1010/1983

Given i Helsingfors den 16 december 1983

Barnskyddsförordning

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 23, 32 och 47 §§ barnskyddslagen av den 5 augusti 1983 (683/83):

1 §

Av de av socialnämnden godkända allmänna grunderna och anvisningarna som avses i 4 § 2 mom. barnskyddslagen (683/83) skall framgå hur

1) barns och unga personers uppväxtförhållanden bör utvecklas och deras fostran stödas i kommunen;

2) det familje- och individinriktade barnskyddet, såsom stödåtgärder inom den öppna vården, familjevård, anstaltsvård och eftervård, skall ordnas i kommunen;

3) de uppgifter som enligt lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/83) ankommer på socialnämnden skall ordnas i kommunen, med beaktande av vad som om dessa uppgifter ytterligare har stadgats genom förordningen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (848/83); samt hur

4) sådan försöks- och utvecklingsverksamhet som avses i 44 § 1 mom. barnskyddslagen skall ordnas i kommunen.

2 §

Socialnämnden skall, då den ordnar barnskyddet, vid behov samarbeta med kommunens och kommundelarnas olika verksamhetsenheter och tjänsteinnehavare samt med andra kommuner och kommunalförbund ävensom med andra samfund och anstalter som anordnar service så, att tillräcklig service och sakkunskap kan tryggas i kommunen.

Då familje- och individinriktat barnskydd ordnas, skall kommunen se till att service i tillräcklig utsträckning finns tillgänglig vid de tider av dygnet då den behövs.

3 §

Socialarbetare som handhar barnskyddsuppgifter skall i samarbete med annan arbetstagare som är förtrogen med vården av barn bereda ärenden som gäller omhändertagande av barn och placering av barn i vård utom hemmet samt sådan utredning beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt som skall avges till domstol. Socialarbetaren kan dock bereda ärendet ensam, om det är brådskande eller om samarbete av särskilt skäl är uppenbart onödigt.

4 §

Vårdplan skall utarbetas i samråd med dem som saken gäller. I vårdplanen antecknas de förhållanden och omständigheter som är avsedda att påverkas samt metoderna och den tid inom vilken det beräknas att målen kan nås. Av planen skall även framgå hur ofta den skall justeras.

I vårdplan beträffande omhändertaget barn skall dessutom antecknas syftet med och målsättningarna för vården utom hemmet, ordnandet av särskilt stöd och särskild hjälp för barnet, dess föräldrar eller de personer hos vilka der vårdas utom hemmet samt hur samarbetet med barnets föräldrar och andra barnet närstående personer ävensom eftervården skall genomföras.

Vårdplanen kompletteras vid behov med en särskild plan för vård och fostran.

5 §

Socialarbetare som avses i 3 § och arbetstagare som svarar för vård och fostran av barn som vårdas utom hemmet skall samarbeta med barnet och dess föräldrar så att den vård de behöver fortgående kan tryggas.

6 §

Då socialnämnden prövar om familj som avses i 27 § barnskyddslagen är lämplig, skall den ägna särskild uppmärksamhet åt de mänskliga relationerna i familjen och familjens möjligheter att i överensstämmelse med barnets bästa beakta och tillfredsställa behoven hos det barn som placeras i familjen, samt åt familjens förmåga att samarbeta med socialnämnden och barnets föräldrar. Dessutom skall det klarläggas om familjemedlemmarna accepterar barnet och om barnet kan få en med de övriga familjemedlemmarna likvärdig ställning.

7 §

I familjevårdsavtal skall införas föreskrifter om hur träning och utbildning skall ordnas, om behövlig socialservice, om hur kontakt skall upprätthållas med barnets föräldrar och barnet närstående personer, om hur kostnaderna för barnets uppehälle och vård skall ersättas samt om det arvode som skall betalas för vården.

För den som vid sidan av eller i stället för föräldrarna anförtrotts vårdnaden om barn och hos vilka barnet bor skall vid behov tryggas i 1 mom. nämnda förutsättningar för att vårda och fostra barnet.

8 §

I barnskyddsanstalt finns en eller flera bostadsenheter. Enheterna i anstalt med flera bostadsenheter kan fungera var för sig. I bostadsenhet får högst åtta barn eller unga personer och i samma grupp av byggnader högst tjugofyra barn eller unga personer vårdas samtidigt. I brådskande fall kan dock i bostadsenhet eller anstalt under en kon tid samt i hem för mödrar och barn även annars vårdas flera barn eller unga personer.

Varje bostadsenhet i barnskyddsanstalt skall ha en med tanke på barnens och de unga personernas vård tillräcklig personal; dock skall minst fem arbetstagare vara sysselsatta i vård- och fostringsuppgifter.

Beträffande hem för familjegrupper, hem för mödrar och barn, anstalt med högst sju platser eller bostadsenhet avsedd för unga personer på väg att bli självständiga kan undantag göras från stadgandet om personalen, såvida vården och fostran av barn och unga personer annars kan tryggas i anstalten.

