1140/1983

Given i Helsingfors den 29 december 1983

Förordning om ändring av förordningen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras 3 § 2 och 3 mom. samt 8 § förordningen den 7 februari 1964 om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (46/64), av dem 8 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 25 augusti 1967 (397/67), samt

fogas till 3 § ett nytt 4 mom. som följer:

3 §

Nämnden består av ordförande, vice ordförande och sju andra medlemmar jämte suppleanter, vilka undervisningsministeriet förordnat för tre år i sänder. För var och en av dem förordnas dessutom en personlig suppleant. Av medlemmarna respektive suppleanterna skall en företräda undervisningsministeriet och en finansministeriet. De övriga medlemmarna och suppleanterna förordnas av undervisningsministeriet sedan det hört riksomfattande författar- och översättarorganisationer som företräder vardera språkgruppen.

För beredning av ärenden kan nämnden inom sig tillsätta sektioner. Till sektion kan höra permanenta sakkunniga som inkallats för nämndens mandatperiod.

Nämnden kan anta en eller med undervisningsministeriets tillstånd flere sekreterare med uppdraget såsom bisyssla. Nämnden kan höra sakkunniga.

8 §

Kan de kvoter som anges i den lag som avses i 2 § inte iakttas på grund av att antalet personer som söker stipendium eller understöd och som bör beaktas är ringa, eller av andra tvingande skäl, och uppstår därför inbesparing i fråga om någon grupp av stipendier eller understöd, får sålunda inbesparande medel användas enligt följande:

1) Medel som inbesparats av det belopp som avsetts för stipendier till författare som utför skapande litterärt arbete får användas för stipendier till översättare av böcker, och på motsvarande sätt får medel som inbesparats av det belopp som avsetts för stipendier till översättare användas för stipendier till författare.

2) Medel som inbesparats av det belopp som avsetts för understöd till ålderstigna författare och översättare i beträngda ekonomiska förhållanden får användas för understöd till författare och översättare som på grund av sjukdom eller arbetsförmåga råkat i ekonomiska svårigheter, och på motsvarande sätt får medel som inbesparats av det belopp som avsetts för sistnämnda grupp användas för understöd till den i denna punkt först nämnda gruppen.

3) Återstår efter det att sålunda förfarits ännu en del av anslaget outdelar, får inbesparingen av det för de i 1 punkten nämnda grupperna avsedda beloppet användas till understöd och då i första hand understödjande av ålderstigna författare och översättare i beträngda ekonomiska förhållanden, samt inbesparingen av det belopp som avsetts dör de i 2 punkten nämnda grupperna för stipendier till författare och översättare som utför skapande litterärt arbete.

Om det efter det förfarande som avses i 1 mom. ännu återstår något av den anslagskvot som är avsedd för författare och översättare av skönlitteratur eller för författare eller översättare av kunskapslitteratur, får det icke utdelade beloppet användas för stipendier eller understöd till den andra gruppen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

Helsingfors den 29 december 1983

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Gustav Björkstrand

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.