115/1984

Given i Helsingfors den 3 februari 1984

Lag om ändring av 11 kap. 16 § rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut ändras 11 kap. 16 § 1 mom. rättegångsbalken, sådant det lyder i lag av den 12 augusti 1960 (362/60), som följer:

16 §

Stämning på kommun skall delges kommundirektören eller, om det i kommunen inte finns en kommundirektörstjänst, kommunstyrelsens ordförande eller, i ärenden i vilka kommunal nämnd enligt lag har självständig behörighet, nämndens ordförande. Stämningen kan även delges den som med stöd av lag, förordning, reglemente eller instruktion utsetts att vid sidan av kommundirektören eller ordföranden på dennes vägnar ta emot tillkännagivanden.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1984.

Regeringens proposition 29/83
Lag- och ekonomiutsk. bet. bet. 14/83
Stora utsk. bet. 132/83

Helsingfors den 3 februari 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.