgat strängare straff för gärningen, för brott mot tystnadsplikt enligt upphovsrättslagen dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader.

57 §

Den som i strid mot denna lag eller mot föreskrift utfärdad enligt 41 § 2 mom. utnyttjar ett verk är skyldig att till upphovsmannen betala skäligt vederlag för utnyttjandet.

Sker utnyttjandet uppsåtligen eller av vållande, skall utöver vederlag betalas ersättning även för all annan förlust samt för lidande och annat förfång.

Den som på annat sätt än genom utnyttjande av verk gör sig skyldig till en enligt 56 eller 56 a § straffbar gärning skall till upphovsmannen betala ersättning för förlust, lidande och annat förfång som orsakats av brottet.

Angående ersättning som avses i 2 och 3 mom. gäller dessutom vad som är stadgat i skadeståndslagen (412/74).

62 §

Upphovsrättsbrott samt brott mot stadgande i 51 eller 52 § hör under allmänt åtal. I övrigt får brott som avses i denna lag ej åtalas av allmän åklagare, om inte målsäganden har anmält det till åtal.Denna lag träder i kraft den 1$ juni 1984.

Regeringens proposition 32/84
Andra lagutsk. bet. 3/84
Stora utsk. bet. 58/84

Helsingfors den 8 juni 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Kaarina Suonio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.