151/1984

Given i Helsingfors den 10 februari 1984

Lag angående ändring av lagen om Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab benämnda aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 3 mom. lagen den 9 mars 1979 Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab benämnda aktiebolag (291/79) samt

fogas till lagen nya 3 a och 3 b §§ som följer:

3 §

Staten kan även senare teckna aktier i bolaget och bevilja detta lån inom ramen för anslag som respektive år upptas i statsförslaget.


3 a §

Statsrådets har rätt att på villkor som det bestämmer till bolaget avge förbindelser om att staten årligen skall betala skillnaden mellan räntekostnaderna för de utländska lån som bolaget upptar under åren 1984-1988 och minsta den årliga ränta som riksdagen bestämmer i samband med behandlingen av statsförslaget. Riksdagen beslutar årligen i samband med behandlingen av statsförslaget om maximibeloppet för de lån för vilka förbindelse kan avges.

Förbindelse om betalning av räntestöd kan även avges beträffande lån som upptas för återbetalning av lån som avses i 1 mom. Räntestöd betalas likväl under en tid av högst 15 år. Statsrådet har dock rätt att av särskilda skäl förlänga denna tid.

Är det fråga om ett lån i utländskt mynt, beräknas motvärdet enligt Finlands Banks försäljningskurs för vederbörande valuta vid den tidpunkt då statens förbindelse avges.

3 b §

Statsrådet har rätt att utan krav på motsäkerhet och i övrigt på villkor som det bestämmer ställa statlig proprieborgen till säkerhet för återbetalningen av inhemska och utländska lån som bolaget upptagit och för uppfyllandet av övriga avtalade villkor. Här avsedda lån får samtidigt vara utestående till ett sammanlagt belopp av högst 150 000 000 mark. Borgen kan ställas till utgången av år 1988.

Motvärdet av lån i utländskt mynt beräknas enligt Finlands Banks försäljningskurs för vederbörande valuta vid den tidpunkt då borgen ställs.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 98/83
Statsutsk. bet. 56/83
Stora utsk. bet. 118/83

Helsingfors den 10 februari 1984

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.