98/1984

Given i Helsingfors den 25 januari 1984

Lag om ändring av lagen om avträdelsepension

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/74) 1 a § 1 mom., 2 b § 1 mom. 2 och 3 punkterna, 6 § 1 mom. 2 punkten och 25 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 a § 1 mom. och 6 § 1 mom. 2 punkten i lag av den 30 december 1980 (1037/80), 2 b § 1 mom. 2 och 3 punkterna i lag av den 28 december 1979 (1032/79) och 25 § delvis ändrad genom lag av den 7 januari 1977 (18/77), som följer:

1 a §

Brukningsenhet betraktas som fortbeståndsduglig om den, då den är belägen inom den i 67 § lagen om gårdsbruksenheter (188/77) nämnda första eller andra zonen eller i landskapet Åland, omfattar 5 hektar åker, då den är belägen inom den tredje zonen, 6 hektar åker och då den är belägen inom den fjärde zonen, 8 hektar åker, samt så mycket skogsmark att skogens skatteavkastning vid normal växt är minst 85 kubikmeter per år. Omfattar brukningsenhet mindre åker eller skogsmark än vad ovan är sagt, kan åkern och skogsmarken ersätta varandra på det sätt som närmare stadgas genom förordning. Brukningsenhet i Enare, Enontekis, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä, Utsjoki, Houtskärs eller Iniö kommun betraktas dock som fortbeståndsduglig, om den omfattar 4 hektar åker.


2 b §

Vid tillämpning av stadgandet i 2 § 1 mom. 1 punkten anses avträdaren ha fortsatt att bedriva gårdsbruk även den tid, under vilken


2) produktionsändringsavtal enligt 4 § lagen om styrning av lantbruksproduktionen (446/77) eller avtal om minskad lantbruksproduktion eller trädesavtal enligt lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen (81/83) varit i kraft med avseende på brukningsenheten;

3) brukningsenhetens åkerareal eller del därav har legat i träda med stöd av annat än i 2 punkten avsett trädesavtal som ingåtts med staten;


6 §

Brukningsenhets ägare anses ha avstått från att bedriva jordbruk på sätt i denna lag åsyftas, om han överlåter sin brukningsenhet


2) till enskild odlare som tillskottsområde eller till dennes make som lämpligt tillskottsområde till odlarens brukningsenhet, dock inte om till följd av förvärvet av tillskottsområdet uppkommer ett familjejordbruk som är väsentligt större än sådant familjejordbruk som avses i lagen om gårdsbruksenheter;


25 §

Om beträffande åkerarealen på den brukningsenhet som är föremål för avträdelsen är gällande

1) åkerreserveringsavtal enligt lagen om begränsning av nyttjande av åker (216/69);

2) produktionsändringsavtal enligt lagen om styrning av lantbruksproduktionen (446/77); eller

3) avtal om minskad lantbruksproduktion enligt lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen (81/83),

hävs avtalet vid den tidpunkt från vilken avträdelsepension beviljas, såvida inte avtalet redan tidigare hävts eller återgått med stöd av nämnda lagar.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1984.

Lagen tillämpas om avträdelse sker eller, då pensionen baserar sig på ett i 17 § lagen om avträdelsepension avsett villkorligt beslut, detta ges efter denna lags ikraftträdande.

Lagens 2 b § 1 mom. 2 och 3 punkter tillämpas dock från och med den 1 januari 1983.

Regeringens proposition 210/83
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 9/83
Stora utsk. bet. 170/83

Helsingfors den 25 januari 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo Yläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.