415/1984

Given i Helsingfors den 1 juni 1984

Lag om ändring av lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 § 1 mom. och 22 § 2 mom. lagen den 26 mars 1982 om arbetstiden på fartyg i inrikesfart (248/82) samt

fogas till 11 § ett nytt 4 mom. som följer:

8 §
Övertidsarbete per dygn

Arbetstagare är skyldig att högst 16 timmar i veckan mot ersättning utföra övertidsarbete utöver den i 4 § 1 mom. stadgade ordinarie arbetstiden per dygn. Arbetstiden per dygn får likväl vara högst 14 timmar. I enskilda fall och efter att ha hört arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna på området kan social- och hälsovårdsministeriet bevilja undantag från dessa maximitider. Villkor för undantagslov är att övertidsarbetet utförs med arbetstagarens samtycke och att överenskommelse träffats om att det avlösningssystem som avses i 18 § skall iakttas på fartyget eller att arbetstiden skall utjämnas inom tre månader så att den motsvarar ovan stadgade maximitider.


11 §
Dagliga vilotider

Genom arbets-, tjänste- och funktionärskollektivavtal kan om dagliga vilotider överenskommas på annat sätt än vad som är stadgat i 1 mom.

22 §
Stadgandena! tvingande natur

Sådana bestämmelser i arbets-, tjänste- eller funkrionärskollektivavtal som avses i 6 § 2 mom., 8 § 3 mom. och 11 § 4 mom. tillämpas dock utan hinder av vad som är stadgat i 1 mom. Nämnda bestämmelser får arbetsgivare som är bunden av avtal tillämpa även på de arbetstagare eller tjänstemän som inte är bundna av arbets-, tjänste- eller funktionärskollektivavtalet, men i vilkas arbets- eller tjänsteförhållanden bestämmelserna i vederbörande avtal annars skall iakttas.Denna lag träder i kraft den 10 juni 1984.

Regeringens proposition 24/84
Socialutsk. bet. 5/84
Stora utsk. bet. 39/84

Helsingfors den 1 juni 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.