183/1984

Given i Helsingfors den 17 februari 1984

Förordning om folkbokföringsförvaltningen

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 9 § lagen den 20 januari 1984 om folkbokföringsförvaltningen (76/84):

1 kap.

Befolkningsregistercentralen

1 §

För fullgörande av de åligganden som är stadgade i 3 § lagen om folkbokföringsförvaltningen (76/84) skall befolkningsregisrercentralen

1) handleda och övervaka folkbokföringsförvaltningens lokala myndigheter i deras åligganden samt, genom förmedling av de lokala myndigheterna, församlingarna i evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet samt andra kyrkliga befolkningsregisterförare i ärenden som gäller förande av befolkningsregister;

2) sörja för det allmänna utvecklandet av folkbokföringen;

3) föra det centrala befolkningsregistret och ur der utge inryg, utdrag, avskrifter och andra uppgifter till myndigheter, samfund och enskilda; samt

4) utföra andra sådana uppgifter som enligt lagar, förordningar och med stöd av dem utfärdade föreskrifter ankommer på befolkningsregistercentralen.

2 §

Vid befolkningsregisrercentralen finns en administrativ avdelning, en registeravdelning och en systemavdelning. Avdelningarna kan uppdelas i enheter och sektioner.

Om enheter och sektioner samt om deras uppgifter bestäms i arbetsordningen. Arbetsordningen fastställs av inrikesministeriet på framställning av befolkningsregistercentralen.

3 §

Administrativa avdelningen handlägger ärenden som angår

1) stadganden som hör till befolkningsregistercentralens verksamhetsområde;

2) ingående av avtal;

3) befolkningsregistercentralens arbetsordning;

4) personalförvaltningen;

5) budgeten, verksamhets- och ekonomiplaneringen samt de uppgifter som ankommer på befolkningsregistercentralen i dess egenskap av redovisningsverk;

6) textbehandling, registrering av handlingar och arkivering;

7) lämnande av uppgifter ur det centrala befolkningsregistret;

8) fastställande av valdistriktens vallängder;

9) information; samt

10) uppgifter om vilka det inte är stadgat eller bestämt att de skall handhas av andra avdelningar.

4 §

Registeravdelningen handlägger ärenden som angår

1) handledning och övervakning av samt rådgivning till folkbokföringsförvaltningens lokala myndigheter;

2) sekretessen i fråga om data som ingår i befolkningsböckerna och därtill anslutna handlingar;

3) handläggning av anmälningar som anknyter till förandet av det centrala befolkningsregistret och lagring av data; samt

4) uppgörande av förteckningar, kartotek och andra motsvarande handlingar samt handlingar som gäller val.

5 §

Systemavdelningen handlägger ärenden som angår

1) folkbokföringens metoder och datamaterial;

2) automatisk databehandling;

3) nyttjande av data i befolkningsböckerna;

4) anskaffningar av anläggningar; samt

5) planering och tryckning av anvisningar och blanketter i anslutning till folkbokföringen.

6 §

Vid befolkningsregistercentralen finns en överdirektörstjänst, avdelningschefstjänster, en inspektörstjänst och en kanslistbefattning. Överdirektörstjänsten är en tjänst med avtalslön.

Vid befolkningsregistercentralen finns dessutom extraordinarie befattningar som överinspektör, inspektör, föredragande, huvudbokförare, byråsekreterare, arkivarie, bokförare, kanslist, biträdande kanslist, maskinskrivare, byråbiträde och vaktmästare.

Vid befolkningsregistercentralen kan inom ramen för statsförslaget även anställas andra extraordnarie befattningshavare, tillfälliga funktionärer och personal i arbetsavtalsförhållande.

7 §

Chef för befolkningsregistercentralen är en överdirektör.

Överdirektören har till uppgift

1) att leda och utveckla befolkningsregistercentralens verksamhet samt övervaka att de på centralen ankommande uppgifterna utförs ekonomiskt, effektivt och ändamålsenligt;

2) att följa den allmänna utvecklingen inom befolkningsregistercentralens verksamhetsområde; samt

3) att upprätthålla och främja befolkningsregistercentralens samarbete med andra verk och inrättningar samt sådana samfund som är viktiga med tanke på folkbokföringen och därtill anslutna andra uppgifter.

8 §

Chef för varje avdelning är en avdelningschef.

