132/1984

Given i Helsingfors den 3 februari 1984

Lag om ändring av grundskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras i grundskolelagen av den 27 maj 1983 (476/83) 31 §, 96 § 1 mom. och 99 § som följer:

31 §

På grundskolans lågstadium får för undervisning i de i läroplanen fastställda läroämnena användas 28,5 timmar i veckan för varje rektors- och klasslärartjänst inom grundskoledistriktet. Finns på grundskolans lågstadium inom distriktet minst sju ovan nämnda tjänster, får timantalet för varje tjänst ökas med två timmar i veckan.

På grundskolans högstadium får för undervisning i de i läroplanen fastställda läroämnena användas högst 35 timmar i veckan för varje årskurs i skolan samt högst 1,5 timmar i veckan för varje elev. Finns i en årskurs endast en basgrupp, får med avvikelse från vad som ovan i detta moment är stadgat dock sammanlagt 56 timmar i veckan användas för en sådan årskurs och, om en sådan basgrupp omfattar flera än 24 elever, högst tre timmar i veckan användas för varje elev utöver det nämnda elevantalet.

En del av de timmar som avses i 1 och 2 mom. används för elevhandledning i klass och stödundervisning, och en del kan överföras för användning i grundskola inom annat distrikt, i enlighet med vad som stadgas genom förordning.

Om i kommunen enligt språkprogram som avses i 15 § lagen om kommunal skolförvaltning (479/83) såsom gemensamt ämne meddelas undervisning i två eller flera främmande språk eller på motsvarande sätt i det andra inhemska språket och ett eller flera främmande språk, får timantalet för undervisningen i läroämnena ökas i enlighet med vad som stadgas genom förordning.

Timantalet för undervisningen i läroämnena får ökas med två timmar för sådan basgrupps vidkommande i vilken meddelas undervisning i frivilligt ämne som avses i 27 § 4 mom.

Har annat ej stadgats genom förordning, beslutat statsrådet vid behov om grunderna för bildande av undervisningsgrupper.

Om timantalet för specialundervisningen och i 4 § 2 och 3 mom. nämnd undervisning stadgas genom förordning.

96 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1985.


99 §.

Meddelas i skola undervisning i lärokurser av olika omfattning i enlighet med 5 § 3 mom. lagen om grunderna för skolsystemet, skall undervisning i dessa under läsåret 1985―86 fortfarande ske i den åttonde och nionde årskursen och under läsåret 1986―87 i den nionde årskursen. Har elev inlett sina studier enligt en sådan ovan nämnd lärokurs som inte motsvaras av någon lärokurs enligt denna lag, skall hans undervisning ordnas i enlighet med den lärokurs som han påbörjat. Skolstyrelsen beslutar vid behov om vilka lärokurser som bör anses vara motsvarande lärokurser i denna paragrafs mening.

Vid undervisningen i lärokurser av olika omfattning enligt 1 mom. bildas undervisningsgrupper inom respektive årskurser med iakttagande av lagen om grunderna för skolsystemet och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1984.

Regeringens proposition 89/83
Kulturutsk. bet. 13/83
Stora utsk. bet. 164/83

Helsingfors den 3 februari 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Kaarina Suonio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.