996/1983

Given i Helsingfors den 16 december 1983

Lag om ändring av varumärkeslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras i varumärkeslagen av den 10 januari 1964 (7/ 64) 3 §, 6 § 1 och 3 mom., 10 § 2 mom., den inledande meningen samt 4, 5 och 6 punkterna i 14 § 1 mom., 17 och 30 §§, 42 § 1 mom. och 50 §,

av dessa lagrum 30 § sådan den lyder i lag av den 20 februari 1976 (176/76), som följer:

3 §

Var och en får i sin näringsverksamhet använda sitt släktnamn eller sin firma som kännetecken för sina varor, om detta inte är ägnat att framkalla förväxling med annans skyddade varumärke eller med namn eller firma som annan redan rättmätigt använder i sin näringsverksamhet.

Vad som ovan är sagt om firma gäller även om bifirma och sekundärt kännetecken som avses i firmalagen (128/79).

Annans namn eller firma får inte intas i varumärke. Ej heller får i varumärke intas annans bifirma eller sekundära kännetecken, utom då dessa saknar särskiljningsförmåga eller då det är fråga om olika branscher eller olika varuslag.

6 §

Kännetecken anses förväxlingsbara enligt denna lag endast om de avser varor av samma eller liknande slag.


Stadgandet i 2 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas på sådan bifirma och sådant sekundärt kännetecken som avses i 3 § 3 mom.

10 §

Vad som är stadgat i 1 mom. skall ha motsvarande tillämpning då risk för förväxling uppstår i fall som avses i 3 § 1 eller 2 mom.

14 §

Varumärke får inte registreras,


4) om märket består av eller innehåller något som är ägnat att uppfattas såsom annans skyddade firma, såsom annans i 3 § 3 mom. avsedda bifirma eller sekundära kännetecken eller såsom annans namn eller porträtt, såvida namnet eller porträttet uppenbarligen inte åsyftar någon för länge sedan avliden;

5) om märket består av eller innehåller något som är ägnat att uppfattas såsom titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, såvida titeln är egenartad, eller som kränker annans upphovsrätt till sådant verk eller annans rätt till fotografisk bild;

6) om märket kan förväxlas med annan näringsidkares namn eller skyddade firma, med bifirma eller sekundärt kännetecken som avses i 3 § 3 mom., med annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med annans kännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs; eller


17 §

Registrering av varumärke skall sökas skriftligen hos registermyndigheten. Ansökningen skall innehålla uppgift om sökandens namn eller firma samt om de slag eller klasser av varor för vilka märket är avsett. Märket skall tydligt anges i ansökningen.

30 §

Genom förordning kan stadgas att här i landet gjord registreringsansökan, då registrering av varumärke tidigare sökts utom riket, i förhållande till andra ansökningar och andra ibruktagna varukännetecken på sökandens begäran skall anses ha gjorts samtidigt som ansökan utom riket.

Genom förordning kan även stadgas om villkoren för förvärv av företrädesrätt som avses i 1 mom.

42 §

Laga domstol i mål som gäller rätt till varumärke, ogiltigförklaring av varumärkes registrering, förverkande av märke, förbud mot användning av varumärke, i 46 § åsyftad talan eller intrång i varumärkesrätt är Helsingfors [rådstuvurätt].


50 §

Utom i de fall som avses i 20 och 21 §§ skall kungörelse även ske då registrerat märke ändras enligt 23 §, då märke avförs ur registret med stöd av 24―26 eller 31 § samt då i registret enligt 33 § görs anteckning om överlåtelse eller enligt 34 § om registrering av licens.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 37/83
Lagutsk. bet. 2/83
Stora utsk. bet. 53/83

Helsingfors den 16 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Seppo Lindblom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.