1146/1983

Given i Helsingfors den 22 december 1983

Lag om ändring av idrottslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i idrottslagen av den 21 december 1979 (984/79) 8 § 4 mom. samt

fogas till 7 § ett nytt 2 mom., till 8 § nya 3 och 4 mom., varvid det nuvarande 3 mom. och det ändrade 4 mom. blir 5 och 6 mom., samt till lagen en ny 8 a § som följer:

7 §

Två eller flera kommuner kan med undervisningsministeriets tillstånd ha en gemensam idrottsinstruktörstjänst, vars innehavare i huvudsak har till uppgift att organisera idrottsverksamhet för specialgrupper.

8 §

Utöver vad som är stadgat i 1 och 2 mom. betalas till kommun med minst 10 000 invånare eller gemensamt till kommuner, vilkas sammanlagda invånarantal är minst 10 000, statsandel för kostnaderna för avlönande av en sådan idrottsinstruktör till vars uppgifter i huvudsak hör att organisera idrottsverksamhet för specialgrupper. Av särskilt skäl kan statsandel för samma ändamål betalas också till kommun vars invånarantal är mindre än 10 000.

Då i statsförslaget fastställts en övre gräns för inrättande av sådana nya tjänster som avses i 3 mom., betalas statsandel för kostnaderna för dessa tjänster endast upp till den övre gränsen.


Då statsrådet fastställer i 5 mom. nämnda markbelopp, skall det samtidigt bestämma det belopp som minst skall användas för kostnader som avses i 1 mom. 2 punkten.

8 a §

Kommunerna skall ingå avtal om fördelningen av kostnaderna för avlönande av en gemensam idrottsinstruktör. För avtalet skall inhämtas undervisningsministeriets godkännande.

Har kommunerna ingått avtal om avlönande av en gemensam idrottsinstruktör, anses när statsandelen bestäms kostnaderna för avlönandet fördelas mellan kommunerna i enlighet med de grunder som bestämts i det av undervisningsministeriet godkända avtalet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 113/83
Kulturutsk. bet. 10/83
Stora utsk. bet. 122/83

Helsingfors den 22 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Kaarina Suonio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.