1127/1983

Given i Helsingfors den 29 december 1983

Lag angående ändring av 1 § lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 1 mom. lagen den 8 juni 1956 om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna, sådant det lyder i lag av den 5 februari 1982 (107/82), som följer:

1 §

Har levnadskostnaderna stigit eller sjunkit i förhållande till levnadskostnaderna under det kvartal som närmast föregått folkpensionslagens (347/56) ikraftträdande, skall de i nämnda lag stadgade markbeloppen, med undantag av beloppen i 3 § 2 mom., 5 § 1 mom. och 88 § 2 och 3 mom., höjas eller sänkas kalenderårsvis i proportion till förändringarna i levnadskostnaderna.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

År 1984 höjs de belopp som avses i 1 § 1 mom. i denna lag likväl två gånger, nämligen i januari och juli. I juli höjs de med 40 procent i förhållande till stegringen i levnadskostnaderna. Resten av höjningen genomförs i samband med indexjusteringen den 1 januari 1985.

Regeringens proposition 141/83
Socialutsk. bet. 17/83
Stora utsk. bet. 148/83

Helsingfors den 29 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.