Avdelningschefen har till uppgift

1) att leda, övervaka och utveckla avdelningens verksamhet samt skötseln av de ärenden som hör till dess verksamhetsområde;

2) att fördela de uppgifter som ankommer på avdelningens personal och själv handlägga de viktigaste av de ärenden som ankommer på avdelningen; samt

3) att se till att de ärenden som ankommer på avdelningen handläggs effektivt.

9 §

Om uppgifterna för övriga tjänste- och befattningshavare vid befolkningsregistercentralen samt för personer i arbetsavtalsförhållande kan bestämmas i arbetsordningen, i vilken även kan ges kompletterande föreskrifter om överdirektörens och avdelningschefernas uppgifter.

10 §

De ärenden som ankommer på befolkningsregistercentralen avgörs av överdirektören eller annan tjänsteman på föredragning, om inte annorlunda är bestämt i arbetsordningen.

11 §

Överdirektören avgör de ärenden som inte i arbetsordningen uppdragits åt någon annan tjänsteman inom ämbetsverket.

Överdirektören kan, om han anser att ärendets art kräver det, i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra även sådant ärende som borde avgöras av annan tjänsteman.

12 §

Vid förfall för överdirektören tjänstgör som hans ställföreträdare avdelningschefen vid administrativa avdelningen och, vid förfall även för denne, avdelningschefen vid registeravdelningen. Ställföreträdare för övriga tjänstemän förordnas av överdirektören.

13 §

I överdirektörens frånvaro får inte utan vägande skäl vidtas sådana åtgärder som kan avvika från de principer som han iakttagit i sin verksamhet. I överdirektörens frånvaro får ej heller utan hans samtycke besättas tjänster eller befattningar eller framställas förslag om besättande av vakant tjänst.

2 kap.

Registerbyråerna

14 §

Registerbyrå är lokal folkbokföringsmyndighet i ett härad. Byrån är vid handhavandet av folkbokföringen underställd befolkningsregistercentralen och vid handhavandet av övriga uppgifter länsstyrelsen.

Registerbyrå har i sin egenskap av lokal folkbokföringsmyndighet till uppgift

1) att föra lokala befolkningsböcker över invånarna i de kommuner som hör till häradet med undantag av befolkningsregister över medlemmarna i evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet;

2) att i häradet handleda och övervaka evangelisk-lutherska kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets församlingar samt övriga befolkningsregisterförare i ärenden som gäller förande av befolkningsregister; samt

3) att utföra andra sådana uppgifter i anslutning till folkbokföringen som enligt lagar och förordningar samt med stöd av dem utfärdade bestämmelser ankommer på registerbyrå.

15 §

Registerbyrå har dessutom till uppgift

1) att vara lokal myndighet för handelsregisterärenden;

2) att vara lokal myndighet för föreningsregisterärenden; samt

3) att utföra de uppgifter som genom lagar och förordningar, som givits innan lagen om folkbokföringsförvaltningen trädde i kraft, stadgats för häradsskrivare, men som enligt lagens 11 § ankommer på registerbyrå.

16 §

Närmare bestämmelser om handläggningen av ärenden vid registerbyrå, annan verksamhet vid byrån och personalens uppgifter kan ges i arbetsordningen.

Den länsstyrelse under vilken registerbyrån lyder skall på framställning av registerbyrån fastställa arbetsordningen enligt de allmänna anvisningar som inrikesministeriet utfärdat.

17 §

Vid registerbyrå finns en häradsskrivartjänst.

Vid registerbyrån finns dessutom extraordinarie inspektörs-, byråsekreterar-, kanslist-, biträdande kanslist- och byråbiträdesbefattningar.

Vid registerbyrån kan även anställas andra extraordinarie befattningshavare, tillfälliga funktionärer och personal i arbetsavtalsförhållande.

18 §

Chef för registerbyrå är en häradsskrivare.

Häradsskrivaren har i egenskap av chef för registerbyrån till uppgift

1) att leda, utveckla och övervaka registerbyråns verksamhet och skötseln av de ärenden som ankommer på byrån;

2) att fördela uppgifterna inom registerbyråns personal och själv handlägga de viktigaste av de ärenden som ankommer på byrån; samt

3) att se till att de ärenden som ankommer på registerbyrån handläggs effektivt.

