1070/1983

Given i Helsingfors den 22 december 1983

Lag om ändring av 21 § folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 21 § 1 mom. folkhälsolagen av den 28 januari 1972, sådant det lyder i lag av den 5 augusti 1983 (674/83), som följer:

21 §

I 14 § nämnda hälsovårdstjänster som hör till kommuns skyldigheter är avgiftsfria för dem som använder sig av tjänsterna, likväl så att genom förordning kan bestämmas att hos patient skall uppbäras ersättning för fysikalisk vård, för sjuktransport, för material som använts för vården av honom och för patientens uppehälle i hälsovårdscentralen samt för läkares eller tandläkares intyg eller utlåtande som inte ansluter sig till patientens vård. Om behovet av hjälpmedel som ansluter sig till medicinsk rehabilitering orsakas av skada eller yrkessjukdom som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, lagen om skada, ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen eller motsvarande, tidigare gällande lag, uppbärs för hjälpmedel som har tilldelats patienten anskaffningskostnaderna samt kostnaderna för förnyande och underhåll av hjälpmedlet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 136/83
Ekonomiutsk. bet. 15/83
Stora utsk. bet. 119/83

Helsingfors den 22 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.