1041/1983

Given i Helsingfors den 22 december 1983

Lag angående ändring av 1 och 3 §§ lagen om statens tekniska forskningscentral

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 och 3 §§ lagen den 11 februari 1972 om statens tekniska forskningscentral (144/72) som följer:

1 §

Statens tekniska forskningscentral är underställd handels- och industriministeriet. Den har till uppgift att inhämta, skapa och använda teknisk och teknisk-ekonomisk kunskap samt därigenom upprätthålla och höja den teknologiska nivån i Finland samt tillgodose offentliga och privata forsknings- och testningsbehov.

3 §

Statens tekniska forskningscentral kan inom ramen för statsförslaget anlita sakkunniga och ingå avtal med myndigheter, samfund och enskilda personer om utförande av forskningsuppdrag och andra särskilda sakkunniguppdrag inom sitt verksamhetsområde samt sluta samarbetsavtal med inrättningar och organisationer som bedriver forskning inom forskningscentralens verksamhetsområde.

För forskningscentralens prestationer på uppdrag av utomstående uppbärs avgifter, om vilkas storlek stadgas genom förordning i enlighet med de grunder som anges i lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73). De avgifter för respektive prestation som avses i 3 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten kan dock bestämmas så att de i genomsnitt täcker de kostnader som uppdragsgivarna enligt förordningen skall stå för. Vid bestämmandet av avgifterna kan inom ramen för ett anslag som anvisas i statsförslaget sådana utgifter lämnas obeaktade som genom beslut av forskningscentralen inte uppbärs hos uppdragsgivarna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 132/83
Ekonomiutsk. bet. 11/83
Stora utsk. bet. 90/83

Helsingfors den 22 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Seppo Lindblom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.