Socialstyrelsen kan av särskilt skäl bevilja barnskyddsanstalt tillstånd att avvika från stadgandena i denna paragraf.

9 §

Den rätt som barn som vårdas utom hemmet har att träffa eller hålla kontakt med sina föräldrar och andra barnet närstående personer kan under förutsättningar som nämns i 25 § barnskyddslagen begränsas, när detta dessutom är nödvändigt med tanke på barnets vård och fostran. Begränsningsbeslutet skall ges för viss tid, och däri skall nämnas de personer som omfattas av begränsningen. I avtalet skall dessutom nämnas det slag av kontakt som begränsningen gäller och i vilken utsträckning kontaktbegränsningen skall genomföras.

Föreståndaren för barnskyddsanstalt kan besluta om kortvarig begränsning, varvid begränsningen kan vara högst en månad. Om det finns behov av att förlänga begränsningen eller att förordna att den skall vara längre än en månad, fattar socialnämnden beslut därom.

10 §

Förbud, begränsning eller isolering som avses i 32 § barnskyddslagen får inte ges större omfattning, vara längre eller förlängas mera än barnets vård eller fostran nödvändigtvis förutsätter.

Om de särskilda begränsningar som avses i 1 mom. beslutar föreståndaren för anstalten.

Isolering kan genom nytt beslut förlängas endast om barnet efter isoleringen fortfarande är till fara för sig självt eller andra eller om isolering eljest är särskilt motiverad med hänsyn till barnets vård. En förutsättning för förlängning är dessutom att det inte är ändamålsenligt att ordna vården på annat sätt. Innan beslut om förlängning av isoleringen fattas skall barnet undersökas av läkare, såvida detta inte är uppenbart obehövligt.

11 §

När det förordnats att barn skall hållas isolerat, skall det samtidigt bestämmas på vem det ankommer att dra försorg om barnets säkerhet. Barnets förhållanden under den tid isoleringen varar skall ordnas så att barnet får ständig tillsyn och tillräcklig vård samt möjlighet att samtala med en arbetstagare.

12 §

Barnskyddsanstaken skall på vederbörligt sätt anteckna förbud och begränsningar enligt 31 och 32 §§ barnskyddslagen, varvid skall nämnas orsakerna till åtgärderna, tidpunkten då de inletts och upphört samt hur de eventuellt inverkar på planen för vård och fostran. Barn har rätt att få vetskap om anteckningar som gäller barnet självt.

13 §

När barn placeras i vård utom hemmet, skall iakttas vad som är stadgat i 9 § 1 och 3 mom. lagen om verkställighet av beslut som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt.

14 §

Beslut i ärende som gäller omhändertagande, placering i vård utom hemmet, upphörande av omhändertagande, familjevårdsavtal, begränsning av kontakt och isolering skall uppgöras enligt ett av socialstyrelsen fastställt formulär.

15 §

Då länsrätten handlägger ärende som gäller omhändertagande, placering i vård utom hemmet och upphörande av omhändertagande samt vid behov även då den handlägger andra barnskyddsärenden, skall den begära utlåtande av länsstyrelsens social- och hälsovårdsavdelning.

16 §

Länsstyrelsen skall följa verksamheten vid barnskyddsanstalterna och övervaka bruket av särskilda begränsningar.

17 §

I anmälan som avses i 41 § 1 mom. barnskyddslagen skall nämnas

1) adress och personuppgifter i fråga om barnet, dess föräldrar eller andra vårdnadshavare samt den som tagit emot barnet för vård;

2) den som placerat barnet i enskilt hem; samt

3) utredning om när placeringen inletts och upphör samt om grunden för placeringen.

Socialnämnden skall vid behov för den som tagit emot barnet för vård klarlägga vilka rättigheter och skyldigheter han har.

Socialnämnden skall föra förteckning över barn som placerats i enskilt hem.

18 §

I fråga om undervisningen vid enskilda skolhem skall i tillämpliga delar iakttas förordningen om statens uppfostringsanstalter (769/78).

19 §

Socialstyrelsen skall utfärda förordnande som avses i 45 § 2 mom. barnskyddslagen för den kommun som anses kunna bereda familje- och individinriktat barnskydd på det sätt som är mest ändamålsenligt med hänsyn till barnet eller den unga personen.

I samband med ovan i 1 mom. nämnt förordnande skall kommunen få de handlingar och uppgifter som den behöver för att ordna barnskyddet för barnet eller den unga personen.

20 §

Närmare anvisningar om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av socialstyrelsen.

21 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

På verksamhet som inletts innan denna förordning trätt i kraft tillämpas inte stadgandena i 8 §. Stadgandet i paragrafens 2 mom. om en minimipersonal tillämpas likväl i fråga om nämnda verksamhet såvitt möjligt senast från och med den 1 januari 1990.

Vårdplanerna för barn som omhändertagits före den 1 januari 1984 skall inom år 1984 justeras enligt denna förordning.

Helsingfors den 16 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.