19 §

Häradsskrivare har dessutom till uppgift

1) att vara lysnings- och vigselmyndighet vid ingående av civila äktenskap;

2) att tjänstgöra som notarius publicus;

3) att tjänstgöra som offentligt köpvittne; samt

4) att utföra de uppgifter som genom lagar och förordningar, som givits innan lagen om folkbokföringsförvaltningen trädde i kraft, stadgats för häradsskrivare och som enligt lagens 11 § fortfarande ankommer på honom.

20 §

Ärenden som ankommer på registerbyrå avgörs av häradsskrivaren, som även undertecknar registerbyråns expeditioner.

Saknas bestämmelser i frågan i arbetsordningen, kan länsstyrelsen på framställning av registerbyrå förordna annan tjänsteman vid registerbyrån att i stället för häradsskrivaren utfärda och underteckna intyg och andra handlingar av särskilt slag som skall utges från byrån.

Är såväl häradsskrivaren som i 2 mom. nämnd tjänsteman jäviga att utfärda intyg eller annan handling, skall häradsskrivaren underteckna handlingen, varefter en ojävig tjänsteman eller person i arbetsavtalsförhållande vid registerbyrån skall intyga au handlingen överensstämmer med det material på basis av vilket den utfärdas.

21 §

Vid förfall för häradsskrivare tjänstgör som hans ställföreträdare en inspektör eller av länsstyrelsen därtill förordnad tjänsteman. Ställföreträdare för övriga tjänstemän vid registerbyrån förordnas av häradsskrivaren.

3 kap.

Behörighetsvillkor för folkbokföringsförvaltningens tjänstemän, besättande av tjänster och befattningar samt tjänstledighet och avsked

22 §

Behörighetsvillkor för tjänster och befattningar vid befolkningsregistercentralen och registerbyrå är sådan skicklighet och förmåga som ett framgångsrikt handhavande av tjänsten eller befattningen förutsätter.

Vid befolkningsregistercentralen krävs ytterligare

1) av överdirektören juris kandidatexamen samt god förtrogenhet med förvaltnings- och folkbokföringsuppgifter;

2) av avdelningschefen vid administrativa avdelningen juris kandidatexamen, god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter samt kännedom om folkbokföringen;

3) av avdelningschefen vid registeravdelningen juris kandidatexamen, god förtrogenhet med folkbokföringen samt förtrogenhet med förvaltningsuppgifter och automatisk databehandling;

4) av avdelningschefen vid systemavdelningen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med automatisk databehandling samt förtrogenhet med folkbokföringen;

5) av överinspektör för befattningen lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med förvaltningsuppgifter;

6) av inspektör juris kandidatexamen och förtrogenhet med förvaltningsuppgifter; samt

7) av föredragande för befattningen lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med förvaltningsuppgifter.

Vid registerbyrå krävs utöver vad som är stadgat i 1 mom.

1) av häradsskrivare juris kandidatexamen, kännedom om registreringsåligganden och förtrogenhet med förvaltningsuppgifter; samt

2) av inspektör för befattningen lämplig högskoleexamen.

23 §

Överdirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.

Avdelningschef utnämns av inrikesministeriet sedan tjänsten varit ledigförklarad under 30 dagar och befolkningsregistercentralen avgett sitt utlåtande om de sökande.

Övriga tjänster och befattningar vid befolkningsregistercentralen besätts och annan personal anställs av befolkningsregistercentralen.

24 §

Häradsskrivare utnämns av länsstyrelsen sedan tjänsten varit ledigförklarad under 30 dagar och befolkningsregistercentralen avgett sitt utlåtande om de sökande.

Inspektör utnämns av länsstyrelsen sedan registerbyrån avgett sitt utlåtande om de sökande.

Övriga befattningar vid registerbyrå besätts och annan personal anställs av registerbyrån.

25 §

Överdirektören beviljas tjänstledighet för högst tre månader av inrikesministeriet och för längre tid av statsrådet. Avdelningschef beviljas tjänstledighet för högst tre månader av befolkningsregistercentralen och för längre tid av inrikesministeriet.

Övriga tjänste- och befattningshavare beviljas tjänstledighet av befolkningsregistercentralen.

26 §

Häradsskrivare och inspektör beviljas tjänstledighet av länsstyrelsen. Övriga befattningshavare vid registerbyrå beviljas tjänstledighet av registerbyrån.

27

Om handhavandet av tjänst eller befattning under tiden för tjänstledighet samt när tjänst eller befattning är vakant beslutar den myndighet som beviljar tjänstledighet i fråga om denna.

