1029/1983

Given i Helsingfors den 22 december 1983

Förordning om ändring av marktäktsförordningen

På föredragning av miljöministern

ändras i marktäktsförordningen av den 5 februari 1982 (91/82) 5 § 1 och 2 mom., samt

fogas till förordningen en ny 10 a §, som följer:

5 §

Har område, vilket ansökan om tillstånd rör, avsevärd betydelse med hänsyn till regionplanläggningen, skall berörda regionplansförbunds utlåtande i saken inhämtas. Har området med hänsyn till naturskyddet riksomfattande betydelse, skall ytterligare miljöministeriets utlåtande inhämtas.

Angående inhämtande av utlåtande av vederbörande vattendistrikts vattenbyrå är stadgat i 13 § 1 mom. marktäktslagen.


10 a §

För handläggning på ett allmännare plan och sammanjämkning av ärenden angående tagande av marksubstanser finns i anslutning till miljöministeriet såsom rådgivande organ en delegation för marktäktsärenden. Delegationen tillsätts av statsrådet för tre år i sänder. Till delegationen kallar statsrådet en ordförande, en viceordförande och högst 13 andra medlemmar, vilka envar har en personlig suppleant. I delegationen skall finnas representanter åtminstone för de i fråga om tagande och skydd av marksubstanser centrala statliga myndigheterna och verken, de kommunala centralorganisationerna, markägarna, tagarna av marksubstanser och naturskyddet.

I övrigt gäller om delegationen vad om statens kommittéer är föreskrivet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

Helsingfors den 22 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.