207/1984

Given i Helsingfors den 24 februari 1984

Förordning angående ändring av 32 och 140 §§ förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till undervisningsministeriets förvaltningsområde ändras i förordningen den 6 mars 1970 om ortodoxa kyrkosamfundet (179/70) 32 § och 140 § 2 mom. som följer:

32 §

Om kyrkoherden eller klosterförsamlingens föreståndare är jävig att utfärda bevis ur kyrkböckerna eller annan handling, skall han underteckna handlingen, varefter en ojävig person skall bestyrka att handlingen överensstämmer med det material på grundval om vilket den utfärdas.

Präst, diakon eller kantor som står i tjänsteförhållande till församlingen har också rätt att med kyrkoherdens samtycke utfärda intyg ur kyrkböckerna.

140 §

Vid visitationen företes för biskopen eller av honom förordnad person kyrkböckerna jämte alla tillhörande förteckningar till granskning, om inte ärendet ankommer på folkbokförmgsförvaltningsmyndigheterna, så även kyrkans och församlingens räkenskaper och för kyrkliga ändamål bestämda särskilda fonders räkenskaper samt protokollen från församlingsrådets och församlingsfullmäktiges sammanträden och från församlingsstämmorna.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1984.

Helsingfors den 24 februari 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Gustav Björkstrand

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.