28 §

Avsked från tjänst eller befattning beviljas och arbetsavtal hävs eller uppsägs av den myndighet som besätter tjänsten eller befattningen eller som anställer personal i arbetsavtalsförhållande.

4 kap.

Särskilda stadganden

29 §

Angående föreståndare för avdelning eller byrå för befolkningsböcker som inrättats vid polisinrättning gäller i tillämpliga delar vad som i 22 § 3 mom, 1 punkten, 24 § 1 mom. och 26―28 §§ är stadgat om häradsskrivare. I reglemente för avdelning eller byrå för befolkningsböcker kan dock utfärdas från 27 § avvikande bestämmelser om ställföreträdare för föreståndaren för avdelning eller byrå för befolkningsböcker.

30 §

Registerbyrå skall vara förlagd inom häradet till en plats som länsstyrelsen godkänt. Av särskilt skäl kan byrån även finnas utanför häradet.

31 §

Med tjänsteman avses i denna förordning innehavare av tjänst eller befattning, extraordinarie befattningshavare och tillfällig funktionär.

32 §

Överdirektören och avdelningschef vid befolkningsregistercentralen åtalas för tjänstefel i Helsingfors hovrätt och övriga tjänstemän inom folkbokföringsförvaltningen vid vederbörande underrätt.

33 §

Har annan tjänsteman vid folkbokfönngsförvaltningen än överdirektören eller avdelningschef gjort sig skyldig till fel i tjänsten eller försummelse av tjänsteplikt som inte är av den art att åtal skall väckas inför domstol, eller uppfört sig olämpligt i tjänsten eller utom den, kan befolkningsregistercentralen eller, om han är tjänsteman vid registerbyrå, länsstyrelsen straffa honom med varning, böter eller med avhållande från tjänsteutövning under högst sex månader.

Åklagare i fall som avses i 1 mom. är vid befolkningsregistercentralen avdelningschefen vid administrativa avdelningen och vid länsstyrelsen den biträdande polisinspektör som förordnats att tjänstgöra såsom länsåklagare.

Om avsättning i disciplinär väg samt om avhållande av tjänste- eller befattningsinnehavare från tjänsteutövning är stadgat särskilt.

34 §

Den som är anställd i arbetsavtalsförhållande vid befolkningsregistercentralen eller registerbyrå skall skriftligen försäkra att han inte för utomstående skall yppa sådana uppgifter i befolkningsböckerna som på grund av ärendets art eller enligt vad som är stadgat skall hemlighållas.

35 §

Registerbyrå skall till befolkningsregistercentralen och länsstyrelsen avge verksamhetsberättelse före utgången av februari följande år.

Befolkningsregistercentralen skall för varje kalenderår före utgången av maj följande år till inrikesministeriet avge berättelse över folkbokföringsförvaltningen.

36 §

Om det sätt på vilket personalen vid befolkningsregistercentralen deltar i beredningen av beslutsfattande som gäller den själv bestäms i reglementet för ämbetsverksdemokrari, som fastställs av befolkningsregistercentralen.

37 §

Inrikesministeriet bistås vid handhavandet av uppgifter inom folkbokföringen av en delegation för befolkningsboksärenden.

Till delegationen kallar statsrådet för tre år åt gången en ordförande och högst nio andra medlemmar sålunda att inrikesministeriet, befolkningsregistercentralen och folkbokföringsförvaltningens lokala myndigheter, evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet samt kommunernas centralorganisationer gemensamt är representerade i delegationen. Till delegationen kan även kallas en representant för sådan statens myndighet med vilket folkbokföringsförvaltningens myndigheter har fast samarbete. För delegationens medlemmar kan kallas personliga suppleanter.

Delegationen har till uppgift

1) att till inrikesministeriet göra framställningar och avge utlåtanden i ärenden som ansluter sig till utvecklandet och förenhetligandet av folkbokföringen; samt

2) att utföra övriga uppgifter som inrikesministeriet ålägger den.

38 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas av inrikesministeriet.

5 kap.

Ikraftträdande

39 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1984.

Utan hinder av vad som i 22 § 2 mom. är stadgat om behörighetsvillkor för avdelningschefstjänst vid befolkningsregistercentralen kan byråchef vid befolkningsregistercentralen som inte fyller sagda behörighetsvillkor utnämnas till motsvarande avdelningschefstjänst vid befolkningsregistercentralen, då tjänsten första gången besätts.

Helsingfors den 17 februari 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Matti Luttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.